Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

1_Титульний аркуш 2_Зміст 3_1_ІІІ. Основні відомості про емітента-1 3_2_ІІІ. Основні відомості про емітента-2 3_ІІІ. Основні відомості про емітента 4_IV. Інформація про органи управління 5_6. Інформація про посадових осіб емітента. 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 6_V. Інформація про посадових осіб емітента 7_4. Інформація про засновників та_або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 8_VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 9_VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 10_X. Структура капіталу 11. Відомості про цінні папери емітента. 11.1. Інформація про випуски акцій 12_XI. Відомості про цінні папери емітента 13_XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році 14_13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за 15_13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів ем 16_13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.3. Інформація про зобов’язання емітента 17_10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 18_XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі — правочинів із заі 19_Баланс (Звіт про фінансовий стан) 20_Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 21_Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 22_Звіт про власний капітал 23_Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 24_ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 25_15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Fatal error: Class 'Get_links' not found in /home/esma81/esma.kiev.ua/www/wp-content/themes/BusinessSolution/comments.php on line 41