Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА»
2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 450-52-03 (044) 450-52-03
5. Електронна поштова адреса fastovtshuk.v@esma.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.esma.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення

Загальними зборами вiд 05.04.2017р. прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне, а також, виходячи з цього, змiнити найменування Товариства з: Публiчне акцiонерне товариство «ЕСМА» на: Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Хотенко Олександр Юлiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.04.2017
(дата)

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий