Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ЕСМА».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «19» квітня 2019 року о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 5-го поверху будівлі АБК (літера Ж,К).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 9-00 до 9-40 годин  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «15» квітня 2019 р. станом на 24 годину.   

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Синельникова Тетяна Іванівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна.

 1. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Стеблянко Ілону Костянтинівну, Секретарем – Фастовщук Вікторію Анатоліївну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: По всіх питаннях порядку денного, згідно з Статутом товариства, проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, окрім кумулятивного голосування.

Голосування з питання №10 здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.

 1. Розгляд Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства.
  Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

 1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

 1. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово — господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчого органу, Звіту Ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу, Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2017 рік.

 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

 1. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік наступним чином: 1 000 000,0 грн. (один мільйон) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам.

Затвердити розмір  річних дивідендів в сумі 1 000 000,0 грн. (один мільйон) гривень.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії —  Нагурний Вадим Аркадійович;

Член Ревізійної комісії – Шаповалов Сергій Іванович;

Член Ревізійної комісії – Давлатьоров Анатолій Бобоарабович.

 1. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії.
 2. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2019-2020 роках, попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, надання згоди на укладення Товариством кредитних договорів, договорів іпотеки, поруки та інших договорів.

Надати згоду на укладання товариством значного правочину на суму до 250 000 000,0 (двісті п’ятдесят мільйонів) грн. та надати повноваження  директору товариства на укладання та підписання такого правочину та на здійснення усіх необхідних дій пов’язаних з укладанням цього правочину.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Синельникова Тетяна Іванівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна — припинити.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

 

Показник

 

Період Показник

 

Період
попередній 2017 р. звітний

2018 р.

попередній

2017 р.

Звітний

2018 р.

Усього активів 173 839 191711 Статутний капітал 7 900 7900
Основні засоби 15 804 15748 Довгострокові зобов’язання 2 320 3657
Довгострокові фінансові інвестиції Поточні зобов’язання 7220 16357
Запаси 883 1152 Нерозподілений прибуток 32432 38193
Сумарна дебіторська заборгованість 4900 5850 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 580 000 1 580 000
Грошові кошти та їх еквіваленти 584 264 Кількість викуплених власних акцій (шт.)
 

Чистий прибуток / збитки/

29245 37925 Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Власний капітал 164299 171697 Чисельність працівників 79 76

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.esma.kiev.ua

Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства,  а  також  щодо  нових  кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції  вносяться  не  пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів  до  складу  органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів відповідно до чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 годин за адресою: м. Київ, Краснова, 27, будівля АБК (літера Ж,К) бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, директор Хотенко Олександр Юлійович.

Довідки за телефоном:(044)  450-52-03

Наглядова рада Товариства

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Fatal error: Class 'Get_links' not found in /home/esma81/esma.kiev.ua/www/wp-content/themes/BusinessSolution/comments.php on line 41