Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор Хотенко Олександр Юлiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2018
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03115, Київ, Краснова, 27
4. Код за ЄДРПОУ
01267886
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 450-52-03 (044) 450-52-03
6. Електронна поштова адреса
fastovtshuk.v@esma.kiev.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 81(2834) ВIДОМОСТI НКЦПФР 27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.esma.kiev.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Строган Анатолiй Васильович СО 754090
Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Голови Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30 жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 припинено повноваження Секретар Наглядової ради Сафонов Максим Едуардович СН 848779
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Секретаря Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (паспорт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Баришевський Олег Олександрович СН 357488
Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25.04.2018 року:
Члена Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi 05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Шаповалов Володимир Iванович СН 231055
Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Члена Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (паспорт серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Гулiєв Урфан Рiзван огли СК 475280
Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi
97.890569
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Члена Наглядової ради Гулiєва Урфана Рiзван огли (паспорт серiї СК 475280 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi 8 лютого 1997 року) представника акцiонера Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ», володiє 97,890569 % статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Строган Анатолiй Васильович СО 754090
Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Головою Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30 жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Президент ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
24.04.2018 обрано Секретар Наглядової ради Сафонов Максим Едуардович СН 848779
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києв
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Секретарем Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (паспорт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: секретар Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
24.04.2018 обрано Член Наглядової ради Баришевський Олег Олександрович СН 357488
нiпровським РУ ГУ України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi 05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Заступник директора ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
24.04.2018 обрано Член Наглядової ради Шаповалов Володимир Iванович СН 231055
Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (паспорт серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Директор ТОВ «БЮРО ВИН»
24.04.2018 обрано Член Наглядової ради Гулiєв Урфан Рiзван огли СК 475280
Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi
97.890569
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Наглядової ради Гулiєва Урфана Рiзван огли (паспорт серiї СК 475280 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi 8 лютого 1997 року) представника акцiонера Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ», володiє 97,890569% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
24.04.2018 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Нагурний Вадим Аркадiйович СН 980746
Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Нагурного Вадима Аркадiйовича, (паспорт серiї СН № 980746, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 26 листопада 1998 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Давлатьоров Анатолiй Бобоарабович СМ 061296
Вишнiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Члена Ревiзiйної комiсiї – Давлатьорова Анатолiя Бобоарабовича (паспорт серiї СМ № 061296, виданий Вишнiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi 16 лютого 1999 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Шаповалов Сергiй Iванович СО 400108
Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Члена Ревiзiйної комiсiї – Шаповалова Сергiя Iвановича (паспорт серiї СО № 400108, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 01 червня 2000 року), володiє 0,0% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Нагурний Вадим Аркадiйович СН 980746
Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Головою Ревiзiйної комiсiї – Нагурного Вадима Аркадiйовича, (паспорт серiї СН № 980746, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 26 листопада 1998 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Заступник директора ТОВ «ТС ПЛЮС».
24.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї авлатьоров Анатолiй Бобоарабович СМ 061296
Вишнiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Ревiзiйної комiсiї – Давлатьорова Анатолiя Бобоарабовича (паспорт серiї СМ № 061296, виданий Вишнiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi 16 лютого 1999 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ТОВ «САВсервiс», заступник директора ТОВ «САВХОЗ»
24.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Шаповалов Сергiй Iванович СО 400108
Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Ревiзiйної комiсiї – Шаповалова Сергiя Iвановича (паспорт серiї СО № 400108, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 01 червня 2000 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ТОВ «САВХОЗ», заступник директора ПСП iм.Т.Г.Шевченка

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий