Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА»
2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, Київ, Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 450-52-03 (044) 450-52-03
5. Електронна поштова адреса fastovtshuk.v@esma.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.esma.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення

Загальними зборами Товариства, що вiдбулися 24 квiтня 2018 року, по сьомому питанню порядку денного «Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати» (рiшення прийнято одноголосно) прийнятi наступнi рiшення:
Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк. Направити на виплату дивiдендiв акцiонерам 25 438 000 грн. (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста тридцять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок) гривень. Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 25 438 000 грн. (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста тридцять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок) гривень. якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.
Рiшенням наглядової ради вiд 21.05.2018 року вирiшено:
1. Направити 25 438 000 грн. (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста тридцять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок) гривень на виплату дивiдендiв акцiонерам та виплатити акцiонерам на одну акцiю номiналом 5,00 грн. по 16,10 грн., з урахуванням податкiв, зборiв та iнших обов’язкових платежiв.
2. Призначити датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за акцiями 25 травня 2018 року та датою початку виплати дивiдендiв 01 червня 2018 року. Термiн виплати дивiдендiв – 6 мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Несплаченi дивiденди депонуються.
Сума податкiв, якi згiдно з дiючим законодавством повиннi бути утриманi при виплатi дивiдендiв, сплачується за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру.
3. Направити, в порядку встановленому статутом, повiдомлення кожнiй особi, яка має право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Хотенко Олександр Юлiїйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.05.2018
(дата)

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий