Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “ЕСМА”
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 01267886
3. Місцезнаходження 03115, Київ, Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4505297 044 4505297
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.esma.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення

Згiдно з вимогами статтi 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства» ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», в порядку, передбаченому статтею 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства» було здiйснено обов’язковий викуп акцiй у акцiонерiв ПрАТ «ЕСМА».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Хотенко Олександр Юлiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
18.04.2019
(дата)

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Fatal error: Class 'Get_links' not found in /home/esma81/esma.kiev.ua/www/wp-content/themes/BusinessSolution/comments.php on line 41