Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

 

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «ЕСМА».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «05» квітня  2017 року о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 5-го  поверху АБК.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 9-00 до 9-40 годин  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «30» березня 2017 р. станом на 24 годину.    

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.Обрання лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

  1. 3. Звіт Директора про результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за  2016 рік. Прийняття  рішення  за наслідками  розгляду звіту  Директора.

4.Звіт  наглядової  ради за  2016 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  наглядової  ради.

  1. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за  2016  рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту ревізійної  комісії.

6.Затвердження   річного  звіту   Товариства  за  2016  рік.

7.Затвердження  порядку   розподілу  прибутку і збитків товариства за  2016  рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

  1. Прийняття рішення про зміну типу товариства та зміну найменування.

9.Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

  1. Затвердження положень Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноваження осіб на підписання положень.

11.Прийняття рішення про припинення повноважень  членів Наглядової ради.

  1. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради,

13.Про затвердження умов цивільно-правових  або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  цивільно-правових  договорів з членами Наглядової ради.

  1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період Показник

 

Період
поперед

ній 2015 р.

звітний

2016 р.

попередній

2015 р.

звітний

2016 р.

Усього активів 161 029 149 875 Статутний капітал 7 900 7 900
Основні засоби 20 575 12 254 Довгострокові зобов’язання      4 839 3 567
Довгострокові фінансові інвестиції Поточні зобов’язання 14 316 8 644
Запаси 585 656  Нерозподілений прибуток 16 706 12 712
Сумарна дебіторська заборгованість 8 917 6 263 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 580 1 580
Грошові кошти та їх еквіваленти 483 279 Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Чистий прибуток / збитки/ 1 018 5 933 Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Власний капітал 141 874 137 664 Чисельність працівників 81 79

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.esma.kiev.ua

Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства,  а  також  щодо  нових  кандидатів  до  складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції  вносяться  не  пізніше ніж за 20 днів до дати проведення   загальних  зборів  акціонерного  товариства,  а  щодо кандидатів  до  складу  органів товариства — не пізніше ніж за сім днів   до   дати  проведення  загальних  зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів відповідно до чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 годин за адресою: м. Київ, Краснова, 27, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, директор Хотенко Олександр Юлійович.

Довідки за телефоном:(044)  450-52-03

Наглядова рада Товариства

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий