Підсумки голосування з питань порядку денного.

Публічне акціонерне товариство «ЕСМА» чергові Загальні збори акціонерів

Дата проведення загальних зборів:   05 квітня 2017 р., м. Київ

Підсумки голосування з питань порядку

Всього зареєстровано 1 546 671 голос, що приймається за 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 1. Обрання лічильної комісії.

Голосували:

«ЗА» – 1 546 671 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів,  що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Лічильна комісія обрана у складі 3-х осіб, персонально:

Голова лічильної комісії – Фастовщук Вікторія Анатоліївна, члени комісії Пермінова Галина Володимирівна, Жеребко Олена Володимирівна.

 1. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Голосували:

«ЗА» – 1 546 671 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів,  що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Обрано Головою зборів – Стеблянко Ілона Костянтинівна.

Секретарем– Бурдейна Наталія Василівна.

Затверджено наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування з питання №12 «Обрання членів Наглядової ради» здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів з питання №8 «Прийняття рішення про зміну типу товариства та зміну найменування» та з питання «№9 «Внесення змін до статуту Товариста та затвердження його в новій редакції» приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім»я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

 1. Звіт Директора про  результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за  2016 рік. Прийняття  рішення  за наслідками  розгляду звіту  Директора.

Голосували:

«ЗА» – 1 546 671 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів,  що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

 1. Звіт наглядової  ради за  2016 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  наглядової  ради.

Голосували:

«ЗА» – 1 546 671 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів,  що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт Наглядової ради  за 2016 рік затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовільною.

 1. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  за  2016  рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту ревізійної  комісії.

Голосували:

«ЗА» – 1 546 671 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів,  що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Затверджено звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово — господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Голосували:

«ЗА» – 1 546 671 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів,  що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Річний звіт Товариства за 2016 рік затверджено.

 1. Затвердження порядку   розподілу  прибутку і збитків товариства за  2016  рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Голосували:

«ЗА» – 1 546 671 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів,  що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. Направити на виплату дивідендів акціонерам 5 930 000,00 гривень (п’ять мільйонів дев’ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок). Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 5 930 000,00 грн. Наглядовій раді доручити встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

 1. Прийняття рішення про зміну типу товариства та зміну найменування.

Голосували:

«ЗА» – 1 546 671 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів,  що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, змінити найменування Товариства з: Публічне акціонерне товариство «ЕСМА» на: Приватне  акціонерне товариство «ЕСМА».

 1. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Голосували:

«ЗА» – 1 546 671 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів,  що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Внести зміни до статуту Товариства у зв’язку з  його приведенням  у відповідність до чинного законодавства та зміною типу і найменування; затвердити статут в наступній  редакції:

повне найменування Товариства українською мовою — Приватне  акціонерне товариство «ЕСМА».

повне найменування Товариства російською мовою — Частное акционерное общество «ЭСМА» ;

повне найменування Товариства англійською мовою – Private Joint stock company«ЕSМА».

скорочене найменування Товариства українською мовою – ПрАТ «ЕСМА»,

скорочене найменування Товариства російською мовою — ЧАО «ЭСМА»;

скорочене найменування Товариства англійською мовою – JSC «ЕSМА».

Викласти статут у новій редакції та затвердити його. Уповноважити директора Хотенка О.Ю. на підписання нової редакції статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації статуту.

 1. Затвердження положень Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноваження осіб на підписання положень.

Голосували:

«ЗА» – 1 546 671 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів,  що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Затвердити положення Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноважити директора Хотенка О.Ю. на підписання положень.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Голосували:

«ЗА» – 1 546 671 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів,  що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Припинити з 05 квітня 2017 року повноваження членів наглядової ради у наступному складі:

Голова Наглядової ради — Строган Анатолiй Васильович

Секретар Наглядової ради — Сафонов Максим Едуардович

Член Наглядової ради — Баришевський Олег Олександрович

Член Наглядової ради  — Шаповалов Володимир Iванович

Член Наглядової ради — Гулiєв Урфан Рiзван огли.

 1. Обрання членів Наглядової ради.

Голосували:

По кандидатурі  — Строган Анатолій Васильович                                                             1 546 671 голос

По кандидатурі – Сафонов Максим Едуардович                                                             1 546 671 голос

По кандидатурі  — Баришевський Олег Олександрович                                 1 546 671 голос

По кандидатурі  — Шаповалов Володимир Іванович                                       1 546 671 голос

По кандидатурі  — Гулієв Урфан Різван огли 

представник акціонера ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»                                 1 546 671 голос.

Рішення прийнято одноголосно.

Обрано з 06 квітня 2017 року строком на один рік членів  Наглядової ради у наступному складі: Строган Анатолій Васильович, Сафонов Максим Едуардович, Баришевський Олег Олександрович, Шаповалов Володимир Іванович, Гулієв Урфан Різван огли  представник акціонера ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

 1. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  цивільно-правових  договорів з членами Наглядової ради .

Голосували:

«ЗА» – 1 546 671 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів,  що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Укласти з головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати повноваження директору Хотенку Олександру Юлійовичу на підписання договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Голосували:

«ЗА» – 1 546 671 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів,  що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Фастовщук Вікторія Анатоліївна, члени комісії : Пермінова Галина Володимирівна, Жеребко Олена Володимирівна  припинити.

 

Голова лічильної комісії                                            В.А. Фастовщук

 

Члени комісії:                                                 Г.В. Пермінова

 

О.В. Жеребко

 

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий