Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

 

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «ЕСМА».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «05» квітня  2017 року о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 5-го  поверху АБК.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 9-00 до 9-40 годин  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «30» березня 2017 р. станом на 24     

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Фастовщук Вікторія Анатоліївна, члени комісії : Пермінова Галина Володимирівна, Жеребко Олена Володимирівна.

 

2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Стеблянко Ілону Костянтинівну, Секретарем– Бурдейну Наталію Василівну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування з питання №12 «Обрання членів Наглядової ради» здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів з питання №8 «Прийняття рішення про зміну типу товариства та зміну найменування» та з питання «№9 «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції» приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім»я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

 

  1. Звіт Директора про  результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за  2016 рік. Прийняття  рішення  за наслідками  розгляду звіту  Директора.

Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

 

4.Звіт  наглядової  ради за  2016 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  наглядової  ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

 

  1. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за  2016  рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту ревізійної  комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово — господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

6.Затвердження   річного  звіту   Товариства  за  2016  рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 

7.Затвердження  порядку   розподілу  прибутку і збитків Товариства за  2016  рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік наступним чином: 5 900 000,00  (п’ять мільйонів дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам.

Затвердити розмір  річних дивідендів в сумі 5 900 000,00 (п’ять мільйонів дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн.

 

  1. Прийняття рішення про зміну типу товариства та зміну найменування.

Проект рішення: прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, змінити найменування Товариства з: Публічне акціонерне товариство «ЕСМА» на: Приватне  акціонерне товариство «ЕСМА».

 

9.Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в наступній  редакції:

повне найменування Товариства українською мовою — Приватне  акціонерне товариство «ЕСМА».

повне найменування Товариства англійською мовою – Private joint stock company «ЕSМА».

скорочене найменування Товариства українською мовою – ПрАТ «ЕСМА»,

скорочене найменування Товариства англійською мовою – PJSC «ЕSМА».

Викласти статут у новій редакції та затвердити його. Уповноважити директора на підписання нової редакції статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації статуту.

 

  1. Затвердження положень Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноваження осіб на підписання положень.

Проект рішення: затвердити положення Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноважити директора на підписання положень.

 

11.Прийняття рішення про припинення повноважень  членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити з 05 квітня 2017 року повноваження членів наглядової ради у наступному складі:

Голова Наглядової ради — Строган Анатолiй Васильович

Секретар Наглядової ради — Сафонов Максим Едуардович

Член Наглядової ради — Баришевський Олег Олександрович

Член Наглядової ради  — Шаповалов Володимир Iванович

Член Наглядової ради — Гулiєв Урфан Рiзван огли (представник акціонера Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ»).

 

  1. Обрання членів Наглядової ради. ст. 35 ЗУ Про АТ 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

 

13.Про затвердження умов цивільно-правових  або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  цивільно-правових  договорів з членами Наглядової ради .

Проект рішення:  Укласти з головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори про виконання їх функцій та затвердити умови цих договорів.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати повноваження директору Хотенку Олександру Юлійовичу на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства

 

  1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Фастовщук Вікторія Анатоліївна, члени комісії: Пермінова Галина Володимирівна, Жеребко Олена Володимирівна припинити.

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період Показник

 

Період
поперед

ній 2015 р.

звітний

2016 р.

попередній

2015 р.

звітний

2016 р.

Усього активів 161 029 149 875 Статутний капітал 7 900 7 900
Основні засоби 20 575 12 254 Довгострокові зобов’язання      4 839 3 567
Довгострокові фінансові інвестиції Поточні зобов’язання 14 316 8 644
Запаси 585 656  Нерозподілений прибуток 16 706 12 712
Сумарна дебіторська заборгованість 8 917 6 263 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 580 1 580
Грошові кошти та їх еквіваленти 483 279 Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Чистий прибуток / збитки/ 1 018 5 933 Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Власний капітал 141 874 137 664 Чисельність працівників 81 79

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.esma.kiev.ua

Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства,  а  також  щодо  нових  кандидатів  до  складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції  вносяться  не  пізніше ніж за 20 днів до дати проведення   загальних  зборів  акціонерного  товариства,  а  щодо кандидатів  до  складу  органів товариства — не пізніше ніж за сім днів   до   дати  проведення  загальних  зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів відповідно до чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 годин за адресою: м. Київ, Краснова, 27, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, директор   Хотенко Олександр Юлійович.

Довідки за телефоном:(044)  450-52-03

Наглядова рада Товариства

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий