Звіт про управління ПрАТ “ЕСМА” за 2020 рік

Звіт про управління за 2020_31.05.2021

 

Оприлюднення звітності ПрАТ “ЕСМА” за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ ЕСМА за 2020 рік зі звітом аудитора Фінансова звітність ПрАТ ЕСМА за 2020 рік

Звіт незалежного аудитора ПрАТ “ЕСМА” станом на 31.12.2020 року.

ЗВІТ Аудитора ЕСМА за 2020_з печаткою

 

Оприлюднення звітності ПрАТ “ЕСМА” за 2019 рік

ЗВІТ Аудитора ЕСМА за 2019_з печаткою

Баланс(Звіт про фінансовий стан)_ПрАТ ЕСМА_на 31 грудня 2019 р._Форма №1…

Звіт про власний капітал_ПрАТ ЕСМА_за 2019 р._Форма №4

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)_ПрАТ ЕСМА_за 2019 р._Фор…

Звіт про фінансові результати_ПрАТ ЕСМА_ за 2019 рік_Форма №2

Примітки ЕСМА 2019_до звітності

Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства

Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі

Структура власності приватного акціонерного товариства (Приватне акціонерне товариство “ЕСМА”, ідентифікаційний код 01267886, публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалася), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі (далі – Товариство), станом на 06.05.2019 року
№ з/п Особа, якій прямо або опосеред-ковано належить 100% акцій Товариства Участь особи в Товаристві, % Акціонери Товариства, через яких особа опосеред-ковано володіє 100% акцій Товариства Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, % Кінцевий бене-фіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)
пряма

опосеред-

кована

сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Приватне акціонерне товариство “АСНОВА ХОЛДИНГ”, 32252776 100 0 100 відсутній

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

1_Титульний аркуш 2_Зміст 3_1_ІІІ. Основні відомості про емітента-1 3_2_ІІІ. Основні відомості про емітента-2 3_ІІІ. Основні відомості про емітента 4_IV. Інформація про органи управління 5_6. Інформація про посадових осіб емітента. 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 6_V. Інформація про посадових осіб емітента 7_4. Інформація про засновників та_або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 8_VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 9_VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 10_X. Структура капіталу 11. Відомості про цінні папери емітента. 11.1. Інформація про випуски акцій 12_XI. Відомості про цінні папери емітента 13_XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році 14_13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за 15_13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів ем 16_13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.3. Інформація про зобов’язання емітента 17_10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 18_XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі – правочинів із заі 19_Баланс (Звіт про фінансовий стан) 20_Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 21_Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 22_Звіт про власний капітал 23_Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 24_ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 25_15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “ЕСМА”
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 01267886
3. Місцезнаходження 03115, Київ, Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4505297 044 4505297
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.esma.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення

Згiдно з вимогами статтi 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства» ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», в порядку, передбаченому статтею 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства» було здiйснено обов’язковий викуп акцiй у акцiонерiв ПрАТ «ЕСМА».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Хотенко Олександр Юлiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
18.04.2019
(дата)

 

Пам”ятка акціонеру

Шановний акціонере ПрАТ «ЕСМА»!

Повідомляємо Вам, що відповідно до статті 65-2 Закону України  «Про акціонерні товариства» найближчим часом буде проводитись обов’язковий викуп акцій ПрАТ «ЕСМА» (далі – Емітент) у його акціонерів. Ціна викупу становить 112,65 (сто дванадцять гривень 65 коп.) грн. за одну акцію.

Виплата грошових коштів за акції ПрАТ «ЕСМА» буде здійснюватись ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу). 

З метою отримання грошових коштів Вам необхідно звернутись до Емітента за контактами:

ПІБ контактної особи: Фастовщук Вікторія Анатоліївна

тел.: +38 044 450 52 03

адреса для листування: 03115, м. Київ, вулиця Миколи Краснова, 27

електронна пошта:  [email protected]

Документи, які необхідно пред’явити Емітенту для подальшого отримання грошових коштів за акції:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • фізичні особи – резиденти мають також пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 • у разі звернення до Банку спадкоємців Акціонера, слід надати документ, що посвідчує право на спадщину (засвідчені копію або оригінал свідоцтва про право на спадщину);
 • деталі банківського рахунку у разі здійснення виплати у безготівковому вигляді (є обов’язковим для сум більше 10 000,00 грн.).

 

* У разі зміни та/або невідповідності ідентифікаційних даних Акціонерів даним, зазначеним на зворотному боці цього листа (для фізичних осіб – прізвище. ім’я по батькові, реквізити документів, що засвідчують особу), слід надати документи, що засвідчують відповідні зміни (оригінали або належним чином засвідчені копії). Більш детально дивись у розділі «УВАГА».

 

* Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Емітент після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів передає інформацію до Банку для перерахування коштів на (картковий) рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, для здійснення виплати відповідних коштів готівкою.

* Примітка:

Виплата грошових коштів готівкою (застосовується лише для фізичних осіб-резидентів України).

Сума виплати не може перевищувати 10 000,00 (десять тисяч) гривень.

Виплата грошових коштів готівкою здійснюється у відділенні Банку, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 22.

 

З усіх питань, які у вас виникнуть стосовно порядку підтвердження своїх персональних даних або порядку отримання грошових виплат за акції, прохання звертатися до Емітента за вищевказаними контактами.

Банк, як частина міжнародної Групи Креді Агріколь, виконує вимоги норм та правил, які стосуються міжнародних санкцій згідно вимог Ради ООН, Європейського Союзу та OFAC, дотримується політики Групи Креді Агріколь та внутрішніх документів Банку з відповідних питань з метою уникнення накладення на Групу Креді Агріколь та Банк санкцій з боку Ради ООН, Європейського Союзу та/або OFAC.

Банк не несе відповідальності перед Платником, Емітентом та Бенефіціаром за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо Рахунку, грошових коштів та операцій за Рахунком, якщо такі наслідки пов‘язані із виконанням вимог FATCA з боку Банку, Податкової служби США (IRS), банків-кореспондентів та інших осіб, що приймають участь в переказах, а також за будь-які пов’язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

УВАГА!

Документи, якими необхідно підтвердити зміни, які відбулися в Ваших персональних даних:

В випадку невідповідності Ваших існуючих персональних даних, вказаних в документах, які необхідно пред’явити для отримання грошових виплат за акції з даними вказаними у Переліку та на зворотному боці цього листа, та у випадку звернення з боку спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, необхідно додатково надати такі документи та/або вчинити такі дії:

 1. у разі зміни прізвища, імені, по батькові, надається оригінал або нотаріально завірена копія одного з наступних документів в залежності від тих даних, невідповідність яких необхідно усунути:
 • свідоцтво про реєстрацію шлюбу;
 • свідоцтво про зміну прізвища;
 • свідоцтво про зміну імені;
 • свідоцтво про зміну ім’я по батькові;
 • свідоцтво про розірвання шлюбу;
 1. у випадку обміну паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, надається довідка органу Міграційної служби України, що підтверджує обмін старого паспорта або іншого документа, який посвідчує особу із зазначенням його реквізитів (які наведені на зворотному боці цієї довідки), на новий (актуальний) паспорт або інший документ, який посвідчує особу;
 2. у випадку звернення до Банку спадкоємця, який не встиг переоформити право власності на акції Товариства в системі депозитарного обліку, необхідно пред’явлення свідоцтва про право на спадщину;
 3. у випадку звернення до Банку представника акціонера за довіреністю, необхідно надання нотаріально завіреної довіреності або її нотаріально засвідченої копії з повноваженнями на отримання коштів. У разі звернення до Банку батьків або інших законних представників малолітньої особи необхідно надати оригінал або нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження такої особи та документ, що посвідчує особу представника;
 4. у разі звернення до Банку опікуна акціонера необхідно надати рішення суду про встановлення опіки;
 5. у випадку обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти (накладення заборони відчуження грошових коштів), право вимоги на які має акціонер Товариства (його спадкоємець чи правонаступник або інша особа, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів), то необхідно вчинити дії щодо зняття обтяження грошових коштів (зняття заборони відчуження грошових коштів) відповідно до чинного законодавства України та документів, щодо яких встановлювалося обтяження.

Документи, видані за межами України, повинні бути легалізовані у встановленому порядку та переведені на українську мову (у разі, якщо вони складені на іншій мові, аніж російська).

Після надання документів, в повному для здійснення ідентифікації обсязі, Банк здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

Ненадання акціонерами необхідних документів для здійснення їх ідентифікації, відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову від здійснення виплати грошових коштів за акції з боку Банку.

 

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ “ЕСМА”, код ЄДРПОУ 01267886

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ЕСМА».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «19» квітня 2019 року о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 5-го поверху будівлі АБК (літера Ж,К).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 9-00 до 9-40 годин  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «15» квітня 2019 р. станом на 24 годину.   

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Синельникова Тетяна Іванівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна.

 1. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Стеблянко Ілону Костянтинівну, Секретарем – Фастовщук Вікторію Анатоліївну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: По всіх питаннях порядку денного, згідно з Статутом товариства, проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, окрім кумулятивного голосування.

Голосування з питання №10 здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.

 1. Розгляд Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства.
  Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

 1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

 1. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчого органу, Звіту Ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу, Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2017 рік.

 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

 1. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік наступним чином: 1 000 000,0 грн. (один мільйон) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам.

Затвердити розмір  річних дивідендів в сумі 1 000 000,0 грн. (один мільйон) гривень.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії –  Нагурний Вадим Аркадійович;

Член Ревізійної комісії – Шаповалов Сергій Іванович;

Член Ревізійної комісії – Давлатьоров Анатолій Бобоарабович.

 1. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії.
 2. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2019-2020 роках, попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, надання згоди на укладення Товариством кредитних договорів, договорів іпотеки, поруки та інших договорів.

Надати згоду на укладання товариством значного правочину на суму до 250 000 000,0 (двісті п’ятдесят мільйонів) грн. та надати повноваження  директору товариства на укладання та підписання такого правочину та на здійснення усіх необхідних дій пов’язаних з укладанням цього правочину.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Синельникова Тетяна Іванівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна – припинити.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

 

Показник

 

Період Показник

 

Період
попередній 2017 р. звітний

2018 р.

попередній

2017 р.

Звітний

2018 р.

Усього активів 173 839 191711 Статутний капітал 7 900 7900
Основні засоби 15 804 15748 Довгострокові зобов’язання 2 320 3657
Довгострокові фінансові інвестиції Поточні зобов’язання 7220 16357
Запаси 883 1152 Нерозподілений прибуток 32432 38193
Сумарна дебіторська заборгованість 4900 5850 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 580 000 1 580 000
Грошові кошти та їх еквіваленти 584 264 Кількість викуплених власних акцій (шт.)
 

Чистий прибуток / збитки/

29245 37925 Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Власний капітал 164299 171697 Чисельність працівників 79 76

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.esma.kiev.ua

Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства,  а  також  щодо  нових  кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції  вносяться  не  пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів  до  складу  органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів відповідно до чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 годин за адресою: м. Київ, Краснова, 27, будівля АБК (літера Ж,К) бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, директор Хотенко Олександр Юлійович.

Довідки за телефоном:(044)  450-52-03

Наглядова рада Товариства