Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор Хотенко Олександр Юлiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03115, Київ, Краснова, 27
4. Код за ЄДРПОУ
01267886
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 450-52-03 (044) 450-52-03
6. Електронна поштова адреса
fastovtshuk.v@esma.kiev.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 81(2834) ВIДОМОСТI НКЦПФР 27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.esma.kiev.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 24.04.2018 200000 164394 121.66
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №22 вiд 24.04.2018 року) вирiшено надати попередню згоду на укладання товариством значного правочину на суму до 200 000 000,0 (двiстi мiльйонiв) грн. та надати повноваження Наглядовiй радi та/або директору товариства на укладання та пiдписання такого правочину та на здiйснення усiх необхiдних дiй пов’язаних з укладанням цього правочину.

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий