Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «ЕСМА»
2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, Київ, вул. Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс 0444505203 0444505203
5. Електронна поштова адреса fastovtshuk.v@esma.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.esma.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

24 лютого 2017 року Емiтент отримав зведений облiковий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв в якому: Приватне акцiонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ» облiковується як власник простих iменних акцiй Емiтента в розмiрi 1546671 штук, що становить 97,890569% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi товариства.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Хотенко Олександр Юлiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2017
(дата)

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий