Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор       Хотенко Олександр Юлiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕСМА»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01267886
4. Місцезнаходження
м. Київ , Святошинський р-н, 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 450-52-03 (044) 450-52-03
6. Електронна поштова адреса
info@esma.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017
  (дата)

 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 78(2583)   25.04.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.esma.kiev.ua в мережі Інтернет 25.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки 1. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi, так як емiтент не бере участi у створеннi юридичних осiб. 2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як у емiтента немає посади корпоративного секретаря. 3. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капiталi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. 4. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що її не заповнюють емiтенти — акцiонернi товариства. 5. Засновники-фiзичнi особи не дали згоди на розкриття паспортних даних. 6. Посадовi особи не дали згоди на розкриття паспортних даних. 7. Фiзичнi особи, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, вiдсутнi. 8. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. 9. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. 10. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 11. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 12. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 13. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 14. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. 15. Товариство не є фiнансовою установою, у зв`язку з чим, Звiт про корпоративне управлiння не надається, тому що вiн заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 16. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 17. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. 18. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 19.Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 20.Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕСМА»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №253487
3. Дата проведення державної реєстрації
18.05.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
7900000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
79
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
80.10 [2010]Дiяльнiсть приватних охоронних служб
46.90 [2010]Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
 
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26000486457500
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з охорони власностi та громадян Серiя АВ №594890 25.01.2012 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України Необмежена
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) вiдсутнiй, так як лiцензiя видана без строку закiнчення.
 
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АЕ №607542 14.04.2015 Головне управлiння Державної фiскальної служби у м. Києвi 30.04.2017
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Емiтент планує продовження термiну дiї виданої лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями на 2017 — 2018 р.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акцiонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ» — учасник 32252776 03115Україна м. Київ вул.Краснова, 27 97.825632
Прізвище, ім»я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновники фiзичнi особи — 209 осiб д/н д/н д/н 2.174368
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповалов Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 28 квiтня 2016 року та обрано з 29 квiтня 2016 року Членом Наглядової ради (протокол 20 вiд 28.04.2016 р.). Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) — 27. Попереднi посади: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Директор. На сьогоднiшнiй день посадова особа працює Директором ТОВ «БЮРО ВИН» (01133, м. Київ, вул. Мечникова, 9). Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа є акцiонером товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нагурний Вадим Аркадiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) — 30. Попереднi посади: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», член Наглядової ради. Основне мiсце роботи – ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27). Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та розмiру виплаченої винагороди.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хотенко Олександр Юлiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Фiрма «АРХIМЕД», директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.05.2008 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) — 33. Попереднi посади: ТОВ «Фiрма «АРХIМЕД», директор. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних, про iншi посади, якi вона займає, та розмiру виплаченої винагороди.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баришевський Олег Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 28 квiтня 2016 року та обрано з 29 квiтня 2016 року Членом Наглядової ради (протокол 20 вiд 28.04.2016 р.). Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) — 28. Попереднi посади: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», член Наглядової ради. Основне мiсце роботи – ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27). Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа є акцiонером товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Олена Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Промiкс», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.03.2002 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. З 17.07.2015 р. переведена на посаду заступника директора з фiнансiв, посада головного бухгалтера не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) — 34. Попереднi посади: ТОВ «Промiкс», головний бухгалтер. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних, про iншi посади, якi вона займає, та розмiру виплаченої винагороди.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Строган Анатолiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1941
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
55
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», член наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 28 квiтня 2016 року та обрано з 29 квiтня 2016 року Головою Наглядової ради (протокол 20 вiд 28.04.2016 р.). Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) — 55. Попереднi посади: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», член наглядової ради. Основне мiсце роботи – ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27). Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа є акцiонером товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сафонов Максим Едуардович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Секретар Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 28 квiтня 2016 року та обрано з 29 квiтня 2016 року Секретарем Наглядової ради (протокол 20 вiд 28.04.2016 р.). Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) — 29. Попереднi посади: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Секретар Наглядової ради. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних, про iншi посади, якi вона займає, та розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа є акцiонером товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Давлатьоров Анатолiй Бобоарабович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «САВсервiс», заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) — 33. Попереднi посади: ТОВ «САВсервiс», заступник директора На сьогоднiшнiй день посадова особа працює Заступником директора ТОВ «САВХОЗ» (08661, Київська обл., Василькiвський р-н, с. Пiнчуки, вул. Шевченка, 6). Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та розмiру виплаченої винагороди.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповалов Сергiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) — 38. Попереднi посади: ТПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», член Наглядової ради. На сьогоднiшнiй день посадова особа працює Директором ТОВ «САВХОЗ» (08661, Київська обл., Василькiвський р-н, с. Пiнчуки, вул. Шевченка, 6). Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та розмiр виплаченої винагороди, наданої цiй особi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гулiєв Урфан Рiзван огли
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Директор департаменту iнвестицiй та стратегiчного фiнансування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв обрано з 29 квiтня 2016 року Членом Наглядової ради (протокол 20 вiд 28.04.2016 р.) як представника акцiонера Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ». Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) — 23. Попереднi посади: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Директор департаменту iнвестицiй та стратегiчного фiнансування. На сьогоднiшнiй день посадова особа працює Директором ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 279). Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа є представником акцiонера товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватне акцiонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
32252776
4) рік народження**
 
5) освіта**
 
6) стаж роботи (років)**
 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 до обрання нового складу Наглядової ради
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 28 квiтня 2016 року (протокол 20 вiд 28.04.2016 р.). Фiзична особа, яка уповноважена представляти iнтереси ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» в органi акцiонерного товариства – Гулiєв Урфан Рiзван огли, Директор. Посадова особа є акцiонером товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової ради Гулiєв Урфан Рiзван огли д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Давлатьоров Анатолiй Бобоарабович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Шаповалов Сергiй Iванович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Шаповалов Володимир Iванович д/н д/н д/н 1 0.0000632911 1 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Нагурний Вадим Аркадiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Директор Хотенко Олександр Юлiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Баришевський Олег Олександрович д/н д/н д/н 1 0.0000632911 1 0 0 0
Головний бухгалтер Шевченко Олена Федорiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Строган Анатолiй Васильович д/н д/н д/н 1 0.0000632911 1 0 0 0
Секретар Наглядової ради Сафонов Максим Едуардович д/н д/н д/н 1 0.0000632911 1 0 0 0
Член Наглядової ради Приватне акцiонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ» д/н 32252776 д/н 1546671 97.89 1546671 0 0 0
Усього 1546675 97.8902531644 1546675 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Приватне акцiонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ» 32252776 03115 м. Київ Святошинський р-н м. Київ вул. М. Краснова, 27 1546671 97.89 99.56 1546671 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Усього 1546671 97.89 99.56 1546671 0 0 0

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2016
Кворум зборів** 99.5
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерного Товариства та припинення її повноважень. 2. Обрання Голови i Секретаря Загальних зборiв акцiонерного Товариства та прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Розгляд Звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради. 4. Розгляд Звiту Директора та рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Директора та рiчних результатiв дiяльностi Товариства. 5. Розгляд Звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 7. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк. 8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати. 9. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу Наглядової ради та обрання нових членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 10. Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Уповноваження осiб на пiдписання та здiйснення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. 11. Про затвердження внутрiшнiх Положень Товариства в нових редакцiях. Уповноваження осiб на пiдписання Положень у нових редакцiях. 12. Про встановлення винагороди (заробiтної плати та iнших виплат) Директору Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Хотенко О.Ю. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачеговi загальнi збори не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: 1.»За» – 1 545 645 (100%),»проти» — 0 (0%), «утримались» — 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Лiчильна комiсiя обрана у складi 3-х осiб, персонально: Голова лiчильної комiсiї – Фастовщук Вiкторiя Анатолiївна, члени комiсiї Пермiнова Галина Володимирiвна, Фiношкiна Яна Олегiвна. Повноваження обраної лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля оголошення про закриття Загальних Зборiв Акцiонерiв. 2.»За» — 1 545 645 (100%),»проти» — 0 (0%), «утримались» — 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Обрано Головою зборiв – Стеблянко Iлону Костянтинiвну. Секретарем– Бурдейну Наталiю Василiвну. Затверджено порядок проведення Загальних зборiв. 3.»За» — 1 545 645 (100%),»проти» — 0 (0%), «утримались» — 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовiльною. 4.»За» – 1 545 645 (100%),»проти» — 0 (0%), «утримались» — 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Звiт Директора та рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк затверджено. Роботу Директора визнано задовiльною. 5.»За» — 1 545 645 (100%),»проти» — 0 (0%), «утримались» — 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Звiт (висновки) Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк затверджено. Роботу Ревiзiйної комiсiї визнано задовiльною. 6.»За» – 1 545 645 (100%),»проти» — 0(0%), «утримались» — 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк затверджено. 7.»За» – 1 545 645 (100%),»проти» — 0 (0%), «утримались» — 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити порядок розподiлу прибутку i збиткiв (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк. Направити 9 480 000 (дев’ять мiльйонiв чотириста вiсiмдесят тисяч) гривень на виплату дивiдендiв акцiонерам. 8. «За» — 1 545 645 (100%),»проти» — 0 (0%), «утримались» — 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Направити 9 480 000 (дев’ять мiльйонiв чотириста вiсiмдесят тисяч) гривень на виплату дивiдендiв акцiонерам та виплатити на одну акцiю номiналом 5,00 грн. по 6,00 грн., з урахуванням податкiв, зборiв та iнших обов’язкових платежiв. Наглядовiй радi встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Направити, в порядку встановленому статутом, повiдомлення кожнiй особi, яка має право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями направити повiдомлення про дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв за простими акцiями фондовiй бiржi, у бiржовому реєстрi якої перебуває товариство. 9.А.»За» – 1 545 645 (100%),»проти» — 0 (0%), «утримались» — 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Достроково припинити з 28 квiтня 2016 року повноваження членiв Наглядової ради у складi: Голова Наглядової ради — Строган Анатолiй Васильович, Секретар Наглядової ради — Сафонов Максим Едуардович, Член Наглядової ради — Баришевський Олег Олександрович, Член Наглядової ради — Шаповалов Володимир Iванович, Член Наглядової ради – Приватне акцiонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ». Фiзична особа, яка уповноважена представляти iнтереси ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» в органi акцiонерного товариства – Гулiєв Урфан Рiзван огли, Директор. 9.Б.Голосували: За кандидатуру Строган Анатолiй Васильович подано 1 545 645 голос. За кандидатуру Сафонов Максим Едуардович подано 1 545 645 голос. За кандидатуру Баришевський Олег Олександрович подано 1 545 645 голос. За кандидатуру Шаповалов Володимир Iванович подано 1 545 645 голос. За кандидатуру Гулiєв Урфан Рiзван огли представник акцiонера Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ») подано 1 545 645 голос. Обрано з 29 квiтня 2016 року наступний склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради — Строган Анатолiй Васильович, Секретар Наглядової ради — Сафонов Максим Едуардович, Член Наглядової ради — Баришевський Олег Олександрович, Член Наглядової ради – Шаповалов Володимир Iванович, Член Наглядової ради – Гулiєв Урфан Рiзван огли представник акцiонера Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»). Строк, на який обирається склад Наглядової ради – один рiк. 9.В. «За» – 1 545 645 (100%),»проти» — 0 (0%), «утримались» — 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Укласти з членами Наглядової ради цивiльно-правовi договори про виконання обов’язкiв члена Наглядової ради на безоплатнiй основi (проект договору розглянутий). Не укладати (розiрвати) трудовi договори з членами Наглядової ради. Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, Директора Товариства Хотенка О.Ю. Порядок роботи та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Статутом товариства та умовами укладеного цивiльно-правового договору. 10. «За» – 1 545 645 (100%),»проти» — 0 (0%), «утримались» — 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Вирiшено не вносити змiни до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Не надавати повноваження Директору Товариства Хотенку О.Ю. на пiдписання та здiйснення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. 11. «За» – 1 545 645 (100%),»проти» — 0 (0%), «утримались» — 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити Положення про Наглядову Раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства та уповноважити Директора Товариства Хотенка О.Ю. на пiдписання Положень у нових редакцiях. 12. «За» – 1 545 645 (100%),»проти» — 0 (0%), «утримались» — 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Зменшити посадовий оклад Директору Товариства з 01 травня 2016 року з 70 000 грн. до 24 475 грн. (сума до нарахування).

 

 

9. Інформація про дивіденди

  За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 9480000 0 9796000 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 6 0 6.2 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 6405153.54 0 9722312.47 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 22.06.2016 01.01.1900 22.06.2015 01.01.1900
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату        
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 31.08.2016/3787.7грн
06.09.2016/561грн
07.09.2016/1122грн
08.09.2016/1284.69грн
09.09.2016/364.65грн
12.09.2016/1122грн
21.09.2016/1122грн
29.09.2016/561грн
04.10.2016/1122грн
18.10.2016/1694.22грн
26.10.2016/561грн
27.10.2016/2574.99грн
31.10.2016/729.3грн
03.11.2016/561грн
08.11.2016/1851.3грн
10.11.2016/3226.7грн
23.11.2016/561грн
24.11.2016/1122грн
29.11.2016/561грн
08.12.2016/561грн
14.12.2016/1122грн
15.12.2016/500000грн
16.12.2016/3500000грн
20.12.2016/2000000грн
21.12.2016/3326.73грн
22.12.2016/300000грн
01.07.2016/1683грн
02.07.2016/561грн
04.07.2016/1122грн
05.07.2016/2569.38грн
06.07.2016/9503.34грн
07.07.2016/1683грн
08.07.2016/561грн
11.07.2016/3455.76грн
12.07.2016/1972.85грн
13.07.2016/2008.38грн
14.07.2016/3023.79грн
15.07.2016/1290.3грн
18.07.2016/1739.1грн
19.07.2016/6227.1грн
20.07.2016/1122грн
21.07.2016/5565.12грн
25.07.2016/3887.73грн
27.07.2016/561грн
28.07.2016/561грн
01.08.2016/561грн
02.08.2016/2333.76грн
04.08.2016/3704.47грн
05.08.2016/2580.6грн
09.08.2016/561грн
10.08.2016/2008.38грн
11.08.2016/5480.97грн
12.08.2016/1140.7грн
16.08.2016/1122грн
18.08.2016/2653.83грн
22.08.2016/561грн
25.08.2016/561грн
26.08.2016/561грн
17.10.2016/2727.7грн
  17.10.2016/579.7грн
03.07.2015/9072.3грн
06.07.2015/4394.13грн
07.07.2015/8156.38грн
08.07.2015/4017.32грн
09.07.2015/1582.58грн
10.07.2015/1159.4грн
14.07.2015/5373.82грн
15.07.2015/579.7грн
17.07.2015/8620.14грн
21.07.2015/956.5грн
22.07.2015/579.7грн
24.07.2015/1831.85грн
31.07.2015/3582.54грн
03.08.2015/7480.08грн
04.08.2015/579.7грн
05.08.2015/2318.8грн
06.08.2015/579.7грн
10.08.2015/2649.23грн
11.08.2015/579.7грн
12.08.2015/2075.33грн
20.08.2015/2036.7грн
25.08.2015/579.7грн
26.08.2015/1159.4грн
27.08.2015/579.7грн
02.09.2015/19397.03грн
03.09.2015/3524.58грн
07.09.2015/1159.4грн
08.09.2015/1994.17грн
15.09.2015/1739.1грн
17.09.2015/2660.82грн
18.09.2015/579.7грн
29.09.2015/1907.21грн
01.10.2015/579.7грн
02.10.2015/579.7грн
05.10.2015/579.7грн
07.10.2015/579.7грн
16.10.2015/2492.71грн
26.10.2015/2666.62грн
27.10.2015/579.7грн
28.10.2015/579.7грн
30.10.2015/2486.91грн
25.11.2015/2632.1грн
30.11.2015/753.61грн
23.12.2015/3566.7грн
25.12.2015/2857.92грн
15.01.2016/579.7грн
09.02.2016/1503566.7грн
16.02.2016/500000грн
01.03.2016/500000грн
03.03.2016/500000грн
09.03.2016/800000грн
14.03.2016/600000грн
16.03.2016/579.7грн
17.03.2016/1000000грн
28.03.2016/1159.4грн
04.04.2016/600000грн
07.04.2016/201159.4грн
14.04.2016/579.7грн
18.04.2016/400000грн
17.06.2016/800000грн
23.06.2016/200000грн
24.06.2016/579.7грн
01.07.2016/1159.4грн
20.07.2016/1159.4грн
04.08.2016/579.7грн
09.08.2016/150000грн
16.08.2016/1159.4грн
18.08.2016/579.7грн
02.09.2016/300000грн
12.09.2016/1159.4грн
29.09.2016/1284.69грн
07.10.2016/300000грн
10.11.2016/400000грн
14.11.2016/400000грн
24.11.2016/430866.2грн
14.12.2016/1159.4грн
 
Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв: 28.04.2016 р.; Порядок виплати дивiдендiв (виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв): виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi; Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему або безпосередньо акцiонерам): безпосередньо акцiонерам; Строк виплати дивiдендiв: 28.10.2016 р.; У разi якщо виплата дивiдендiв здiйснювалась за результатами звiтного перiоду акцiонерним товариством безпосередньо акцiонерам та станом на дату розкриття рiчної iнформацiї дивiденди не виплаченi в повному обсязi, в описi до таблицi додатково зазначаються причини невиплати: через вiдсутнiсть звернень акцiонерiв.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма  
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-04
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Загальними зборами акцiонерiв вiд 08.09.2010р. (протокол №14), було прийнято рiщенняпро обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, який дематерiалiзується — Нацiональний Депозитарiй України та затвердили договiр про обслуговування емiсiї з вказаним депозитарiєм. Укладено договiр № Е-1880 вiд «28» жовтня 2010 року. Свою дiяльнiсть депозитарiй здiйснює вiдповiдно до чинного законодавства, Положення про депозитарну дiяльнiсть, регламенту про депозитарну дiяльнiсть.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укрекобудiнвест»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34355660
Місцезнаходження 04116 м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Старокиївська, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263416
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) -486-91-37, 379-29-23, 379-29-24
Факс (044) -486-91-37, 379-29-23, 379-29-24
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Загальними зборами акцiонерiв вiд 08.09.2010р. (протокол №14), було прийнято рiшення про обрання Зберiгачем, у я кого вiдкритватимуться рахунки у цiнних паперах Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укрекобудiнвест» (код ЄДРПОУ 34355660). Свою дiяльнiсть депозитарна установа здiйснює вiдповiдно до чинного законодавства, Положення про депозитарну дiяльнiсть, регламенту про депозитарну дiяльнiсть. Емiтент користується послугами ТОВ «Укрекобудiнвест» згiдно договору про вiдкриття рахунку у цiнних паперах №11 вiд 29.11.2010р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Євроаудит»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30437318
Місцезнаходження 03187 Україна м. Київ д/н м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2126
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (044) 526-94-41, 526-94-85, 526-95-17, 526-96-49
Факс (044) 526-94-41
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Євроаудит» (код ЄДРПОУ 30437318), здiйснює свою дiяльнiсть згiдно Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 2126, видане згiдно Рiшення АПУ вiд 23.02.2001р. №99, чинне до 29.10.2020 р. Сертифiкат аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, виданого АПУ: Марчук Свiтлана Андрiївна, сертифiкат аудитора серiя А №006591, виданий рiшенням АПУ №203/1 вiд 02 липня 2014 року, строком дiї до 02 липня 2019 року. Згiдно умов Договору про надання аудиторських послуг № 14 вiд 20.03.2016 р. пiдставою для надання Аудиторського висновку є данi перевiрки, яка проводилась у перiод з 20.03.2016 р. до 07.04.2017 р. Дата видачi висновку 07.04.2017 р.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.10.2010 502/10/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй обл. UA1009361106 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 5 1580000 7900000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на внутрiшньому вторинному неорганiзованому ринку. Фактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах за звiтний перiод не було. Додаткова емiсiя за звiтний перiод не здiйснювалась. Викуп власних акцiй емiтентом не здiйснювався.
 

 

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство «ЕСМА» (далi — Товариство) є юридичною особою публiчного права за законодавством України, створене та дiє вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонерi товариства». ПАТ «ЕСМА» (код ЄДРПОУ 01267886) зареєстроване Святошинською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 18.05.1995 р. за реєстрацiйним номером 1 072 120 0000 000 276 та є новим найменуванням Закритого акцiонерного товариства «ЕСМА» (iдентифiкацiйний код 01267886) у вiдповiдностi до вимог Закону України . Злиття, приєднання, перетворення, видiлення не здiйснювалось.
 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не створював. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не було.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 74 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 5 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 1 Фонд оплати працi: Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi складає 5 800 тис. грн. Вiдносно попереднього року вiдбулося зменшенням розмiру фонду оплати працi на 96,3 тис.грн. у звязку з скороченням штату. Емiтент проводить навчання працiвникiв для забезпечення необхiдного рiвня квалiфiкацiї.
 
Емiтент не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводив з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi у звiтному перiодi.
 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.
 
Для пiдготовки фiнансової звiтностi товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Українi, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення та вiдповiдають вимогам ПСБО 7 «Основнi засоби». Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством. Визначення, облiк та оцiнка зобов»язань в товариствi здiйснюється вiдповiдно до П(С) БО № 11 «Зобов»язання», затвердженого наказом МФ України вiд 31.01.2000 р. № 20. Власний капiтал визначений згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 5 «Звiт про власний капiтал», затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.1999р. № 87. Формування виручки вiд реалiзацiї товарiв i послуг проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 «Дохiд», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 29.11.1999р. №290 з внесеними змiнами та доповненнями до цього закону. Органiзацiя та методологiя бухоблiку здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України та стандартами НСБО. Фiнансова звiтнiсть складена згiдно МСФО. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним та кумулятивним методами. Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не здiйснювалась.
 
Основний вид дiяльностi емiтента — здавання власного майна в оренду. Дiяльнiсть товариства не залежить вiд сезонних змiн. Товариство намагається збiльшити кiлькiсть орендарiв. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: — Вiдсутнiсть орендарiв. — Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни оренди та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. — Ризик пов’язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї. — Ризик пов’язаний iз фiнансовим станом конкретного орендаря. — Ризик лiквiдностi пов’язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку. — Галузевий ризик пов’язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки. — Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю. — Фiнансовий ризик — це ризик, пов’язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi — використання механiзмiв закрiплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою пiдстраховки обох сторiн, що домовляються, вiд негативних змiн у кон’юнктурi ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов’язаних з експлуатацiєю обладнання, змiнами природних умов, поведiнкою персоналу. Квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв мiж партнерами по iнвестицiйному проекту, своєчасне вiдпрацювання в них прав та обов’язкiв сторiн в умовах можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй. Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент — безготiвковi розрахунки. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн — Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не має iнформацiї щодо iї доступностi та динамiки цiн. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент — Товариство не займається виробництвом. Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку — В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошовi кошти на дослiдження та розробки. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi — конкурентами Товариства є пiдприємства та органiзацiї, якi надають такi ж самi послуги. Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента — особливостей немає. Перспективнi плани розвитку емiтента — на жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об’ємi постачання — Товариство не використовуває сировину та матерiали.
 
За останнi п’ять рокiв товариство як об`єкт господарювання здiйснювало продаж та придбання активiв. Будь-якi значнi iнвестицiї чи придбання, пов’язанi з господарською дiяльнiстю товариства, на дату подання звiту не плануються
 
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, протягом звiтного перiоду не було.
 
Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, проводиться переоцiнка ватростi будiвель та споруд, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. На думку емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. Товариство проводило розширення основних засобiв.
 
Великий вплив мають полiтичнi та макроекономiчнi ризики: високi податки та вимоги податкових органiв, що призводить до зростання податкових платежiв; невизначенiсть регуляторного середовища для дiяльностi товариства; зниження темпiв економiчного розвитку; зростання iнфляцiйних процесiв.
 
У звiтному перiодi штрафнi санкцiї i компенсацiї за порушення законодавства до товариства не застосовувались.
 
Полiтика фiнансування роботи -госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання оборотних коштiв. Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi емiтента. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби емiтента — у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей.
 
Товариство укладає договори по мiрi їх надходження. На кiнець року невиконаних договорiв немає.
 
В 2017 р. товариство планує розвиток пiдприємства у сферi надання послуг. Керiвництвом пiдприємства ведуться переговори щодо укладення вiдповiдних договорiв (контрактiв). Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є змiни законiв, зростання цiн, що негативно вплине на дiяльнiсть емiтента.
 
Витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк не було.
 
Судовi справи, стороною яких виступає емiтент або його посадовi особи вiдсутнi.
 
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 20575 12250 0 0 20575 12250
будівлі та споруди 12039 10301 0 0 12039 10301
машини та обладнання 8003 1574 0 0 8003 1574
транспортні засоби 233 199 0 0 233 199
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 300 176 0 0 300 176
2. Невиробничого призначення: 130030 123370 0 0 130030 123370
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 130030 123366 0 0 130030 123366
інші 0 4 0 0 0 4
Усього 150605 135620 0 0 150605 135620
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будiвлi та споруди термiн користування 40-80 рокiв,машини та обладнання та транспортнi засоби в залежностi вiд типу. Умови користування вiдповiдно до правил. Первiсна вартiсть основних засобiв: 169 146 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 19,82 %. Ступiнь використання основних засобiв: 100 % Сума нарахованого зносу по основних засобах i iнвестицiйнiй нерухомостi: 33 526 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулось. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 137664 141874
Статутний капітал (тис. грн.) 7900 7900
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 7900 7900
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 129764 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 129764 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 133974 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 133974 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 1228 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 10983 X X
Усього зобов’язань X 12211 X X
Опис: Зобов`язання емiтента складаються з: -вiдстрочених податкових зобов`язань в сумi 3 420 тис. грн., -iнших довгострокових зобов`язань в сумi 147 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в сумi 234 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом в сумi 1 228 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування в сумi 68 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi в сумi 254 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами в сумi 1 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з учасниками в сумi 3 413 тис. грн., -поточних забезпечень в сумi 1 264 тис. грн., -iнших поточних зобов`язань в сумi 2 182 тис. грн. Усього зобов`язання склали 12 211 тис. грн. Зобов`язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) на 31.12.2016 р. товариство не має.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
25.04.2016 27.04.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
28.04.2016 29.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Євроаудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 30437318
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03187, м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2126 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА» станом на 31 грудня 2016 року Адресат: Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва, управлiнського персоналу ПАТ «ЕСМА», фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути викорис¬таний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 1. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ «ЕСМА», що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан компанiї на 31 грудня 2016 р., звiт про сукупнi прибутки та збитки, звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi3 та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Посадовi особи ПАТ «ЕСМА» вiдповiдальнi за пiдготовку та представлення Фiнансової звiтностi: Керiвник — Директор – Хотенко Олександр Юлiйович. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки Обставини, що призвели до модифiкацiї думки аудитора: — встановлена наявнiсть основних засобiв, залишкова вартiсть яких нульова; — в ходi проведення аудиту нам не надiйшли в повному обсязi зовнiшнi пiдтвердження поточної дебiторської заборгованостi. Ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi зазначених сум. На пiдставi отриманих аудиторських доказiв для обґрунтування думки, ми дiйшли висновку, що наявнi обмеження є суттєвими, проте не є всеохоплюючими для Фiнансової звiтностi ПАТ «ЕСМА». Умовно – позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки», Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «ЕСМА» на 31 грудня 2016 року та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Для розумiння користувачами аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) повiдомляємо додаткову iнформацiю, щодо основних даних про ПАТ «ЕСМА», положень облiкової полiтики та систему внутрiшнього контролю. Основнi вiдомостi про емiтента: Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «ЕСМА». Код ЄДРПОУ: Iдентифiкацiйний код, за яким пiдприємство занесене до Єдиного Державного реєстру звiтних /статистичних / одиниць України – 01267886. Мiсцезнаходження: Україна, 03115, м. Київ, вулиця Краснова , буд. 27. Дата та номер свiдоцтва про реєстрацiю: №1 072 105 0013 000276 вiд 18.05.1995 р. Товариство «ЕСМА» було засноване у 1995 роцi у формi закритого акцiонерного товариства. Публiчне акцiонерне товариство «ЕСМА» є новим найменування закритого акцiонерного товариства «ЕСМА», вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Статут у новiй редакцiї зареєстрований Святошинською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 04.04.2011 р. № 1071020013000276, затверджений загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЕСМА» протоколом № 15 вiд 25.03.2011 р. В 2016 роцi змiн до установчих документiв не було. Керiвник — Директор – Хотенко Олександр Юлiйович. Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2016 року — 83 чоловiк. Основнi види дiяльностi: 68.20. Надання в оренду й експлуатацiю власного та орендованого нерухомого майна. 80.10. Дiяльнiсть приватних охоронних служб. 46.90. Неспецiалiзована оптова торгiвля. 35.30. Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря. 41.20. Будiвництво житлових i нежитлових будiвель. 56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування 47.11.Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування,напоями та тютюновими виробами 56.29. Постачання iнших готових страв Для здiйснення дiяльностi пiдприємство має лiцензiю, яка видана МВС України, про надання послуг власностi та громадян, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї — 25.01.2012 року за № 58. Фактично в 2016 роцi пiдприємство проводило дiяльнiсть iз здiйснення орендних операцiй будь-якого виду, здiйснення лiзингових операцiй, створення комплексiв рiзного призначення з метою передачi їх в оренду, надання послуг, пов’язаних з охороною об’єктiв будь-якої форми власностi, крiм особливо важливих державних об’єктiв, а також охорона громадян. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй — реєстрацiйний № 502/10/1/10 вiд 15.10.2010 р., дата видачi 03.06.2011 року на загальну суму 7 900 000,00 (сiм мiльйонiв дев’ятсот тисяч) гривень, номiнальною вартiстю 5,00 (п’ять) гривень 00 коп, в кiлькостi 1 580 000 штук, форма iснування – без документарна, видане ДКЦПФР. Статутний капiтал станом на 31.12.2016 року сплачений повнiстю. Назва фiнансових звiтiв, якi входять до складу перевiреної фiнансової звiтностi. До складу перевiреної фiнансової звiтностi входять наступнi фiнансовi звiти: — Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016 р. з валютою 149 875 тис. грн.; — Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк з прибутком 5933 тис. грн.; — Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк; — Звiт про власний капiтал за 2016 рiк; — Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк (якi включають стислий виклад облiкових полiтик, порiвняльнi данi, iншу пояснювальну iнформацiю) (далi узагальнено — Фiнансова звiтнiсть). Опис аудиторської перевiрки. Аудит було здiйснено вiдповiдно до: — Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, рiк видання 2014, що затвердженi для обов’язкового застосування при виконаннi завдань в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської падати України (далi – АПУ) № 320/1 вiд 29.12.2015 р., зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти» та iнших, а також з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть емiтентiв цiнних паперiв.. — Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» №3125-XII вiд 22.04.1993 р. зi змiнами та доповненнями, в редакцiї Закону №140-V вiд 14.09.2006 р.; — Кодексу етики професiйних бухгалтерiв; — Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 № 996-ХIV, в дiючiй редакцiї зi змiнами та доповненнями; iнших чинних нормативних документiв, що регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть. Фiнансова звiтнiсть ПАТ «ЕСМА» була пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ, якi випущенi Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика ПАТ «ЕСМА» у суттєвих аспектах базується на чинному законодавствi України, основних принципах МСФЗ та рiшеннях керiвництва. Принципи та методи процедур при вiдображеннi господарських операцiй визначаються самостiйно та висвiтленi в Наказi на облiкову полiтику за № 38 вiд 21.12.2012 р. (зi змiнами та доповненнями). Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється за допомогою журнально-ордерної форми з використанням бухгалтерської програми «1С». Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку Товариства вiдображаються з дотриманням вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-ХIУ вiд 16.07.1999 року з урахуванням змiн i доповнень, з урахуванням вимог МСБО/МСФЗ (IAS)/(IFRS). МСБО. Згiдно наказу № 35/1 вiд 30.11.2016 р. ПАТ «ЕСМА» проведено iнвентаризацiю активiв та зобов’язань станом на 30.12.2016 р. За результатами iнвентаризацiї нестач та лишкiв не встановлено, що затверджено Протоколом засiдання iнвентаризацiйної комiсiї та керiвником. 2. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ Iнша допомiжна iнформацiя,щодо якої в окремих параграфах висловлює думку щодо : 2.1. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Структура та призначення власного капiталу визначенi ПАТ «ЕСМА» об’єктивно та адекватно. Згiдно установчих документiв Статутний капiтал Товариства становить 7 900 000,00 (сiм мiльйонiв дев’ятсот тисяч) гривень та вiдповiдає установчим документам. Статутний капiтал в розмiрi 7 900 000,00 (сiм мiльйонiв дев’ятсот тисяч) гривень, в кiлькостi 1 580 000 простих iменних акцiй,номiнальною вартiстю 5,00 (п’ять) гривень 00 коп, вiдповiдає установчим документам (редакцiя Статуту вiд 04.04.2011 р. № 1071020013000276). Капiтал в дооцiнках станом на 31.12.2016 р. склав 115 097 тис. грн. Резервний капiтал станом на 31.12.2016 р. становить 1 667 тис. грн. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2016 р. становить 13 001 тис. грн. 2.2. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. З метою перевiрки виконання положень статтi 155 Цивiльного кодексу України «Статутний капiтал Акцiонерного товариства» проведене порiвняння вартостi чистих активiв з розмiром Статутного капiталу, у результатi чого встановлене, що чистi активи на 31.12.2016 р. 137 665 тис. грн. перевищують Статутний капiтал пiдприємства 7900 тис.грн., що вiдповiдає дiючому законодавству,а саме: Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента Найменування показника: За звiтний перiод (тис. грн.); За попереднiй перiод (тис. грн.) Розрахункова вартiсть чистих активiв: 137 665; 141 874 Статутний капiтал: 7900; 7900 Скоригований статутний капiтал: 7900; 7900 Опис: Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 129 765 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 129 765 тис грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 133 974 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 133 974 тис. грн. Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 2.3. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА № 720. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв та по iнформацiї товариства протягом звiтного перiоду подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента й привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiдбувались, а саме: Дата розмiщення; Вид iнформацiї; Дата виникнення подiї 29.04.2016 10:41:00; Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента; 28.04.2016 27.04.2016 10:01:56; Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; 25.04.2016 Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази вiдносно того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. Нами надається обмежена впевненiсть щодо вiдповiдностi iншої iнформацiї. 2.4. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства станом на 31.12.2015р.) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Товариство у 2016 роцi мало виконання значних правочинiв (квалiфiкованих згiдно ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства»). Аудиторською перевiркою дотримання Товариством вимог законодавства вiдносно значних правочинiв встановлено: — Вартiсть активiв на 31.12.2015 р. становить 161 029 тис.грн. — Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам становить: 16102,9 тис.грн. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв щодо виконання значних правочинiв, ми можемо зробити висновок, що Товариство в звiтному перiодi дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. 2.5. Стан корпоративного управлiння, внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Станом на 31.12.2016 року акцiями товариства володiло 204 акцiонерiв. Формування складу органiв корпоративного управлiння Компанiї здiйснюється вiдповiдно до: — роздiлу 8 Статуту, зареєстрованого 04.04.2011. року; — рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол № 15 вiд 25.03.2011р.) . Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: — загальнi збори акцiонерiв; — наглядова рада; — виконавчий орган –Директор; — ревiзiйна комiсiя. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 15 вiд 25.03.2011 року). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» — до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради взагалi вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал. Протягом звiтного року виконавчий орган товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у складi Дирекцiї протягом звiтного року не вiдбувалось. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2016 рiк. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось змiн зовнiшнього аудитора. Затвердження зовнiшнього аудитора вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту товариства. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: — прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту; — «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах згiдно чинного законодавства. — Корпоративне управлiння здiйснюється у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. В Товариствi посада внутрiшнього аудитора (служба внутрiшнього аудиту) не запроваджувалась, чинним законодавством протягом перiоду, що перевiрявся, обов’язковiсть ведення внутрiшнього аудиту не передбачалася. 2.6 Наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан. За перiод з 01.01.2017 р. (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), iнформацiя про наявнiсть подiй, якi iстотно б вплинули на Фiнансову звiтнiсть та Звiтнi данi ПАТ «ЕСМА» за 2016 рiк аудиторам не надавалась та в при проведеннi аудиту не iдентифiкована. Аудитори не несуть вiдповiдальностi за виконання аудиторських процедур або запити щодо Фiнансових звiтiв та Звiтних даних пiсля дати цього документу. Протягом перiоду з дати аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) до дати оприлюднення (опублiкування) Фiнансових звiтiв та Звiтних даних вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на Фiнансовi звiти та Звiтнi данi, несе керiвництво ПАТ «ЕСМА». 2.7. Щодо наявностi iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть юридичної особи у майбутньому та оцiнки ступеня їхнього впливу. ПАТ «ЕСМА» функцiонує в нестабiльному середовищi, полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на вартiсть активiв, розмiр прибутку ПАТ «ЕСМА». Але на цю дату неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї, законодавчого регулювання небанкiвських фiнансових установ, на лiквiднiсть i дохiд Товариства, стабiльнiсть i структуру операцiй. Висловлюючи нашу умовно – позитивну думку, ми не брали до уваги вказанi вище питання. Аудиторами не виявленi будь-якi факти та обставини, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому, окрiм тих, про якi йдеться вище у даному пiдпунктi. 2.8. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У поточнiй дiяльностi ПАТ «ЕСМА» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення звiтностi ПАТ «ЕСМА»» внаслiдок шахрайства. 3. IНШI ЕЛЕМЕНТИ 3.1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Євроаудит» Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 30437318 Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 26 липня 1999 р. № 1 068 120 0000 000279 Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України (далi – АПУ): Свiдоцтво № 2126 про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 23.02.2001 року за № 99, чинне до 29.10.2020 р. Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого НКЦПФР: Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, серiя П № 000315, видане 30.11.2015р. (чинне до 29.10.2020 р.) Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ: Марчук Свiтлана Андрiївна, сертифiкат аудитора серiя А №006591, виданий рiшенням АПУ №203/1 вiд 02 липня 2014 року, строком дiї до 02 липня 2019 року. Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: м. Київ, пр. Глушкова,1, пав.77 Контактний телефон: тел./факс: (044) 521-65-07/08 3.2. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту. Згiдно умов Договору про надання аудиторських послуг № 14 вiд 20.03.2016 р. пiдставою для надання Аудиторського висновку є данi перевiрки, яка проводилась у перiод з 20.03.2016 р. до 07.04.2017 р. Дата видачi висновку 07.04.2017 р. Аудитор Марчук С.А. Директор ТОВ «АФ «Євроаудит» Аудитор Заєць Л.С. (сертифiкат аудитора №003844 виданий 25.06.99 р. чинний до 25.05.18 р.) Дата складання аудиторського висновку: «07» квiтня 2017 року. м. Київ, пр. Глушкова,1, пав.77
д/н
д/н
д/н

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради — акціонерів 4
членів наглядової ради — представників акціонерів 1
членів наглядової ради — незалежних директорів 0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 4
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводила.

 

Наглядова рада самооцiнку не проводила.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.
Інші (запишіть) Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.

 

Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): д/н   X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Змiни у законодавствi

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): д/н    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнi.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнi.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнi.

 

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕСМА» за ЄДРПОУ 01267886
Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ за КОАТУУ 8038600000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 79  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса вул. Миколи Краснова, 27, м. Київ, Святошинський р-н, 03115, Україна, (044) 450-52-03  
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 104 98 0
первісна вартість 1001 159 170 0
накопичена амортизація 1002 55 72 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 61 5606 0
Основні засоби: 1010 20575 12254 0
первісна вартість 1011 118415 45780 0
знос 1012 97840 33526 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 130030 123366 0
первісна вартість 1016 130030 123366 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 65 1281 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 150835 142605 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 585 656 0
Виробничі запаси 1101 517 512 0
Незавершене виробництво 1102 57 129 0
Готова продукція 1103 6 0 0
Товари 1104 5 15 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 5522 4139 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 1138 971 0
з бюджетом 1135 2246 652 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 2230 652 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 501 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 483 279 0
Готівка 1166 5 7 0
Рахунки в банках 1167 478 272 0
Витрати майбутніх періодів 1170 80 46 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 129 26 0
Усього за розділом II 1195 10194 7270 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 161029 149875 0

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7900 7900 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 115601 115097 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 1667 1955 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16706 12712 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 141874 137664 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 4839 3420 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 147 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 4839 3567 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 175 234 0
за розрахунками з бюджетом 1620 904 1228 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 68 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 254 0
за одержаними авансами 1635 2 1 0
за розрахунками з учасниками 1640 11120 3413 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 1311 1264 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 804 2182 0
Усього за розділом IІІ 1695 14316 8644 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 161029 149875 0

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» (зi змiнами та доповненнями) №996-XIV вiд 16.07.1999р., мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер не передбачена

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕСМА» за ЄДРПОУ 01267886
  (найменування)    

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 31554 32004
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7355 ) ( 9892 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 24199 22112
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1095 545
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 10400 ) ( 11280 )
Витрати на збут 2150 ( 58 ) ( 21 )
Інші операційні витрати 2180 ( 7839 ) ( 10733 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 6684 ) ( 10037 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 6997 623
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 1
Інші доходи 2240 5489 13
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 5490 ) ( 62 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 6996 575
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1063 443
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 5933 1018
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -611 -868
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -611 -868
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 110 156
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -501 -712
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5432 306

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати 2500 873 1578
Витрати на оплату праці 2505 4353 5504
Відрахування на соціальні заходи 2510 879 1522
Амортизація 2515 517 229
Інші операційні витрати 2520 11675 13201
Разом 2550 18297 22034

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1580000 1580000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1580000 1580000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 3.76 0.64
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 3.76 0.64
Дивіденди на одну просту акцію 2650 6 6.2

 

Примітки Облiк фiнансових результатiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П (С) БО №3 «Звiт про фiнансовi результати» та вiдповiдає вимогам облiку доходiв i витрат згiдно П (С) БО №15 «Доходи», П (С) БО №16 «Витрати».
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер не передбачена

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕСМА» за ЄДРПОУ 01267886
  (найменування)    

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 23203 23079
Повернення податків і зборів 3005 90 150
у тому числі податку на додану вартість 3006 89 100
Цільового фінансування 3010 62 54
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 30006 20039
Надходження від повернення авансів 3020 36 62
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 2325 1632
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 1819 ) ( 1800 )
Праці 3105 ( 4523 ) ( 4890 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1313 ) ( 2184 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 16862 ) ( 15018 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 432 ) ( 2779 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 6403 ) ( 5059 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 10027 ) ( 7180 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 10642 ) ( 9161 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 18 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1276 ) ( 780 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 19269 11184
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 6392 5
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 12400 6000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 8242 ) ( 1492 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 12850 ) ( 6000 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2300 -1487
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 1600 1440
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 1600 2240
Сплату дивідендів 3355 ( 17173 ) ( 9277 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -17173 -10077
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -204 -380
Залишок коштів на початок року 3405 483 863
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 279 483

 

Примітки д/н
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер не передбачена

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕСМА» за ЄДРПОУ 01267886
  (найменування)    

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500        
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505   X   X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510        
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515        
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520        
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521        
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522        
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523        
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524        
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526        
Фінансові витрати 3540 X   X  
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550        
Збільшення (зменшення) запасів 3551        
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552        
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553        
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554        
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556        
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557        
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560        
Грошові кошти від операційної діяльності 3570        
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561        
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562        
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563        
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564        
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566        
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567        
Сплачений податок на прибуток 3580 X   X  
Сплачені відсотки 3585 X   X  
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195        
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200   X   X
необоротних активів 3205   X   X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215   X   X
дивідендів 3220   X   X
Надходження від деривативів 3225   X   X
Надходження від погашення позик 3230   X   X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235   X   X
Інші надходження 3250   X   X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X   X ( )
необоротних активів 3260 X   X  
Виплати за деривативами 3270 X   X  
Витрачання на надання позик 3275 X   X  
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X   X  
Інші платежі 3290 X   X  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295        
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:
Власного капіталу
3300   X   X
Отримання позик 3305   X   X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   X   X
Інші надходження 3340   X   X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X   X  
Погашення позик 3350 X   X  
Сплату дивідендів 3355 X   X  
Витрачання на сплату відсотків 3360 X   X  
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X   X  
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X   X  
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X   X  
Інші платежі 3390 X   X  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395        
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400        
Залишок коштів на початок року 3405   X   X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410        
Залишок коштів на кінець року 3415        

 

Примітки  
Керівник  
Головний бухгалтер  

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕСМА» за ЄДРПОУ 01267886
  (найменування)    

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7900 115601 0 1667 16706 0 0 141874
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 -3 0 0 -159 0 0 -162
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7900 115598 0 1667 16547 0 0 141712
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 5933 0 0 5933
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -501 0 0 0 0 0 -501
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 -501 0 0 0 0 0 -501
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -9480 0 0 -9480
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 288 -288 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -501 0 288 -3835 0 0 -4048
Залишок на кінець року 4300 7900 115097 0 1955 12712 0 0 137664

 

Примітки д/н
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер не передбачена

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕСМА» ЄДРПОУ: 01267886 Рiк: 2016 Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi РОЗКРИТТЯ ДОДАТКОВОЇ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ФIНАНСОВОГО СТАНУ, ФIНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТIВ I ГРОШОВИХ ПОТОКIВ, ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЕСМА” СТАНОМ НА 31.12.2016 РОКУ ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 р. 1.Iнформацiя про Товариство та основа пiдготовки попередньої фiнансової звiтностi. Товариство «ЕСМА» було засноване у 1995 роцi у формi закритого акцiонерного товариства та зареєстроване 18.05.1995 р., номер свiдоцтва про реєстрацiю 10721050013 000276. Публiчне акцiонерне товариства «ЕСМА» зареєстроване Святошинською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 04.04.2011 р за реєстрацiйним номером 1071020013000276 , статут товариства затверджений загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЕСМА» протоколом №15 вi 25.03.2011 р. В 2016 роцi змiн до установчих документiв не було. Основнi види дiяльностi: 68.20. Надання в оренду й експлуатацiю власного та орендованого нерухомого майна. 80.10. Дiяльнiсть приватних охоронних служб. 46.90. Неспецiалiзована оптова торгiвля. 35.30. Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря. 41.20. Будiвництво житлових i нежитлових будiвель. 56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування 47.11.Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування,напоями та тютюновими виробами 56.29. Постачання iнших готових страв Товариство не має структурних пiдроздiлiв. Мiсцезнаходження Компанiї: Україна, 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова,буд.27. Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2016 року — 83 чоловiк.. Станом на 31.12.2016 року акцiями товариства володiло 204 акцiонерiв. Формування складу органiв корпоративного управлiння Компанiї здiйснюється вiдповiдно до: — роздiлу 8 Статуту, затвердженого 04.04.2011. року; — рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол № 15 вiд 25.03.2011р.). Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: — загальнi збори акцiонерiв; — наглядова рада; — виконавчий орган – Директор; — ревiзiйна комiсiя. Ключовий персонал Керiвник ПАТ «ЕСМА» — Хотенко О.Ю. За всi попереднi перiоди, закiнчуючи роком, який завершено 31.12.2011 р., Товариство пiдготовлювала фiнансову звiтнiсть згiдно з Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. 2. Основа надання iнформацiї Цi фiнансовi звiти складенi вiдповiдно до МСФЗ-1. Товариство здiйснює облiк згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Цi фiнансовi звiти складенi на основi облiкових даних Товариства, належним чином трансформованих з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. Товариство не застосовувало довгостроково якi-небудь стандарти, iнтерпретацiї або поправки, якi були випущенi, але ще не набрали сили. Товариство формує свої облiковi записи у нацiональнiй валютi України — гривнi. На основi економiчної сутностi трансакцiй i операцiйного середовища Товариство визначило гривню як свою функцiональну валюту. Фiнансовi звiти поданi у гривнях (ГРН), а всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше. Операцiї в iнших валютах вважаються трансакцiями в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спершу вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, дiйсним на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, конвертуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, дiйсним на дату звiтностi. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. Складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ припускає, що керiвництво Товариства визначає основнi вартiснi показники. На практицi сутнiсть операцiй, iнших подiй та обставин не завжди збiгається з їхньою юридичною формою. Товариство здiйснює облiк та вiдображає свою дiяльнiсть та iншi подiї не лише у вiдповiдальностi з їхньою юридичною формою, а й вiдповiдно до їхнього значення та економiчної сутностi. Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01.01.2012 р. згiдно з МСФЗ (IFRS)1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Керуючись МСФЗ (IFRS)1, Товариство обрало першим звiтнiм перiодом рiк, котрий закiнчився 31.12.2012 р. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається згiдно з вимогами МСФЗ, котрi дiють на дату складання звiтностi. Документ, названий звiтом про фiнансовi результати, є в дiйсностi звiтом про прибутки та збитки в значеннi, застосовуваним у МСФЗ. 3. Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик. Нижче описанi iстотнi положення облiкової полiтики, використанi Товариством при пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно до МСФЗ. 3.1. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих угод, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом строку корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються у звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв. Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих угод, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення. Нематерiальний актив списується при продажу або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, який представляє собою рiзницю мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу, включається до звiту про сукупнi доходи та витрати в момент списання. Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг) Придбанi торговi марки (знаки для товарiв i послуг) капiталiзуються в частинi понесених витрат на придбання конкретного знаку. Цi витрати амортизуються на протязi всього розрахункового строку корисного використання прямолiнiйним методом. Торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг) — будь-яке оригiнальне позначення або будь-яка комбiнацiя позначень, за якими товари i послуги одних осiб вiдрiзняються вiд однорiдних товарiв i послуг iнших осiб. Головне завдання знаку полягає в iдентифiкацiї товару чи послуги та його виробника на ринку. Вiн виконує двi функцiї: рекламує товар чи послугу i гарантує їх якiсть. Використанням торговельного знаку у сферi господарювання визнається застосування його на товарах та при наданнi послуг, для яких знак зареєстрований, на упаковцi товарiв, у рекламi, друкованих виданнях, на вивiсках, пiд час показу експонатiв на виставках та ярмарках, що проводяться в Українi, у проспектах, рахунках, на бланках та в iншiй документацiї, пов’язанiй з впровадженням зазначених товарiв i послуг в господарський оборот. 3.2.Основнi засоби Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання ( експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн. На 01 сiчня 2016 року та на 31.12.2016 року основнi засоби в наявностi та на кiнець року первинна вартiсть складає 45 780 тис.грн., залишкова вартiсть становить – 12 254 тис.грн. 3.3. Зменшення корисностi нематерiальних активiв та основних засобiв На дату балансу Товариство переглядає балансову вартiсть своїх нематерiальних активiв, щоб визначити, чи є ознаки зменшення корисностi цих активiв. За наявностi таких ознак оцiнюють вартiсть, що пiдлягає вiдшкодуванню, щоб визначити масштаби збитку вiд зменшення корисностi. Якщо неможливо оцiнити вартiсть, що пiдлягає вiдшкодуванню окремого активу, Товариство оцiнює вартiсть вiдшкодування господарської одиницi що генерує грошовi кошти, до якої належить даний актив. Збиток вiд зниження вартостi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує її вiдшкодовану вартiсть. Вiдшкодованою вартiстю є найбiльша з вартостей: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть вiд використання. У випадках, коли збиток вiд знецiнення вiдновлюється, балансова вартiсть активу, збiльшується до суми, отриманої внаслiдок нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, але тiльки в тiй ступенi, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала первiсну балансову вартiсть, котра була би визначена, якщо би не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднiх перiодах. 3.4. Фiнансовi активи Товариство квалiфiкує свої фiнансовi активи як фiнансовi активи, вiдображенi за справедливою вартiстю у звiтi про фiнансовий стан як позики та дебiторську заборгованiсть, а також iнвестицiї, утримуванi до погашення , або iнвестицiї, доступнi для продажу. Первiсно фiнансовi активи оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю. Фiнансовi активи визнаються у балансi, коли Товариство стає стороною договiрних вiдношень. Визнання категорiї фiнансових активiв здiйснюється Компанiєю при їх первiсному визнаннi в облiку. Фiнансовi активи включають до себе грошовi кошти та їх еквiваленти, банкiвськi депозити, дебiторську заборгованiсть. Непохiднi фiнансовi активи з фiксованим або пiдданим визначенню розмiром платежiв та фiксованим строком погашення класифiкуються в якостi утримуваних до погашення у випадку, якщо Товариство має намiр та здатне утримувати їх до строку погашення. Iнвестицiї, вiдносно яких перiод їх утримування Товариством не визначений, включаються в дану категорiю. Пiсля первiсного визнання, утримуванi до погашення фiнансовi активи, вiдображаються по амортизованої вартостi з використанням метода ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Списання фiнансових активiв. Визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини груп фiнансових активiв) у фiнансовiй звiтностi припиняється у випадку, якщо: — закiнчився строк використання прав на отримання грошових потокiв вiд активу; — Товариство зберiгає за собою право отримувати грошовi потоки вiд активу, але бере зобов’язання передати їх негайно, без затримки третiй сторонi, або — Товариство передало свої права або iснуючi ризики, пов’язанi з отриманням грошових потокiв вiд активу, та або передало притаманнi ризики i винагороди, пов’язанi з активом, або не передало, а залишило за собою всi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з активом, але передало контроль над цим активом. Якщо Товариство передало всi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, i загалом не передало i не залишило за собою всi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з активом, i не передало контроль над активом, такий актив визнається такою мiрою, якою Товариство бере участь у цьому активi. Фiнансовi активи, доступнi для продажу. До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в долевi та борговi цiннi папери. Долевi iнвестицiї, класифiкованi в якостi доступних для продажу – це такi iнвестицiї, котрi не були класифiкованi нi як доступнi для торгiвлi, нi як переоцiненi по справедливiй вартостi через прибуток чи збиток. Борговi цiннi папери в данiй категорiї – це такi цiннi папери, якi Товариство збирається утримувати у ходi невизначеного перiоду часу i котрi можуть бути проданi для цiлей забезпечення лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкового середовища. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено. Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу та визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення. До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. Зменшення корисностi фiнансових активiв. Якщо є явнi ознаки iмовiрних збиткiв внаслiдок зменшення корисностi позик i дебiторської заборгованостi, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, то сума збитку — це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i оцiнкою майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх збиткiв за позиками, якi ще не понесенi), дисконтованих за ставкою ефективного вiдсотка для цих фiнансових активiв (ставка ефективного вiдсотка обчислюється при первiсному визнаннi). Слiд або безпосередньо зменшити балансову вартiсть активу, або здiйснювати вiдрахування до вiдповiдного резерву. Понесенi збитки вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи. Спершу Товариство оцiнює ознаки зменшення корисностi для кожного окремого iстотного фiнансового активу, а потiм оцiнюють окремо або разом цi показники для тих фiнансових активiв, кожний з яких окремо не є iстотним. Якщо зменшення корисностi для окремих фiнансових активiв не встановлено, незалежно вiд їх iстотностi, такi активи вiдносять до групи фiнансових активiв з подiбним кредитним ризиком. Активи, оцiненi окремо на предмет iмовiрних збиткiв внаслiдок зменшення корисностi, i якi мають ознаки теперiшнього або майбутнього зменшення корисностi, не включають до числа тих, що оцiнюються на загальних пiдставах. Якщо iснують будь-якi ознаки того, що збиток внаслiдок зменшення корисностi, визнаний у попереднi перiоди для активу, можливо, бiльше не iснує, або, можливо, зменшився, такий збиток внаслiдок зменшення корисностi сторнується. Подальше сторнування корисностi визнається у звiтi про сукупнi доходи у такому розмiрi, що балансова вартiсть активу не повинна перевищувати амортизовану вартiсть активу на дату сторнування. 3.5. Згортання фiнансових активiв та зобов’язань. Фiнансовi активи та зобов’язання згортають, а нетто-величину вiдображають у балансi, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. 3.6. Власний капiтал. Статутний капiтал вiдображається у звiтностi як величина зареєстрованого капiталу у вiдповiдностi зi статутом Товариства. Звичайнi акцiї класифiкуються як капiтал. Додатковi витрати, безпосередньо зв’язанi з випуском нових акцiй або опцiонiв , вiдображаються у складi капiталу, як зменшення виручки отриманої внаслiдок даної емiсiї, за вирахуванням податкiв. Додатковi витрати, безпосередньо зв’язанi з випуском нових акцiй або опцiонiв для цiлей придбання бiзнесу, включаються в вартiсть придбання як частина плати за покупку. Резерв переоцiнки включає дохiд вiд переоцiнки основних засобiв. Надлишок переоцiнки вiдноситься на «Нерозподiлений прибуток», коли вiдбувається вибуття переоцiненого необоротного активу. Нерозподiлений прибуток (накопичений збиток) включає всi результати поточного та попереднього перiоду, розкритi у звiтi про сукупний дохiд. 3.7. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовий актив (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiї. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у неї об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi. Сума збиткiв визначається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 3.8. Запаси Собiвартiсть готової продукцiї та товарiв включає до себе витрати на вартiсть сировини та матерiалiв, оплату працi виробничих робiтникiв та iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат, та не включає витрати по позикам. Чиста цiна продажу – це оцiночна цiна вiрогiдного продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням витрат по продажу. Станом на 31.12.2016 р. запаси становлять 656 тис. грн. 3.9. Визнання виручки Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як iмовiрне, i якщо виторг може бути достовiрно визначений, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого або, що пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв. Для визнання виручки також повиннi дотримуватися такi критерiї: Продаж товарiв (продукцiї). Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, при вiдвантаженнi товарiв (продукцiї), коли iстотнi ризики i вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця. Надання послуг. Виручка вiд надання послуг визнається, якщо iснує ймовiрнiсть надходження економiчних вигод, пов’язаних з операцiєю. Однак у випадку, коли невизначенiсть виникає стосовно можливостi отримати суму, вже включену до виручки, недоотримана сума або сума, отримання якої стало малоймовiрним, визнається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаної виручки. Доходи та витрати по вiдсоткам. Виручка визнається, якщо встановлено право Товариства на отримання платежу. Доходи та витрати по вiдсоткам та iншi аналогiчнi доходи та витрати. Доходи та витрати по вiдсоткам вiдображаються з використанням метода ефективної ставки вiдсотка, яка уявляє собою вiдсоткову ставку, надходжень майбутнiх грошових потокiв до поточної вартостi фiнансового iнструменту, приймаючи до уваги всi його контрактнi умови. Вiдсотковi доходи та витрати Компанiєю класифiкуються як фiнансовi доходи та витрати. 3.10.Доходи та витрати Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. 3.10. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках. 3.11. Операцiї з iноземною валютою Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. 3.12. Оренда Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. 3.13. Оподаткування. За звичайного ходу господарської дiяльностi вiдбувається велика кiлькiсть операцiй i здiйснюється великий обсяг розрахункiв, проте податковi наслiдки для них не можна надiйно оцiнити. В результатi, Товариство визнає податковi зобов’язання на основi оцiнок того, чи необхiдно буде сплачувати додатковi податки i вiдсотки. Такi податковi зобов’язання визнають, коли (незалежно вiд запевнень Товариства про те, що позицiї її податкової декларацiї є вiдповiдними) Товариство припускає, що деякi позицiї можуть бути оскарженi податковими органами, або якщо вони не вiдповiдатимуть повнiстю вимогам за результатами перевiрки податковими органами. Управлiнський персонал Товариства вважає, що нарахування податкових зобов’язань здiйснюється належним чином на пiдставi своєї власної оцiнки багатьох чинникiв, у тому числi попереднього досвiду та тлумачення податкового законодавства. Цi оцiнки заснованi на оцiнках та припущеннях i можуть включати низку суджень стосовно майбутнiх подiй. Такi рiзницi впливатимуть на дохiд i податковi витрати у перiодi, коли така оцiнка була зроблена тiєю мiрою, якою остаточнi податковi наслiдки таких питань вiдрiзнятимуться вiд визнаних сум. Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється у вiдповiдностi з законодавством України. За українським законодавством згiдно з Податковим Кодексом України у звiтному перiодi Товариство не користувалось пiльгами по податку на прибуток. 3.14. Податок на додану вартiсть Податок на додану вартiсть (ПДВ) стягується у розмiрi 20% вiд оподатковуваної суми продажiв на територiї України та iмпорту товарiв/послуг. Для оподатковуваних операцiй з продажу ПДВ стягується з контрактної вартостi коштiв, товарiв/послуг або будь-якої iншої компенсацiї, отриманої/нарахованої у зв’язку з продажем. За загальним правилом, з метою визначення суми податку, яка має бути сплачена до бюджету/вiдшкодована з бюджету, ПДВ на обсяг продажiв зменшується на величину ПДВ, сплачену/нараховану у зв’язку з придбанням товарiв/послуг. Для цiлей оподаткування використовують касовий метод або метод нарахувань, залежно вiд виду оподаткованої операцiї, а також вiд того, що було здiйснено ранiше — отримання/платiж грошових коштiв чи вiдправлення/поставка товарiв. У випадку авансових платежiв, отриманих або сплачених, у Товариства виникають податковi зобов’язання з ПДВ або податковi активи з ПДВ (так званi технiчнi рахунки для розрахунку ПДВ), якi вiдображаються у балансi на рахунках активiв та зобов’язань. У звiтному перiодi Товариство пiльгами по податку на додану вартiсть не користувалась 3.15. Умовнi зобов’язання та активи. Товариство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. 3.16. Суттєвi судження в процесi застосування облiкової полiтики У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Товариства висловило певнi професiйнi судження щодо оцiночних значень i припущень на 31.12.16 р. Серед iншого обговорюється правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 3.16.1. Строки корисного використання основних засобiв. Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi термiнiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови передбачуваного використання активiв, моральний знос. Фiзичний знос i умови, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коректування майбутнiх норм амортизацiї. 3.16.2. Оподаткування. Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якою податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення та валютного контролю), пiдлягають перевiрцi та вивчанню з боку контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи та пенi у значних розмiрах. Перерахованi фактори визнають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують в країнах з бiльш розвинутою податковою системою. Як правило, податковi декларацiї можуть перевiрятися на протязi трьох рокiв. Однак, на практицi, ризик ретроспективного стягнення податку або застосування фiнансових санкцiй значно зменшується по закiнченнi трьох рокiв. Той факт, що перевiрка за рiк була здiйснена, не означає, що нiяка податкова декларацiя за цей рiк не буде перевiряться в майбутньому. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснюється в повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, яке регулює його дiяльнiсть, та що Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. У тих випадках, коли iснує невiдповiднiсть вiдносно сум податкiв до сплати, нарахування проводиться виходячи з оцiнки керiвництва Товариства на основi аналiзу iнформацiї, яка є у її розпорядженнi. 3.16.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв. Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 3.16.4. Судовi справи. Вiдповiдно до МСФЗ Товариство визнає резерв лише тодi, коли iснує теперiшнє зобов’язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, iснує ймовiрнiсть передачi економiчних вигiд та величину витрат такої передачi можна надiйно оцiнити. У випадку, якщо цi критерiї не виконуються, умовне зобов’язання може розкриватись у Примiтках до фiнансових звiтiв. Реалiзацiя будь-яких умовних зобов’язань, наразi не вiдображених або не розкритих у звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий стан Товариства. Застосування облiкових принципiв до юридичних справ вимагає вiд управлiнського персоналу Товариства складання оцiнок щодо рiзних фактичних та юридичних питань, що не належать до сфери його контролю. 3.16.5. Умовнi зобов’язання. Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансових звiтах, окрiм випадкiв, коли для погашення зобов’язання необхiдне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, а величину зобов’язання можна надiйно оцiнити. Такi зобов’язання вiдображаються у звiтностi, окрiм випадкiв, коли вибуття ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, малоймовiрне. 3.16.6. Безперервнiсть. Фiнансовi звiти пiдготовленi на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi за яким передбачається, що продаж активiв i погашення зобов’язань вiдбувається за умов звичайної господарської дiяльностi. 4. Основнi засоби. Перед складанням фiнансової звiтностi ПАТ «ЕСМА» проведено iнвентаризацiю активiв та зобов’язань станом на 30.12.2016 р. pгiдно наказу № 35/1 вiд 30.11.2016 р. На дату складання звiтностi всi основнi засоби є в наявностi, що пiдтверджено iнвентаризацiйним описом. 5.Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 2016 року включають (тис.грн.): Касса: 7 Поточнi рахунки: 168 Iншi рахунки в банках: 102 Грошовi кошти в дорозi: 3 ВСЬОГО (тис.грн.): 279 6.Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи станом на 31.12.2016 р. Становлять (тис. грн.): Програмне забезпечення Права та лiцензiї Торговi марки, знаки Iншi Всього Первiсна вартiсть на 31.12.2015р.: 159; -; -; -; 159 Накопичена амортизацiя на 31.12.2015р.: 55; -; -; -; 55 Амортизацiя за 2016 рiк: 20; -; -; -; 20 Вибуття амортизацiї в 2016 р.: 3; -; -; -; 3 Надходження в 2016 р.: 14; -; -; -; 14 Первiсна вартiсть на 31.12.2016р.: 170; -; -; -; 170 Чиста балансова вартiсть на 31.12.2016р.: 72; -; -; -; 72 7. Запаси. Далi наведено балансова вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп, вiдображених у балансi Станом на 31.12.2016р. (тис.грн.) Сировина i матерiали: 277 Паливо: 10 Будiвельнi матерiали: 154 Запаснi частини: 42 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети: 29 Незавершене виробництво: 129 Готова продукцiя: 0 Товары: 15 Всього (тис. грн.): 656 8. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть. У тисячах українських гривень 31.12.2016 Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю: 4184 Мiнус: резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за основною дiяльнiстю: 44 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами: 1052 Мiнус: резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованiсть за виданими авансами: 81 Iнша дебiторська заборгованiсть: 501 Мiнус: резерв сумнiвних боргiв по iншiй дебiторськiй заборгованостi: 0 Дебiторська заборгованiсть з бюджетом: 652 Всього дебiторської заборгованостi: 6264 Iншi оборотнi активи: 26 Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi: 6290 Найбiльш великими дебiторами на 31.12.2016 р. є: Дебiтор: Сума (тис.грн.) ТОВ «САВТОСЕРВIС»: 2 036 9. Зобов’язання. Станом на 31 грудня 2016 року кредиторська та iнша заборгованiсть складали: (тис.грн.) Кредиторська та iнша заборгованiсть: Довгостроковi кредити та позики: 0 Iншi довгостроковi зобов»язання: 147 Короткостроковi кредити (поточна частина по довгостроковим кредитам): 0 Короткостроковi кредити та позики: 0 Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги: 234 Аванси отриманi: 1 Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом: 1228 Кредиторська заборгованiсть перед працiвниками: 254 Кредиторська заборгованiсть зi страхування: 67 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками: 3413 Iншi поточнi зобов»язання: 2182 Поточнi забезпечення: 1264 Всього: 8790 10. Власний капiтал. Статутний капiтал. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй — реєстрацiйний № 502/10/1/10 вiд 15.10.2010 р., дата видачi 03.06.2011 року на загальну суму 7 900 000,00 (сiм мiльйонiв дев’ятсот тисяч) гривень, номiнальною вартiстю 5,00 (п’ять) гривень 00 коп, в кiлькостi 1 580 000 штук, форма iснування – без документарна, видане ДКЦПФР. Статутний капiтал станом на 31.12.2016 року сплачений повнiстю. Капiтал у дооцiнках складає 115 097 тис.грн., резервний капiтал – 1667 тис.грн, нерозподiлений прибуток – 13001 тис.грн. 11. Iнвестицiйна нерухомiсть Показники: Iнвестицiйна нерухомiсть, тис.грн. На 31.12.2015 Первiсна (переоцiнена) вартiсть: 130030 Балансова вартiсть: 130030 Змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчується 31.12.2016: Надiйшло: 20 Зменшення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi: -6684 На 31.12.2016 Первiсна (переоцiнена) вартiсть: 123366 Балансова вартiсть: 123366 12. Фiнансовi iнвестицiї У зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо акцiй та цiнних паперiв iнвестицiї доступнi для продажу облiковуються за методом участi в капiталi, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї за собiвартiстю з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на 31 грудня 2016 року фiнансових iнвестицiй Товариство не має. 13. Пояснення щодо переходу на МСФЗ Вiдповiдно до законодавчих вимог Компанiя вперше застосовує МСФЗ з 1 сiчня 2012 року. Останнi звiти, складенi згiдно з НП(с)БО, було подано за рiк, що завершився 31 грудня 2011 року. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi Компанiя застосувала вiдповiднi обов’язковi винятки та звiльнення за вибором вiд повного ретроспективного застосування МСФЗ: Звiльнення щодо використання справедливої вартостi як умовної вартостi. Компанiя прийняла рiшення оцiнити окремi категорiї основних засобiв та iнвестицiйну власнiсть за справедливою вартiстю станом на 1 сiчня 2012 року. 14. Дохiд вiд реалiзацiї. В 2016 роцi дохiд вiд реалiзацiї склав: (тис.грн.) Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 31554 Всього доходи вiд реалiзацiї: 31554 15. Собiвартiсть реалiзацiї По характеру витрат на виробництво готової продукцiї собiвартiсть можна представити так: (тис.грн.) Сировина: 873 Витрати на зарплату та соцiальнi вiдрахування: 5232 Амортизацiя основних засобiв: 517 Загальновиробничi витрати: 1174 Iншi: 10501 Всього: 18297 17. Адмiнiстративнi витрати. Адмiнiстративнi витратив в 2016 роцi склали (тис.грн.): Витрати на персонал /заробiтна плата/: 4346 Розрахунки по соцiальному страхуванню та податкам: 877 Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв: 510 Послуги банку: 23 Послуги зв’язку: 25 Комунальнi послуги: 392 Iнформацiйно-консультацiйнi послуги: 819 Страхування та експертна оцiнка: 57 Оренда: 8 Утримування та ремонт основних засобiв: 792 Утримування автотранспорту : 141 Витрати на охорону: 9 Послуги стороннiх органiзацiй : 312 Товари та матерiали: 498 Iншi витрати: 1591 Всього: 10400 18. Iнший операцiйний дохiд. Iнший операцiйний дохiд в 2016 роцi (тис.грн.) Вiдновлення корисностi запасiв: 1 Дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiв: 0 Дохiд вiд списання операцiйної кредиторської заборгованостi: 1 Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi: 9 Зменшення резерву сумнiвних боргiв (опер): 1084 Разом: 1095 19. Iншi операцiйнi витрати. (тис.грн.) Iншi операцiйнi витрати: 2015 рiк Визн штрафи, пенi за порушення договiрних умов: 0 Визн штрафи, пенi за порушення законодавства: 4 Втрати з податкiв: 19 Iншi витрати операцiйної дiяльностi: 23 Зменшення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi: 6684 Нарахування резерву сумнiвних боргiв: 1110 Разом: 7839 20. Iншi доходи та витрати Iншi доходи звичайної дiяльностi в 2016 роцi склали (тис.грн.) Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв: 5327 Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi: 13 Зменшення резерву сумнiвних боргiв: 149 Разом: 5489 Iншi витрати звичайної дiяльностi в 2016 роцi склали (тис.грн.) Iншi витрати звичайної дiяльностi: 5 Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв: 5 323 Списання необоротних активiв: 15 Нарахування резерву сумнiвних боргiв: 147 Разом: 5 490 21. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками. Кредитний ризик. Найбiльший кредитний ризик Товариство зазнає по дебiторськiй заборгованостi. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi часткової або повної попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. При отриманнi iнформацiї про змiни платоспроможностi покупця у негативний бiк, що виник у зв’язку з цим, ризик оцiнюється та приймається до уваги при нарахуваннi резерву сумнiвних боргiв. У зв’язку з цим, керiвництво не вважає, що у Товариства виникає суттєвий ризик збиткiв понад вже сформованого резерву по зниженню вартостi дебiторської заборгованостi. Ризик по фiнансовим зобов’язанням. Компанiя аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. Валютний ризик. Операцiї, вираженi в iноземної валютi, мають значний вплив на дiяльнiсть Компанiї. Монетарнi статтi активiв та зобов’язань вираженi в нацiональнiй та iноземної валютi. Товариство не узгоджувало спецiальних контрактiв з метою хеджирування валютних ризикiв. Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Товариство контролює валютний ризик шляхом управляння валютною позицiєю. Ризик лiквiдностi. Ризик утрати лiквiдностi уявляє собою ризик того, що Товариство не зможе сплатити свої зобов’язання при наступi строку їх погашення. Завданням товариства є пiдтримка балансу мiж безперервним фiнансуванням та гнучкiстю в використаннi кредитних коштiв, наданих постачальниками та банками. Товариство проводить аналiз заборгованостi по строкам погашення та планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваного строку виконання зобов’язань. У разi недостатньої лiквiдностi Товариство може залучать зовнiшнi джерела фiнансування. 22.Управлiння капiталом. Компанiя здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Товариства аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу. 23. Припущення вiдносно функцiонування Товариства у близькому майбутньому. У близькому майбутньому Товариство буде продовжувати випробувати вплив нестабiльної економiки в країнi. У результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та спроможнiсть Товариства обслуговувати та сплачувати по своїм боргам в мiру настання строкiв їх погашення. Не зважаючи на стабiльнiсть розвитку галузi, в якiй працює Товариство, економiчна стабiльнiсть буде в значному ступенi залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, якi здiйснюються Урядом. Не iснує чiткого уявлення, якi заходи буде приймати український Уряд у зв’язку з iснуючою економiчною та полiтичною ситуацiєю. Неможливо оцiнити ефект, який може мати фiнансова криза на лiквiднiсть та дохiд Товариства, включно на її операцiї зi споживачами та постачальниками. Пов’язана з тяжкою економiчною ситуацiєю потенцiйна невизначенiсть, безпосереднiй вплив якої на даний момент не може бути установлено, продовжує iснувати. Фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце у результатi такої невизначеностi. Такi коригування будуть здiйсненi у випадку, коли вони стануть ймовiрними та можуть бути достовiрно оцiненi. 24. Загальна iнформацiя та узгодженiсть з МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ, розроблених та опублiкованих Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Товариство здiйснює облiк i складає фiнансовi звiти згiдно з Мiжнародними Стандартами фiнансової звiтностi. Цi фiнансовi звiти складенi на основi облiкових даних Товариства, належним чином скоригованих для подання у вiдповiдностi з МСФЗ. 25. Новi стандарти, змiни та тлумачення до iснуючих стандартiв, якi не набрали чинностi i не були прийнятi Товариством достроково. На дату пiдписання цих фiнансових звiтiв набрали чинностi деякi новi стандарти, змiни, доповнення та тлумачення до iснуючих стандартiв були опублiкованi. Всi зазначенi документи були прийнятi в облiкових полiтиках Товариства для перiоду, що розпочинається пiсля дати набрання чинностi документiв. Товариство застосувало: — Поправку до МСФЗ (IAS)12 «Податок на прибуток» — облiк вiдстрочених податкiв у вiдношеннi iнвестицiйного майна; — Змiни до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фiнансових звiтiв» — подання статей iншого сукупного доходу; — МСФЗ (IAS) 19 ( у новiй редакцiї) «Виплати працiвникам» — застосовуються з 1 сiчня 2013 року; — МСФЗ (IAS) 27 (у новiй редакцiї) «Консолiдована i окрема фiнансова звiтнiсть»- застосовуються з 1 сiчня 2013 року; — МСФЗ (IAS) 28 (у новiй редакцiї) «Iнвестицiї в асоцiйованi i спiльнi компанiї»- застосовуються з 1 сiчня 2013 року; — Змiни до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування» МСФЗ» — державнi позики- застосовуються з 1 сiчня 2013 року; — Змiни до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» — застосовуються з 1 сiчня 2013 року; — МСФО (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» — застосовуються з 1 сiчня 2013 року; — МСФО (IFRS) 11 «Спiльнi угоди» — застосовуються з 1 сiчня 2013 року; — МСФО (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї»- застосовуються з 1 сiчня 2013 року; — МСФО (IFRS) 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» — застосовуються з 1 сiчня 2013 року; — Iнтерпретацiя ПКI (SFRIC )20 «Витрати на вскришнi роботи у ходi вiдкритої розробки рудника на етапi добичи» — застосовуються з 1 сiчня 2013 року; — МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї» — застосовуються з 1 сiчня 2014 року; — МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» — класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань – застосовуються з 1 сiчня 2015 року. Iнформацiя щодо змiн до МСФЗ та нових МСФЗ розмiщена на веб-сайтi Ради з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку http://www.iasb.org/. Керiвництво Товариства передбачає, що прийнятi стандарти i тлумачення у майбутньому не матимуть суттєвого впливу на фiнансовi звiти Товариства. 33. Звiтнiсть за сегментами. Товариство не має сегментiв та не складає звiтнiсть за сегментами. Директор ПАТ «ЕСМА» Хотенко О.Ю.

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий