ЕМІТЕНТ

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор Хотенко Олександр Юлiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 06.04.2015
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01267886
4. Місцезнаходження
м. Київ , Святошинський р-н, 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)4505203 (044)4505203
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.04.2015
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у 67 (2071) Бюлетень “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” 08.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.esma.kiev.ua в мережі Інтернет 08.04.2015
  (адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. 2. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi, так як емiтент не бере участi у створеннi юридичних осiб. 3. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як у емiтента немає посади корпоративного секретаря. 4. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капiталi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. 5. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що її не заповнюють емiтенти – акцiонернi товариства. 6. Засновники-фiзичнi особи не дали згоди на розкриття паспортних даних. 7. Посадовi особи не дали згоди на розкриття паспортних даних. 8. Фiзичнi особи, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, вiдсутнi. 9. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. 10. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. 11. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 12. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 13. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 14. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 15. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. 16. Товариство не є фiнансовою установою, у зв`язку з чим, Звiт про корпоративне управлiння не надається, тому що вiн заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 17. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 18. Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №253487
3. Дата проведення державної реєстрації
18.05.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
7900000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
97
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
80.10 [2010]Дiяльнiсть приватних охоронних служб
46.90 [2010]Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство “IНГ Банк Україна”
2) МФО банку
300539
3) поточний рахунок
26005003155400
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з охорони власностi та громадян Серiя АВ №594890 25.01.2012 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України Необмежена
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) вiдсутнiй, так як лiцензiя видана без строку закiнчення.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “САВСЕРВIС-ЦЕНТР”- учасник 32311684 03115Україна м. Київ вул.Краснова, 27 97.8038607
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновники фiзичнi особи – 209 осiб д/н д/н д/н 2.1961393
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповалов Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
«САВсервiс» директор iз стратегiчного планування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) -7 Попереднi посади: «САВсервiс» директор iз стратегiчного планування Основне мiсце роботи – ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних, про iншi посади, якi вона займає та розмiр виплаченої винагороди наданої цiй особi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ “Савсервiс-центр”
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
32311684
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Обрано Членом Наглядової ради на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №18 вiд 30.04.2014 р.) у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Наглядової ради.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нагурний Вадим Аркадiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ДЦ Україна» Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 8 Попереднi посади: ТОВ «ДЦ Україна» Генеральний директор Основне мiсце роботи – ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних, про iншi посади, якi вона займає та розмiр виплаченої винагороди наданої цiй особi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хотенко Олександр Юлiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ фiрма , директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.05.2008 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 13 Попереднi посади: директор ТОВ фiрма Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних, про iншi посади, якi вона займає та розмiр виплаченої винагороди наданої цiй особi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баришевський Олег Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «САВсервiс» директор з комерцiйних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Обрано Членом Наглядової ради на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №18 вiд 30.04.2014 р.) у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Наглядової ради. Призначений строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 8 Попереднi посади: ТОВ «САВсервiс» директор з комерцiйних питань Основне мiсце роботи – ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних, про iншi посади, якi вона займає та розмiр виплаченої винагороди наданої цiй особi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Олена Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ , головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.03.2002 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 13 Попереднi посади: головний бухгалтер ТОВ Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних, про iншi посади, якi вона займає та розмiр виплаченої винагороди наданої цiй особi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Строган Анатолiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1941
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «САВсервiс» Президент
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Обрано Головою Наглядової ради на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №18 вiд 30.04.2014 р.) у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Наглядової ради. Призначений строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 8 Попереднi посади: ТОВ «САВсервiс» Президент Основне мiсце роботи – ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних, про iншi посади, якi вона займає та розмiр виплаченої винагороди наданої цiй особi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сафонов Максим Едуардович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «САВсервiс» Директор з адмiнiстративних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Обрано Секретарем Наглядової ради на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №18 вiд 30.04.2014 р.) у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Наглядової ради. Призначений строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 8 Попереднi посади: ТОВ «САВсервiс» Директор з адмiнiстративних питань Основне мiсце роботи – ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних, про iншi посади, якi вона займає та розмiр виплаченої винагороди наданої цiй особi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Давлатьоров Анатолiй Бобоарабович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «САВСЕРВIС», генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 13 Попереднi посади: ТОВ «САВСЕРВIС», генеральний директор Основне мiсце роботи – ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», заступник директора Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та розмiр виплаченої винагороди наданої цiй особi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповалов Сергiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Дистриб’ютор-Центр», генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 18 Попереднi посади: ТОВ «Дистриб’ютор-Центр», генеральний директор Основне мiсце роботи – ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Член наглядової ради Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та розмiр виплаченої винагороди наданої цiй особi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член Ревiзiйної комiсiї Давлатьоров Анатолiй Бобоарабович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Шаповалов Сергiй Iванович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Шаповалов Володимир Iванович д/н д/н д/н 1 0.0000632911 1 0 0 0
Член Наглядової ради ТОВ “Савсервiс-центр” 32311684 1545301 97.8038607 1545301 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Нагурний Вадим Аркадiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Директор Хотенко Олександр Юлiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Баришевський Олег Олександрович д/н д/н д/н 1 0.0000632911 1 0 0 0
Головний бухгалтер Шевченко Олена Федорiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Строган Анатолiй Васильович д/н д/н д/н 1 0.0000632911 1 0 0 0
Секретар Наглядової ради Сафонов Максим Едуардович д/н д/н д/н 1 0.0000632911 1 0 0 0
Усього 1545305 97.8041138644 1545305 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
ТОВ “Савсервiс-центр” 32311684 03115 м. Київ Святошинський р-н м. Київ вул. М. Краснова, 27 20.07.2005 1545301 97.8038607 1545301 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Усього 1545301 97.8038607 1545301 0 0 0

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 97.84
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї. 2.Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк. Затвердження рiчного звiту. 3.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 4.Звiт Наглядової ради за 2013 рiк. Затвердження звiту. 5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Директора та Ревiзiйної комiсiї. 6.Прийняття рiшення щодо укладення Товариством значного правочину. 7.Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв товариства за 2013 рiк. 8.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати. 9.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, визначення кiлькiсного складу Наглядової ради та обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Хотенко О.Ю. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачеговi загальнi збори не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: 1.”За” – 1545810 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Регламент та порядок проведення Загальних зборiв – затверджено. Секретарiат зборiв обрано у складi 2-х осiб, персонально: Голова зборiв – Стеблянко I.К., секретар – Циганенко О.С. Лiчильна комiсiя обрана у складi 3-х осiб, персонально: Голова лiчильної комiсiї – Фастовщук Вiкторiя Анатолiївна, члени комiсiї Пермiнова Галина Володимирiвна, Хвойницька Ольга Андрiївна 2.”За” – 1545810 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi затверджено. Роботу Директора визнано задовiльною. 3.”За” – 1545810 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк затверджено. Роботу Ревiзiйної комiсiї визнано задовiльною. 4.”За” – 1545810 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовiльною. 5.”За” – 1545810 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк затверджено. 6.”За” – 1545494 (99,98%),”проти” – 316 (0,02%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Надати згоду на укладання товариством значного правочину на суму 40 000 000,0 (сорок мiльйонiв) грн., що становить 28,03% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а саме: Надати згоду товариству на укладення в АТ «УкрСиббанк» Договору поруки щодо забезпечення товариством виконання зобов’язань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «САВСЕРВIС МОВА», Дочiрнього пiдприємства «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ, Дочiрнього пiдприємства «САВСЕРВIС КАРПАТИ» (надалi за текстом – Боржники) перед АТ «УкрСиббанк», що виникають за Генеральним договором про кредитування та за Договором про проведення документарних операцiй, якi будуть укладенi мiж АТ «УкрСиббанк» та Боржниками, а саме щодо сплати суми основного боргу, процентiв, комiсiй та iнших платежiв за Генеральним договором про кредитування та за Договором про проведення документарних операцiй, вiдповiдно до яких загальний лiмiт кредитування (гранично припустима загальна сума вiдкритих/наданих документарних операцiй) становить – 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень 00 копiйок, строком дiї вказаних договорiв до 31 сiчня 2017 року, а також по зобов’язанням щодо виконання ТОВ «САВСЕРВIС МОВА», ДП «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ», ДП «САВСЕРВIС КАРПАТИ» (Боржниками) умов Генерального договору про кредитування, Договору про проведення документарних операцiй, зокрема обов’язку щодо повернення кредитних коштiв згiдно з вiдповiдним рiшенням суду, якщо Генеральний договiр про кредитування/Договiр про проведення документарних операцiй буде(уть) визнаний(i) недiйсним(и) у судовому порядку. Надати повноваження директору товариства на укладання та пiдписання такого правочину та на здiйснення усiх необхiдних дiй пов’язаних з укладанням цього правочину. 7.”За” – 1545810 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити порядок розподiлу прибутку за 2013 рiк. Направити 14 852 000,00 (чотирнадцять мiльйонiв вiсiмсот п’ятдесят двi тисячi) гривень на виплату дивiдендiв акцiонерам. 8.”За” – 1545810 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Направити 14 852 000,00 (чотирнадцять мiльйонiв вiсiмсот п’ятдесят двi тисячi) гривень на виплату дивiдендiв акцiонерам та виплатити на одну акцiю номiналом 5,0 грн. по 9,40 грн., з урахуванням податку з фiзичних осiб. Наглядовiй радi встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Направити, в порядку встановленому статутом, повiдомлення кожнiй особi, яка має право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями направити повiдомлення про дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв за простими акцiями фондову бiржу , у бiржовому реєстрi якої перебуває товариство. 9.А.”За” – 1545394 (99,97%),”проти” – 100 (0,01%), “утримались” – 0 (0%), “зiпсовано” – 316 (0,02%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Припинити повноваження членiв Наглядової ради у зв’язку iз закiнченням термiну, на який вони були обранi,у складi: Голова Наглядової ради – Строган Анатолiй Васильович, Секретар Наглядової ради – Сафонов Максим Едуардович, Член Наглядової ради – Баришевський Олег Олександрович, Член Наглядової ради – Шаповалов Володимир Iванович. Член Наглядової ради – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «САВСЕРВIС-ЦЕНТР». Б. За кандидатуру Строган Анатолiй Васильович подано 1 545 394 голоси. За кандидатуру Сафонов Максим Едуардович подано 1 545 394 голоси. За кандидатуру Баришевський Олег Олександрович подано 1 545 394 голоси. За кандидатуру Шаповалов Володимир Iванович подано 1 545 394 голоси. За кандидатуру ТОВ «САВСЕРВIС-ЦЕНТР» подано 1 545 394 голоси. Обрано Наглядову раду Товариства, у кiлькостi 5-ти осiб, термiном на 3 роки у наступному складi: Голова Наглядової ради – Строган Анатолiй Васильович, Секретар Наглядової ради – Сафонов Максим Едуардович, Член Наглядової ради – Баришевський Олег Олександрович, Член Наглядової ради – Шаповалов Володимир Iванович. Член Наглядової ради – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «САВСЕРВIС-ЦЕНТР». В.”За” – 1545810 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. 1.Не укладати цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 2.Укласти з членами Наглядової ради трудовi договори (за сумiсництвом) та встановити розмiр їх винагороди виходячи з мiнiмальної заробiтної плати. 3.Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, Директора Товариства Хотенка О.Ю. 4.Порядок роботи та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та умовами укладеного трудового договору.

 

 

9. Інформація про дивіденди

  За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 14852000 0 2220000 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 9.4 0 1.4 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 4462810.95 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 20.05.2014 01.01.1900 03.06.2013 01.01.1900
Дата виплати дивідендів 26.05.2014 01.01.1900 07.06.2013 01.01.1900
Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв: 30.04.2014 р. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 20.05.2014 р. Дата початку виплати дивiдендiв: 26.05.2014 р. Розмiр виплати дивiдендiв: 14852000 грн. Порядок виплати дивiдендiв: через каси Товариства або шляхом перерахування на поточний рахунок Строк виплати дивiдендiв: на протязi 6 мiсяцiв з для прийняття загальними зборами рiшення про виплату.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 377-70-16
Факс (044) 377-72-69
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Загальними зборами акцiонерiв вiд 08.09.2010р. (протокол №14), було прийнято рiщенняпро обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, який дематерiалiзується – Нацiональний Депозитарiй України та затвердили договiр про обслуговування емiсiї з вказаним депозитарiєм. Укладено договiр № Е-1880 вiд “28” жовтня 2010 року. Свою дiяльнiсть депозитарiй здiйснює вiдповiдно до чинного законодавства, Положення про депозитарну дiяльнiсть, регламенту про депозитарну дiяльнiсть.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Укрекобудiнвест”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34355660
Місцезнаходження 04116 м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Старокиївська, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263416
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) -486-91-37, 379-29-23, 379-29-24
Факс (044) -486-91-37, 379-29-23, 379-29-24
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Загальними зборами акцiонерiв вiд 08.09.2010р. (протокол №14), було прийнято рiшення про обрання Зберiгачем, у я кого вiдкритватимуться рахунки у цiнних паперах Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Укрекобудiнвест” (код ЄДРПОУ 34355660). Свою дiяльнiсть депозитарна установа здiйснює вiдповiдно до чинного законодавства, Положення про депозитарну дiяльнiсть, регламенту про депозитарну дiяльнiсть. Емiтент користується послугами ТОВ “Укрекобудiнвест” згiдно договору про вiдкриття рахунку у цiнних паперах №11 вiд 29.11.2010р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Євроаудит”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30437318
Місцезнаходження 03187 Україна м. Київ д/н м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2126
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (044) 521-65-07
Факс (044) 521-65-07
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Євроаудит” (код ЄДРПОУ 30437318), здiйснює свою дiяльнiсть згiдно Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 2126, видане згiдно Рiшення АПУ вiд 23.02.2001р. № 99 та подовжено Рiшенням АПУ до 27.01.2016 р., та сертифiката аудитора Коряк О.Г. серiя А №004940, виданий рiшенням АПУ №104 вiд 30 листопада 2001 року, строком дiї до 30 листопада 2015 р. На пiдставi договору №66 вiд 11.03.2014 р. проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв ПАТ “ЕСМА”.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.10.2010 502/10/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй обл. UA1009361106 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 5 1580000 7900000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на внутрiшньому вторинному неорганiзованому ринку. Фактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах за звiтний перiод не було. Додаткова емiсiя за звiтний перiод не здiйснювалась. Викуп власних акцiй емiтентом не здiйснювався.

 

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство “ЕСМА” (далi – Товариство) є юридичною особою публiчного права за законодавством України, створене та дiє вiдповiдно до вимог Закону України “Про акцiонерi товариства”. ПАТ “ЕСМА” (код ЄДРПОУ 01267886) зареєстроване Святошинською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 18.05.1995 р. за реєстрацiйним номером 1 072 120 0000 000 276 та є новим найменуванням Закритого акцiонерного товариства “ЕСМА” (iдентифiкацiйний код 01267886) у вiдповiдностi до вимог Закону України . Злиття, приєднання, перетворення, видiлення не здiйснювалось.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не створював. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не було.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 6 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 3 Фонд оплати працi: Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi складає 6855.4 тис. грн. Вiдносно попереднього року вiдбулося збiльшення розмiру фонду оплати працi на 838.2 тис.грн. у звязку з розширенням штату (розширення дiяльностi – кафе з 01.05.2013 року). Емiтент проводить навчання працiвникiв для забезпечення необхiдного рiвня квалiфiкацiї.
Емiтент не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.
Емiтент не проводив з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi у звiтному перiодi.
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.
Для пiдготовки фiнансової звiтностi товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Українi, зокрема, Закон України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення та вiдповiдають вимогам ПСБО 7 “Основнi засоби”. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством. Визначення, облiк та оцiнка зобов”язань в товариствi здiйснюється вiдповiдно до П(С) БО № 11 “Зобов”язання”, затвердженого наказом МФ України вiд 31.01.2000 р. № 20. Власний капiтал визначений згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 5 “Звiт про власний капiтал”, затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.1999р. № 87. Формування виручки вiд реалiзацiї товарiв i послуг проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 “Дохiд”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 29.11.1999р. №290 з внесеними змiнами та доповненнями до цього закону. Органiзацiя та методологiя бухоблiку здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України та стандартами НСБО. Фiнансова звiтнiсть складена згiдно стандартiв України. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним та кумулятивним методами. Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не здiйснювалась.
Основний вид дiяльностi емiтента – здавання власного майна в оренду. Дiяльнiсть товариства не залежить вiд сезонних змiн. Товариство намагається збiльшити кiлькiсть орендарiв. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: – Вiдсутнiсть орендарiв. – Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни оренди та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. – Ризик пов’язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї. – Ризик пов’язаний iз фiнансовим станом конкретного орендаря. – Ризик лiквiдностi пов’язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку. – Галузевий ризик пов’язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки. – Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю. – Фiнансовий ризик – це ризик, пов’язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi – використання механiзмiв закрiплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою пiдстраховки обох сторiн, що домовляються, вiд негативних змiн у кон’юнктурi ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов’язаних з експлуатацiєю обладнання, змiнами природних умов, поведiнкою персоналу. Квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв мiж партнерами по iнвестицiйному проекту, своєчасне вiдпрацювання в них прав та обов’язкiв сторiн в умовах можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй. Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент – безготiвковi розрахунки. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн – Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не має iнформацiї щодо iї доступностi та динамiки цiн. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент – Товариство не займається виробництвом. Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку – В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошовi кошти на дослiдження та розробки. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi – конкурентами Товариства є пiдприємства та органiзацiї, якi надають такi ж самi послуги. Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента – особливостей немає. Перспективнi плани розвитку емiтента – на жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об’ємi постачання – Товариство не використовуває сировину та матерiали.
За останнi п’ять рокiв товариство як об`єкт господарювання здiйснювало продаж та придбання активiв. Будь-якi значнi iнвестицiї чи придбання, пов’язанi з господарською дiяльнiстю товариства, на дату подання звiту не плануються
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, протягом звiтного перiоду не було.
Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, проводиться переоцiнка ватростi будiвель та споруд, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. На думку емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. Товариство проводило розширення основних засобiв.
Великий вплив мають полiтичнi та макроекономiчнi ризики: високi податки та вимоги податкових органiв, що призводить до зростання податкових платежiв; невизначенiсть регуляторного середовища для дiяльностi товариства; зниження темпiв економiчного розвитку; зростання iнфляцiйних процесiв.
У звiтному перiодi штрафнi санкцiї i компенсацiї за порушення законодавства до товариства не застосовувались.
Полiтика фiнансування роботи -госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання оборотних коштiв. Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi емiтента. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби емiтента – у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей.
Товариство укладає договори по мiрi їх надходження. На кiнець року невиконаних договорiв немає.
В 2014 р. товариство планує розвиток пiдприємства у сферi надання послуг. Керiвництвом пiдприємства ведуться переговори щодо укладення вiдповiдних договорiв (контрактiв). Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є змiни законiв, зростання цiн, що негативно вплине на дiяльнiсть емiтента.
Витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк не було.
Судовi справи, стороною яких виступає емiтент або його посадовi особи вiдсутнi.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 131165 160143 0 0 131165 160143
будівлі та споруди 129516 136523 0 0 129516 136523
машини та обладнання 863 23033 0 0 863 23033
транспортні засоби 286 245 0 0 286 245
інші 500 342 0 0 500 342
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 131165 160143 0 0 131165 160143
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будiвлi та споруди термiн користування 40-80 рокiв,машини та обладнання та транспортнi засоби в залежностi вiд типу . Умови користування вiдповiдно до правил. Первiсна вартiсть основних засобiв: 267 071 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 66%. Ступiнь використання основних засобiв: 100 % Сума нарахованого зносу по основних засобах i iнвестицiйнiй нерухомостi: 106 928 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулось. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента:

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 151370 137778
Статутний капітал (тис. грн.) 7900 7900
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 7900 7900
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 143470 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 143470 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 129878 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 129878 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 2311 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 20950 X X
Усього зобов’язань X 23261 X X
Опис: Зобов`язання емiтента складаються з: -вiдстрочених податкових зобов`язань в сумi 7542 тис. грн., -iнших довгострокових зобов`язань в сумi 368 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в сумi 161 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом в сумi 2311 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками оплати працi в сумi 4 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами в сумi 151 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з учасниками в сумi 10615 тис. грн., -поточних забезпечень в сумi 1204 тис. грн., -iнших поточних зобов`язань в сумi 905 тис. грн. Усього зобов`язання склали 23261 тис. грн. Зобов`язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) на 31.12.2014 р. товариство не має.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
25.04.2014 29.04.2014 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Євроаудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 30437318
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03187, м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2126 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА- ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЄВРОАУДИТ») щодо фiнансової звiтностi, що складена вiдповiдно до облiкових полiтик що базуються на вимогах МСФЗ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА» за 2014 рiк (перiод з 01.01.2014р. по 31.12.2014р.) Аудиторська перевiрка проведена для надання у складi документiв аудиторського висновку для фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом згiдно Рiшення № 2826 вiд 29.09.2011 року {Iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1250 вiд 23.09.2014, № 1713 вiд 16.12.2014} м.Київ – 2015 рiк Адресат: Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництву, управлiнському персоналу ПАТ «ЕСМА», фiнансовий звiт якого перевiря¬ється, i може бути викорис¬таний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних папе¬рiв та фондового ринку при реєстрацiї випуску цiнних паперiв 1. Основнi вiдомостi про емiтента: Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «ЕСМА». Код ЄДРПОУ: Iдентифiкацiйний код, за яким пiдприємство занесене органом статистики до Єдиного Державного реєстру звiтних /статистичних / одиниць України – 01267886. Мiсцезнаходження: Україна, 03115, м. Київ, вулиця Краснова , буд. 27. Дата i номер свiдоцтва про реєстрацiю: №1 072 105 0013 000276 вiд 18.05.1995 р. Товариство «ЕСМА» було засноване у 1995 роцi у формi закритого акцiонерного товариства. Публiчне акцiонерне товариство «ЕСМА» є новим найменування закритого акцiонерного товариства «ЕСМА», вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Статут у новiй редакцiї зареєстрований Святошинською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 04.04.2011 р. № 1071020013000276, затверджений загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЕСМА» протоколом № 15 вiд 25.03.2011р. В 2014 роцi змiн до установчих документiв не було. Керiвник – Голова Правлiння –Хотенко Олександр Юлiйович, Головний бухгалтер –Шевченко Олена Федорiвна Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2014 року-97 чоловiк Основнi види дiяльностi: 68.20. Надання в оренду й експлуатацiю власного та орендованого нерухомого майна; 80.10. Дiяльнiсть приватних охоронних служб; 46.90. Неспецiалiзована оптова торгiвля; 35.30. Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря; 41.20. Будiвництво житлових i нежитлових будiвель. Для здiйснення дiяльностi пiдприємство має лiцензiю, яка видана МВС України, про надання послуг власностi та громадян, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї – 25.01.2012 року за № 58. Фактично пiдприємство здiйснює: Здiйснення орендних операцiй будь-якого виду, здiйснення лiзингових операцiй, створення комплексiв рiзного призначення з метою передачi їх в оренду, виробництво теплової енергiї,транспортування її магiстральними i мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами та постачання теплової енергiї,надання послуг, пов’язаних з охороною об’єктiв будь-якої форми власностi, крiм особливо важливих державних об’єктiв, а також охорона громадян. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй – реєстрацiйний № 502/10/1/10 вiд 15.10.2010 р., дата видачi 03.06.2011 року на загальну суму 7 900 000,00 (сiм мiльйонiв дев’ятсот тисяч) гривень, номiнальною вартiстю 5,00(п’ять) гривень 00 коп, в кiлькостi 1 580 000 штук, форма iснування – без документарна, видане ДКЦПФР. Статутний капiтал станом на 31.12.2014 року сплачений повнiстю. 2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стан¬дартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122-2 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти» та iнших. Аудит було здiйснено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, який подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних папе¬рiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом згiдно Рiшення № 2826 вiд 29.09.2011 року {Iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1250 вiд 23.09.2014 , № 1713 вiд 16.12.2014}. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих прин¬ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика ПАТ «ЕСМА», в основному, вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПАТ «ЕСМА»станом на кiнець останнього дня звiтного року. Наказ на облiкову полiтику за № 38 вiд 21.12.2013 року. На протязi перевiряємого перiоду облiкова полiтика Товариства не змiнювалася. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку в Товариствi покладено на його керiвництво з зазначенням посад та мiри вiдповiдальностi в наказi про облiкову полiтику. Iнвентаризацiя в Товариствi була проведена станом на 01.11.2014 р. згiдно наказу «Про проведення iнвентаризацiї основних засобiв та МШП» № 19 вiд 08.10.2014 р., в т.ч.: iнвентаризацiя основних засобiв, iнших необоротних активiв та нематерiальних активiв з перевiркою їх фактичної наявностi. 3. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї В ходi перевiрки вибiрково перевiрена наступна документацiя: 1) реєстрацiйнi та засновницькi документи (статут пiдприємства, виписка з ЄДР тощо); 2) зведенi регiстри бухгалтерського облiку; 3) первиннi документи (вибiрково). 4) Перелiк звiтних форм Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2014 року включно, Звiт про фiнансовi результати (форма № 2) за 2014 рiк, Звiт про рух грошових коштiв( форма № 3) за 2014 рiк, Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2014 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2014 рiк, якi додаються до цього аудиторського висновку та затвердженi керiвництвом пiдприємства 31.12.2014 року. Звiтнiсть складена згiдно вимог МСФЗ. Висновок незалежного аудитора Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Аудиторська фiрма « Євроаудит» згiдно з договором № 66 вiд 06.03.2014 р., в перiод з 06.03.2014 року по 24.03.2014 року здiйснила аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ЕСМА», що додається, яка складена за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку №2 «Баланс», №3 «Звiт про фiнансовi результати», №4 «Звiт про рух грошових коштiв», №5 «Звiт про власний капiтал»,затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.. Ця МСФЗ фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi -«МСФЗ»). Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставить пiд значний сумнiв здатнiсть ПАТ «ЕСМА» безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть ПАТ «ЕСМА» безперервно продовжувати дiяльнiсть. Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi ПАТ «ЕСМА» безперервно продовжувати дiяльнiсть. Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i подання цiєї попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно до принципiв, зазначених у Примiтках та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання попередньої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), за стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №200. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо виконання або невиконання вимог МСФЗ на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудитором проведена аудиторська перевiрка вiдповiдно до вимог Законiв України «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про господарськi товариства», «Про акцiонернi товариства», «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2010 р.,мiжнароднi стандарти аудиту з надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнароднi стандарти аудиту 700, 705, 706, 710, 720, якi вимагають щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi як Нацiональнi стандарти аудита в Українi. Цi стандарти потребують вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що при складаннi фiнансової звiтностi виконанi вимоги МСФЗ . Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у попередньої фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отриманi достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки. На нашу думку, при складаннi фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014 року та за рiк, що закiнчився на зазначену дату ПАТ «ЕСМА» взагалi дотрималось вимог МСФЗ. При цьому, – аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань на 01.11.2014 р,. Беручи до уваги характер ведення господарської дiяльностi Товариства, а також внаслiдок обмеження обсягу аудиту, встановленого управлiнським персоналом, ми не мали змоги переконатися в достовiрностi даних про кiлькiсть основних засобiв та запасiв станом на зазначену дату за допомогою альтернативних процедур; – Аудитор не мав змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки стосовно оцiнки дебiторської та кредиторської заборгованостi. На думку аудитора, можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог МСФЗ i не мiстить iстотних суперечностей. Умовно-позитивна думка: На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у попередньому параграфi, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно – позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ПАТ «ЕСМА» згiдно з визначеною концептуальною основою дотримання вимог МСФЗ за 2014 рiк. Iнша допомiжна iнформацiя,щодо якої в окремих параграфах висловлює думку щодо : Власний капiтал Структура та призначення власного капiталу вiдповiдає загальним положенням та вимогам МСФЗ. Структура та призначення власного капiталу визначенi ПАТ об’єктивно та адекватно. Зареєстрований статутний капiтал станом на 31.12.2014 р. становить 7900000,00 (сiм мiльйонiв дев’ятсот тисяч) гривень та вiдповiдає установчим документам. Статутний капiтал в розмiрi 7900000,00 (сiм мiльйонiв дев’ятсот тисяч) гривень, в кiлькостi 1580000 простих iменних акцiй,номiнальною вартiстю 5,00 (п’ять) гривень 00 коп, вiдповiдає установчим документам ( редакцiя Статуту вiд 04.04.2011 р. № 1071020013000276). Капiтал в дооцiнках станом на 31.12.2014 р. склав 116313 тис. грн. Резервний капiтал станом на 31.12.2014 р. становить 1616 тис. грн. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 р. становить 25541 тис. грн. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. З метою перевiрки виконання положень статтi 155 Цивiльного кодексу України «Статутний капiтал Акцiонерного товариства» проведене порiвняння вартостi чистих активiв з розмiром Статутного капiталу, у результатi чого встановлене, що чистi активи на 31.12.2014 р. (151 370 тис.грн.) перевищують Статутний капiтал пiдприємства (7900 тис.грн.), що вiдповiдає дiючому законодавству,а саме: Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента Найменування показника: Розрахункова вартiсть чистих активiв За звiтний перiод (тис. грн.): 151370 За попереднiй перiод (тис. грн.): 137778 Найменування показника: Статутний капiтал За звiтний перiод (тис. грн.): 7900 За попереднiй перiод (тис. грн.): 7900 Найменування показника: Скоригований статутний капiтал За звiтний перiод (тис. грн.): 7900 За попереднiй перiод (тис. грн.): 7900 Опис: Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 143470 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 143470 тис грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 129878 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 129878 тис. грн. Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА №720. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв та по iнформацiї товариства протягом звiтного перiоду подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента й привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiдбувались: повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента цiнних паперiв про припинення емiтента шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або банкрутства за рiшенням вищого органу емiтента або суду: Тип iнформацiї Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Дата розмiщення 29.04.2014 Дата виникнення подiї 25.04.2014 Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази вiдносно того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. Нами надається обмежена впевненiсть щодо вiдповiдностi iншої iнформацiї. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства станом на 31.12.2014 р.) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Товариство у 2014 роцi мало виконання значних правочинiв (квалiфiкованих згiдно ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства»). Аудиторською перевiркою дотримання Товариством вимог законодавства вiдносно значних правочинiв встановлено: – Вартiсть активiв на 31.12.2013 р. становить 142698 тис.грн. – Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам становить: 14269,8 тис.грн.. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв щодо виконання значних правочинiв, ми можемо зробити висновок, що Товариство в звiтному перiодi дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. Стан корпоративного управлiння, внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Станом на 31.12.2014 року акцiями товариства володiло 210 акцiонерiв. Формування складу органiв корпоративного управлiння Компанiї здiйснюється вiдповiдно до: – роздiлу 8 Статуту, затвердженого 04.04.2011. року; – рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол № 15 вiд 25.03.2011р.) . Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: – загальнi збори акцiонерiв; – наглядова рада; – виконавчий орган –Директор; – ревiзiйна комiсiя. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/11 вiд 25.03.2011 року). Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положеннями про загальнi збори, наглядову раду, директора, ревiзiйну комiсiю (затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 15 вiд 25.03.2011 року). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» – до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради взагалi вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал. Протягом звiтного року виконавчий орган товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у складi правлiння протягом звiтного року не вiдбувалось. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2014 рiк. На дату надання цього звiту ревiзiйною комiсiєю товариства не завершено перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi товариства, проте звiт ревiзiйної комiсiї ще не розглядався наглядовою радою. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось змiн зовнiшнього аудитора. Затвердження зовнiшнього аудитора вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту товариства. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: – прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту; – «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах згiдно чинного законодавства. – Корпоративне управлiння здiйснюється у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. В Товариствi посада внутрiшнього аудитора (служба внутрiшнього аудиту) не запроваджувалась, чинним законодавством протягом перiоду, що перевiрявся, обов’язковiсть ведення внутрiшнього аудиту не передбачалася. Оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Аудит передбачав забезпечення обґрунтованої, але не абсолютної гарантiї того, що фiнансова звiтнiсть, у цiлому, не мiстить у собi суттєвих викривлень. Абсолютна аудиторська гарантiя неможлива з ряду причин, зокрема: – використання вибiркового тестування через обмеження обсягу роботи. – Бiльшiсть аудиторських доказiв є скорiше переконливими, нiж остаточними. – Крiм того, проведений аудит для формування висновку про фiнансову звiтнiсть базується на судженнi аудитора. Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi невиявленi. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу (письмове запевнення про пiдтвердження розкриття аудитору iнформацiї про результати оцiнки ризику того, що фiнансова звiтнiсть може бути суттєво викривленою внаслiдок шахрайства), який на думку аудитора, може мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ «ЕСМА» внаслiдок шахрайства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Аудиторська фiрма «Євроаудит» Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 30437318 Юридична адреса: м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77 Мiсцезнаходження юридичної особи: м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю: серiя АОО № 050296, зареєстроване Голосiївською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю, Свiдоцтво вiд 26.07.1999 р, запис № 1 068 120 0000 000279 Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ: Коряк О.Г., сертифiкат аудитора серiя А №004940, виданий рiшенням АПУ №104 вiд 30 листопада 2001 року, строком дiї до 30 листопада 2015 р Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть: Свiдоцтво № 2126 про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 23.02.2001 року за № 99, чинне до 27.01.2016 р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв: Свiдоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ,що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя АБ № 000245, видане 15.03.2007р. (чинне до 27.01.2016 р.) Телефон: 521-65-07 e-mail: [email protected] Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Мiсце проведення аудиту : Україна, 03115, м. Київ, вулиця Краснова , буд. 27. Дата и номер договору на проведення аудиту: Договiр № 29 вiд 26.01.2015 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту: 26.01.2015 р. –13. 03.2015 р. Директор ТОВ «АФ «Євроаудит» сертифiкат аудитора серiя А №003844,виданий рiшенням АПУ №79 вiд 25 червня 1999 р., строком дiї до 25 червня 2018 р Л.С.Заєць 13.03.2015 року м. Київ, пр.Глушкова,1, пав.77
д/н
д/н
д/н

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 1 0
3 2012 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.
Інші (запишіть) Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Змiни у законодавствi

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнi.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнi.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнi.

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ за КОАТУУ 8038600000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 97
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Миколи Краснова, 27, м. Київ, Святошинський р-н, 03115, Україна, (044)4505203
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 34 117 0
первісна вартість 1001 74 156 0
накопичена амортизація 1002 40 39 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1378 1458 0
Основні засоби: 1010 1649 23620 0
первісна вартість 1011 5288 130548 0
знос 1012 3639 106928 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 129516 136523 0
первісна вартість 1016 129516 136523 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1155 1402 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 133732 163120 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 431 424 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4296 5288 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 993 628 0
з бюджетом 1135 1173 3318 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 1170 3317 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1427 844 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 620 863 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 14 24 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 12 122 0
Усього за розділом II 1195 8966 11511 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 142698 174631 0

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7900 7900 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 112540 116313 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 1309 1616 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16029 25541 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 137778 151370 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1979 7542 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 369 368 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 2348 7910 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 134 161 0
за розрахунками з бюджетом 1620 613 2311 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 21 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 11 4 0
за одержаними авансами 1635 166 151 0
за розрахунками з учасниками 1640 221 10615 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 1044 1204 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 362 905 0
Усього за розділом IІІ 1695 2572 15351 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 142698 174631 0

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi вiдповiдає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” (зi змiнами та доповненнями) №996-XIV вiд 16.07.1999р., мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер Шевченко Олена Федорiвна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 38094 34637
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 19455 ) ( 14104 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 18639 20533
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 313 3814
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 11220 ) ( 11314 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 371 ) ( 3824 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 7361 9209
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 2 19
Інші доходи 2240 25353 1528
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 33 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 74 ) ( 527 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 32642 10196
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -6497 -1852
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 26145 8344
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 2488 3923
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 2488 3923
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -770 -954
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1718 4877
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 27863 13221

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати 2500 4724 4729
Витрати на оплату праці 2505 6727 7031
Відрахування на соціальні заходи 2510 2001 2159
Амортизація 2515 103290 7324
Інші операційні витрати 2520 7651 8514
Разом 2550 124393 29757

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1580000 1580000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1580000 1580000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 16.55 5.28
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 16.55 5.28
Дивіденди на одну просту акцію 2650 9.4 1.4

 

Примітки Облiк фiнансових результатiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П (С) БО №3 “Звiт про фiнансовi результати” та вiдповiдає вимогам облiку доходiв i витрат згiдно П (С) БО №15 “Доходи”, П (С) БО №16 “Витрати”.
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер Шевченко Олена Федорiвна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 44848 44580
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 110 101
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 26 33
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 481 95
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 9319 ) ( 10583 )
Праці 3105 ( 5308 ) ( 5854 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2377 ) ( 2637 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 11742 ) ( 12489 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 1980 ) ( 2304 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 4306 ) ( 4699 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 5456 ) ( 5486 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 110 ) ( 101 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1763 ) ( 423 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14846 12722
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 1 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 3 1
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 12361 ) ( 4890 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -12357 -4889
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 18400 11000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 16200 16400
Сплату дивідендів 3355 ( 4442 ) ( 2229 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 4 ) ( 8 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2246 -7637
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 243 196
Залишок коштів на початок року 3405 620 424
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 863 620

 

Примітки д/н
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер Шевченко Олена Федорiвна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

 

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7900 112540 0 1309 16029 0 0 137778
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7900 112540 0 1309 16029 0 0 137778
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 2055 0 0 26145 0 0 28200
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 1718 0 0 -1474 0 0 244
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 1718 0 0 -1474 0 0 244
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -14852 0 0 -14852
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 307 -307 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 3773 0 307 9512 0 0 13592
Залишок на кінець року 4300 7900 116313 0 1616 25541 0 0 151370

 

Примітки д/н
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер Шевченко Олена Федорiвна

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

РОЗКРИТТЯ ДОДАТКОВОЇ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ФIНАНСОВОГО СТАНУ, ФIНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТIВ I ГРОШОВИХ ПОТОКIВ, ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЕСМА” СТАНОМ НА 31.12.2014 РОКУ ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 р. 1.Iнформацiя про Товариство та основа пiдготовки попередньої фiнансової звiтностi. Товариство «ЕСМА» було засноване у 1995 роцi у формi закритого акцiонерного товариства та зареєстроване 18.05.1995 р., номер свiдоцтва про реєстрацiю 10721050013 000276. Публiчне акцiонерне товариства «ЕСМА» зареєстроване Святошинською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 04.04.2011 р за реєстрацiйним номером 1071020013000276 , статут товариства затверджений загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЕСМА» протоколом №15 вi 25.03.2011 р. В 2014 роцi змiн до установчих документiв не було. Основними видами дiяльностi, якими займається Товариство, є : 68.20. Надання в оренду й експлуатацiю власного та орендованого нерухомого майна; 80.10. Дiяльнiсть приватних охоронних служб; 46.90. Неспецiалiзована оптова торгiвля; 35.30. Постачання пари, горячої води та кондицiйованого повiтря; 41.20. Будiвництво житлових i нежитлових будiвель Товариство не має структурних пiдроздiлiв. Мiсцезнаходження Компанiї: : Україна, 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова,буд.27. Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2014р.склала: 97 чоловiк. Станом на 31 грудня 2014р. акцiями товариства володiло 210 акцiонерiв. Формування складу органiв корпоративного управлiння Компанiї здiйснюється вiдповiдно до: – роздiлу 8 Статуту, затвердженого 04.04.2011. року; – рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол № 15 вiд 25.03.2011р.) . Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: – загальнi збори акцiонерiв; – наглядова рада; – виконавчий орган –Директор; – ревiзiйна комiсiя. Ключовий персонал Керiвник ПАТ «ЕСМА» – Хотенко О.Ю. За всi попереднi перiоди, закiнчуючи роком, який завершено 31.12.2011 р., Товариство пiдготовлювала фiнансову звiтнiсть згiдно з Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. 2.Основа надання iнформацiї Цi фiнансовi звiти складенi вiдповiдно до МСФЗ-1. Товариство здiйснює облiк згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Цi фiнансовi звiти складенi на основi облiкових даних Товариства, належним чином трансформованих з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. Товариство не застосовувало довгостроково якi-небудь стандарти, iнтерпретацiї або поправки, якi були випущенi, але ще не набрали сили. Товариство формує свої облiковi записи у нацiональнiй валютi України – гривнi. На основi економiчної сутностi трансакцiй i операцiйного середовища Товариство визначило гривню як свою функцiональну валюту. Фiнансовi звiти поданi у гривнях (ГРН), а всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше. Операцiї в iнших валютах вважаються трансакцiями в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спершу вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, дiйсним на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, конвертуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, дiйсним на дату звiтностi. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. Складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ припускає, що керiвництво Товариства визначає основнi вартiснi показники. На практицi сутнiсть операцiй, iнших подiй та обставин не завжди збiгається з їхньою юридичною формою. Товариство здiйснює облiк та вiдображає свою дiяльнiсть та iншi подiї не лише у вiдповiдальностi з їхньою юридичною формою, а й вiдповiдно до їхнього значення та економiчної сутностi. Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01.01.2012 р. згiдно з МСФЗ (IFRS)1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Керуючись МСФЗ (IFRS)1, Товариство обрало першим звiтнiм перiодом рiк, котрий закiнчився 31.12.2012 р. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається згiдно з вимогами МСФЗ, котрi дiють на дату складання звiтностi. Документ, названий звiтом про фiнансовi результати, є в дiйсностi звiтом про прибутки та збитки в значеннi, застосовуваним у МСФЗ. 3.Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик. Нижче описанi iстотнi положення облiкової полiтики, використанi Товариством при пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно до МСФЗ. 3.1. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих угод, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом строку корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються у звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв. Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих угод, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення. Нематерiальний актив списується при продажу або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, який представляє собою рiзницю мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу, включається до звiту про сукупнi доходи та витрати в момент списання. Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг) Придбанi торговi марки (знаки для товарiв i послуг) капiталiзуються в частинi понесених витрат на придбання конкретного знаку. Цi витрати амортизуються на протязi всього розрахункового строку корисного використання прямолiнiйним методом. Торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг) – будь-яке оригiнальне позначення або будь-яка комбiнацiя позначень, за якими товари i послуги одних осiб вiдрiзняються вiд однорiдних товарiв i послуг iнших осiб. Головне завдання знаку полягає в iдентифiкацiї товару чи послуги та його виробника на ринку. Вiн виконує двi функцiї: рекламує товар чи послугу i гарантує їх якiсть. Використанням торговельного знаку у сферi господарювання визнається застосування його на товарах та при наданнi послуг, для яких знак зареєстрований, на упаковцi товарiв, у рекламi, друкованих виданнях, на вивiсках, пiд час показу експонатiв на виставках та ярмарках, що проводяться в Українi, у проспектах, рахунках, на бланках та в iншiй документацiї, пов’язанiй з впровадженням зазначених товарiв i послуг в господарський оборот. 3.2.Основнi засоби Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання ( експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн. На 01 сiчня 2014 року та на 31.12.2014 року основнi засоби в наявностi та на кiнець року первинна вартiсть складає 130548 тис.грн., залишкова вартiсть становить – 23620 тис.грн. 3.3.Зменшення корисностi нематерiальних активiв та основних засобiв На дату балансу Товариство переглядає балансову вартiсть своїх нематерiальних активiв, щоб визначити, чи є ознаки зменшення корисностi цих активiв. За наявностi таких ознак оцiнюють вартiсть, що пiдлягає вiдшкодуванню, щоб визначити масштаби збитку вiд зменшення корисностi. Якщо неможливо оцiнити вартiсть, що пiдлягає вiдшкодуванню окремого активу, Товариство оцiнює вартiсть вiдшкодування господарської одиницi що генерує грошовi кошти, до якої належить даний актив. Збиток вiд зниження вартостi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує її вiдшкодовану вартiсть. Вiдшкодованою вартiстю є найбiльша з вартостей: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть вiд використання. У випадках, коли збиток вiд знецiнення вiдновлюється, балансова вартiсть активу, збiльшується до суми, отриманої внаслiдок нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, але тiльки в тiй ступенi, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала первiсну балансову вартiсть, котра була би визначена, якщо би не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднiх перiодах. 3.4.Фiнансовi активи Товариство квалiфiкує свої фiнансовi активи як фiнансовi активи, вiдображенi за справедливою вартiстю через звiт про прибутки та збитки, позики та дебiторську заборгованiсть, а також iнвестицiї, утримуванi до погашення , або iнвестицiї, доступнi для продажу. Первiсно фiнансовi активи оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю. Фiнансовi активи визнаються у балансi, коли Товариство стає стороною договiрних вiдношень. Визнання категорiї фiнансових активiв здiйснюється Компанiєю при їх первiсному визнаннi в облiку. Фiнансовi активи включають до себе грошовi кошти та їх еквiваленти, банкiвськi депозити, дебiторську заборгованiсть. Непохiднi фiнансовi активи з фiксованим або пiдданим визначенню розмiром платежiв та фiксованим строком погашення класифiкуються в якостi утримуваних до погашення у випадку, якщо Товариство має намiр та здiбне утримувати їх до строку погашення. Iнвестицiї, вiдносно яких перiод їх утримування Товариством не визначений, включаються в дану категорiю. Пiсля первiсного визнання, утримуванi до погашення фiнансовi активи, вiдображаються по амортизованої вартостi з використанням метода ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Списання фiнансових активiв. Визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини груп фiнансових активiв) у фiнансовiй звiтностi припиняється у випадку, якщо: – закiнчився строк використання прав на отримання грошових потокiв вiд активу; -Товариство зберiгає за собою право отримувати грошовi потоки вiд активу, але бере зобов’язання передати їх негайно, без затримки третiй сторонi, або – Товариство передало свої права або iснуючi ризики, пов’язанi з отриманням грошових потокiв вiд активу, та або передало притаманнi ризики i винагороди, пов’язанi з активом, або не передало, а залишило за собою всi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з активом, але передало контроль над цим активом. Якщо Товариство передало всi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, i загалом не передало i не залишило за собою всi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з активом, i не передало контроль над активом, такий актив визнається такою мiрою, якою Товариство бере участь у цьому активi. Фiнансовi активи, доступнi для продажу. До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в долевi та борговi цiннi папери. Долевi iнвестицiї, класифiкованi в якостi доступних для продажу – це такi iнвестицiї, котрi не були класифiкованi нi як доступнi для торгiвлi, нi як переоцiненi по справедливiй вартостi через прибуток чи збиток. Борговi цiннi папери в данiй категорiї – це такi цiннi папери, якi Товариство збирається утримувати у ходi невизначеного перiоду часу i котрi можуть бути проданi для цiлей забезпечення лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкового середовища. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено. Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу та визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення. До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. Зменшення корисностi фiнансових активiв. Якщо є явнi ознаки iмовiрних збиткiв внаслiдок зменшення корисностi позик i дебiторської заборгованостi, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, то сума збитку – це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i оцiнкою майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх збиткiв за позиками, якi ще не понесенi), дисконтованих за ставкою ефективного вiдсотка для цих фiнансових активiв (ставка ефективного вiдсотка обчислюється при первiсному визнаннi). Слiд або безпосередньо зменшити балансову вартiсть активу, або здiйснювати вiдрахування до вiдповiдного резерву. Понесенi збитки вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи. Спершу Товариство оцiнює ознаки зменшення корисностi для кожного окремого iстотного фiнансового активу, а потiм оцiнюють окремо або разом цi показники для тих фiнансових активiв, кожний з яких окремо не є iстотним. Якщо зменшення корисностi для окремих фiнансових активiв не встановлено, незалежно вiд їх iстотностi, такi активи вiдносять до групи фiнансових активiв з подiбним кредитним ризиком. Активи, оцiненi окремо на предмет iмовiрних збиткiв внаслiдок зменшення корисностi, i якi мають ознаки теперiшнього або майбутнього зменшення корисностi, не включають до числа тих, що оцiнюються на загальних пiдставах. Якщо iснують будь-якi ознаки того, що збиток внаслiдок зменшення корисностi, визнаний у попереднi перiоди для активу, можливо, бiльше не iснує, або, можливо, зменшився, такий збиток внаслiдок зменшення корисностi сторнується. Подальше сторнування корисностi визнається у звiтi про сукупнi доходи у такому розмiрi, що балансова вартiсть активу не повинна перевищувати амортизовану вартiсть активу на дату сторнування. 3.5. Згортання фiнансових активiв та зобов’язань. Фiнансовi активи та зобов’язання згортають, а нетто-величину вiдображають у балансi, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. 3.6. Власний капiтал. Статутний капiтал вiдображається у звiтностi як величина зареєстрованого капiталу у вiдповiдностi зi статутом Товариства. Звичайнi акцiї класифiкуються як капiтал. Додатковi витрати, безпосередньо зв’язанi з випуском нових акцiй або опцiонiв , вiдображаються у складi капiталу, як зменшення виручки отриманої внаслiдок даної емiсiї , за вирахуванням податкiв. Додатковi витрати, безпосередньо зв’язанi з випуском нових акцiй або опцiонiв для цiлей придбання бiзнесу, включаються в вартiсть придбання як частина плати за покупку. Резерв переоцiнки включає дохiд вiд переоцiнки основних засобiв. Надлишок переоцiнки вiдноситься на «Нерозподiлений прибуток», коли вiдбувається вибуття переоцiненого необоротного активу. Нерозподiлений прибуток (накопичений збиток) включає всi результати поточного та попереднього перiоду, розкритi у звiтi про сукупний дохiд. 3.7. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiї. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у неї об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть , платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi. Сума збиткiв визначається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 3.8. Запаси Собiвартiсть готової продукцiї та товарiв включає до себе витрати на вартiсть сировини та матерiалiв, оплату працi виробничих робiтникiв та iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат, та не включає витрати по позикам. Чиста цiна продажу – це оцiночна цiна вiрогiдного продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням витрат по продажу. Станом на 31.12.2014 р. запаси становлять 424 тис. грн. 3.9.Визнання виручки Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як iмовiрне, i якщо виторг може бути достовiрно визначений, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого або, що пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв. Для визнання виручки також повиннi дотримуватися такi критерiї: Продаж товарiв (продукцiї). Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, при вiдвантаженнi товарiв (продукцiї), коли iстотнi ризики i вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця. Надання послуг. Виручка вiд надання послуг визнається, якщо iснує ймовiрнiсть надходження економiчних вигод, пов’язаних з операцiєю. Однак у випадку, коли невизначенiсть виникає стосовно можливостi отримати суму, вже включену до виручки, недоотримана сума або сума, отримання якої стало малоймовiрним, визнається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаної виручки. Дивiденди. Виручка визнається, якщо встановлено право Товариства на отримання платежу. Доходи та витрати по вiдсоткам та iншi аналогiчнi доходи та витрати. Доходи та витрати по вiдсоткам вiдображаються з використанням метода ефективної ставки вiдсотка, яка уявляє собою вiдсоткову ставку, приходящу майбутнi грошовi потоки до поточної вартостi фiнансового iнструменту, приймаючи до уваги всi його контрактнi умови. Вiдсотковi доходи та витрати Компанiєю класифiкуються як фiнансовi доходи та витрати. 3.10.Доходи та витрати Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. 3.10.Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках. 3.11.Операцiї з iноземною валютою Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. 3.12.Оренда Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. 3.13.Оподаткування. За звичайного ходу господарської дiяльностi вiдбувається велика кiлькiсть операцiй i здiйснюється великий обсяг розрахункiв, проте податковi наслiдки для них не можна надiйно оцiнити. В результатi, Товариство визнає податковi зобов’язання на основi оцiнок того, чи необхiдно буде сплачувати додатковi податки i вiдсотки. Такi податковi зобов’язання визнають, коли (незалежно вiд запевнень Товариства про те, що позицiї її податкової декларацiї є вiдповiдними). Товариство припускає, що деякi позицiї можуть бути оскарженi податковими органами, або якщо вони не вiдповiдатимуть повнiстю вимогам за результатами перевiрки податковими органами. Управлiнський персонал Товариства вважає, що нарахування податкових зобов’язань здiйснюється належним чином за всi перiоди, що пiдлягають перевiрцi, на пiдставi своєї власної оцiнки багатьох чинникiв, у тому числi попереднього досвiду та тлумачення податкового законодавства. Цi оцiнки заснованi на оцiнках та припущеннях i можуть включати низку суджень стосовно майбутнiх подiй. Такi рiзницi впливатимуть на дохiд i податковi витрати у перiодi, коли така оцiнка була зроблена тiєю мiрою, якою остаточнi податковi наслiдки таких питань вiдрiзнятимуться вiд визнаних сум. Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється у вiдповiдностi з законодавством України. За українським законодавством згiдно з Податковим Кодексом України у звiтному перiодi Товариство не користувалось пiльгами по податку на прибуток . 3.14. Податок на додану вартiсть Податок на додану вартiсть (ПДВ) стягується у розмiрi 20% вiд оподатковуваної суми продажiв на територiї України та iмпорту товарiв/послуг. Для оподатковуваних операцiй з продажу ПДВ стягується з контрактної вартостi коштiв, товарiв/послуг або будь-якої iншої компенсацiї, отриманої/нарахованої у зв’язку з продажем. За загальним правилом, з метою визначення суми податку, яка має бути сплачена до бюджету/вiдшкодована з бюджету, ПДВ на обсяг продажiв зменшується на величину ПДВ, сплачену/нараховану у зв’язку з придбанням товарiв/послуг. Для цiлей оподаткування використовують касовий метод або метод нарахувань, залежно вiд виду оподаткованої операцiї, а також вiд того, що було здiйснено ранiше – отримання/платiж грошових коштiв чи вiдправлення/поставка товарiв. У випадку авансових платежiв, отриманих або сплачених, у Товариства виникають податковi зобов’язання з ПДВ або податковi активи з ПДВ (так званi технiчнi рахунки для розрахунку ПДВ), якi вiдображаються у балансi на рахунках активiв та зобов’язань. У звiтному перiодi Товариство пiльгами по податку на додану вартiсть не користувалась 3.15.Умовнi зобов’язання та активи. Товариство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. 3.16. Суттєвi судження в процесi застосування облiкової полiтики У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Товариства висловило певнi професiйнi судження щодо оцiночних значень i припущень на 31.12.14 р. Серед iншого обговорюється правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 3.16.1. Строки корисного використання основних засобiв. Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi термiнiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови передбачуваного використання активiв, моральний знос. Фiзичний знос i умови, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коректування майбутнiх норм амортизацiї. 3.16.2. Оподаткування. Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якою податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушена буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення та валютного контролю), пiдлягають перевiрки та вивчанню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи та пенi у значних розмiрах. Перерахованi фактори визнають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших , чим тi, якi iснують в країнах з бiльш розвинутою податковою системою. Як правило, податковi декларацiї можуть перевiрятися на протязi трьох рокiв. Однак, на практицi, ризик ретроспективного стягнення податку або застосування фiнансових санкцiй значно зменшується по закiнченнi трьох рокiв. Той факт, що перевiрка за рiк була здiйснена, не закриває цей рiк та не означає, що нiяка податкова декларацiя за цей рiк не буде перевiряться в майбутньому. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснюється в повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, яке регулює його дiяльнiсть, та що Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. У тих випадках, коли iснує невiдповiднiсть вiдносно сум податкiв до сплати, нарахування проводиться виходячи з оцiнки керiвництва Товариства на основi аналiзу iнформацiї, яка є у її розпорядженнi. 3.16.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв. Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. На думку керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї. 3.16.4. Судовi справи. Вiдповiдно до МСФЗ Товариство визнає резерв лише тодi, коли iснує теперiшнє зобов’язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, iснує ймовiрнiсть передачi економiчних вигiд та величину витрат такої передачi можна надiйно оцiнити. У випадку, якщо цi критерiї не виконуються, умовне зобов’язання може розкриватись у Примiтках до фiнансових звiтiв. Реалiзацiя будь-яких умовних зобов’язань, наразi не вiдображених або не розкритих у звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий стан Товариства. Застосування облiкових принципiв до юридичних справ вимагає вiд управлiнського персоналу Товариства складання оцiнок щодо рiзних фактичних та юридичних питань, що не належать до сфери його контролю. 3.16.5. Умовнi зобов’язання. Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансових звiтах, окрiм випадкiв, коли для погашення зобов’язання необхiдне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, а величину зобов’язання можна надiйно оцiнити. Такi зобов’язання вiдображаються у звiтностi, окрiм випадкiв, коли вибуття ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, малоймовiрне. 3.16.6. Безперервнiсть. Фiнансовi звiти пiдготовленi на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi за яким передбачається, що продаж активiв i погашення зобов’язань вiдбувається за умов звичайної господарської дiяльностi. 4.Основнi засоби. Перед складанням фiнансової звiтностi Товариство провело iнвентаризацiю основних засобiв згiдно наказу №19 вiд 8 жовтня 2014 р. станом на 1 листопада 2014 р. На дату складання звiтностi основнi засоби в наявностi, що пiдтверджено iнвентаризацiйним описом. 5.Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 2014 року включають: – грошовi кошти в нацiональнiй валютi у розмiрi тисячi гривень та грошовi кошти на валютних рахунках: Каса та рахунки в банках, грн. на 31 грудня 2014: 863 Рахунки в банках, грн.,долл. США, швейцарськi франки, євро Банкiвськi депозити, грн. Всього: 863 6.Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи станом на 31.12.2014р. становлять: (тис.грн.) Первiсна вартiсть на 31.12.2014р.: Програмне забезпечення: Права та лiцензiї: Торговi марки,знаки: iншi: 156 Всього: 156 Накопичена амортизацiя на 31.12.2013р.: Програмне забезпечення: Права та лiцензiї: Торговi марки,знаки: iншi: 40 Всього: 40 Амортизацiя за рiк: Програмне забезпечення: Права та лiцензiї: Торговi марки,знаки: iншi: 27 Всього: 27 Вибуття амортизацiї: Програмне забезпечення: Права та лiцензiї: Торговi марки,знаки: iншi: 28 Всього: 28 Амортизацiя на 31.12.2014р.: Програмне забезпечення: Права та лiцензiї: Торговi марки,знаки: iншi: 39 Всього: 39 Чиста балансова вартiсть на 31.12.2013р.: Програмне забезпечення: Права та лiцензiї: Торговi марки,знаки: iншi: 34 Всього: 34 Чиста балансова вартiсть на 31.12.2014р.: Програмне забезпечення: Права та лiцензiї: Торговi марки,знаки: iншi: 117 Всього: 117 7. Запаси. Далi наведено аналiз запасiв, вiдображених у балансi: (тис.грн.) Балансова вартiсть у розрiзi окремих класифiкацiйних груп: Станом на 31.12.2014р. Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю): 399 Незавершене виробництво (за iсторичною собiвартiстю): 0 Готова продукцiя (по собiвартостi): 6 Товари (за чистою вартiстю реалiзацiї): 19 Всього: 424 8.Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть: Станом на 31.12.2014р. (тис.грн.) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 5288 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами: 628 Дебiторська заборгованiсть з бюджетом: 3318 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 844 Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв: 0 Всього: 10078 Найбiльш великими дебiторами на 31.12.2014р. є: (тис.грн.) Дебiтор: ТОВ «САВТОСЕРВIС» Сума: 3 557 9. Зобов’язання. Станом на 31 грудня 2014 року кредиторська та iнша заборгованiсть складали: (тис.грн.) Кредиторська та iнша заборгованiсть: Сума Довгостроковi кредити та позики: 0 Короткостроковi кредити (поточна частина по довгостроковим кредитам) : 0 Короткостроковi кредити та позики: 0 Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги: 161 Аванси отриманi: 151 Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом: 2311 Кредиторська заборгованiсть перед працiвниками: 4 Кредиторська заборгованiсть зi страхування: 0 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками: 10615 Iншi поточнi зобов»язання: 905 Поточнi забезпечення: 1204 Всього: 15351 Найбiльш великi кредитори по основної дiяльностi на 31.12.2014р. складали: (тис.грн.) Кредитор: ТОВ «Ейр-Iнжiнирiнг» Сума: 109 Всього : 109 10. Власний капiтал. Статутний капiтал. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй – реєстрацiйний № 502/10/1/10 вiд 15.10.2010 р., дата видачi 03.06.2011 року на загальну суму 7 900 000,00 (сiм мiльйонiв дев’ятсот тисяч) гривень, номiнальною вартiстю 5,00(п’ять) гривень 00 коп, в кiлькостi 1 580 000 штук, форма iснування – без документарна, видане ДКЦПФР. Статутний капiтал станом на 31.12.2014 року сплачений повнiстю. Капiтал у дооцiнках складає 116313 тис.грн., резервний капiтал – 1616 тис.грн, нерозподiлений прибуток – 25541 тис.грн. Юридичнi особи: Кiлькiсть цiнних паперiв, шт.: 1545301 Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 5.00 Частка в статутному капiталi, %: 97.80386 Фiзичнi особи: Кiлькiсть цiнних паперiв, шт.: 34699 Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 5.00 Частка в статутному капiталi, %: 2.19614 На рахунках депозитарiю: Кiлькiсть цiнних паперiв, шт.: 1580000 Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 7900000 Частка в статутному капiталi, %: 100 Всього: Кiлькiсть цiнних паперiв, шт.: 1580000 Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 7900000,0 Частка в статутному капiталi, %: 100 11. Податковi зобов’язання. Станом на 31 грудня 2014 року податковi зобов’язання складають: (тис.грн.) Податковi зобов’язання: Сума Розрахунки з бюджетом, в т.ч.: 2311 Податок на прибуток: 1858 ПДВ: 449 Розрахунки зi страхування: 4 Всього: 2311 12. Iнвестицiйна нерухомiсть: (тис.грн.) Iнвестицiйна нерухомiсть; Частка, %; Сума 136523 Всього: 136523 У зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо акцiй та цiнних паперiв станом на 31 грудня 2014 року iнвестицiї доступнi для продажу облiковуються за методом участi в капiталi, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї за собiвартiстю з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 13. Пояснення щодо переходу на МСФЗ Вiдповiдно до законодавчих вимог Компанiя вперше застосовує МСФЗ з 1 сiчня 2012 року. Останнi звiти, складенi згiдно з НП(с)БО, було подано за рiк, що завершився 31 грудня 2011 року. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi Компанiя застосувала вiдповiднi обов’язковi винятки та звiльнення за вибором вiд повного ретроспективного застосування МСФЗ: Звiльнення щодо використання справедливої вартостi як умовної вартостi. Компанiя прийняла рiшення оцiнити окремi категорiї основних засобiв та iнвестицiйну власнiсть за справедливою вартiстю станом на 1 сiчня 2012 року. БАЛАНС Стаття: Станом на 01.01.2013р.(Згiдно з МСФЗ, тис. грн.); Станом на 31.12.2013р. .(Згiдно з МСФЗ, тис. грн.); Примiтки АКТИВ I. Необоротнi активи: Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть: 34; 117 первiсна вартiсть: 74; 156 накопичена амортизацiя: -40; -39 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї: 1378; 1458 Основнi засоби: залишкова вартiсть: 1649; 23620 первiсна вартiсть: 5288; 130548 знос: -3639; -106928 Iнвестицiйна нерухомiсть: Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi: 129516; 136523 Знос iнвестицiйної нерухомостi: 129516; 136523 Довгострокова дебiторська заборгованiсть: 1155; 1402 Вiдстроченi податковi активи: Iншi необоротнi активи: Усього за роздiлом I: 133732; 163120 II. Оборотнi активи: Запаси: 431; 424 Виробничi запаси: 431; 399 Незавершене виробництво: Готова продукцiя: 0; 6 Товари: 0; 19 Векселi одержанi: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 4296; 5288 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: За виданими авансами: 993; 628 з бюджетом: 1173; 3318 В тому числi податок на прибуток: 1170; 3317 з нарахованих доходiв: iз внутрiшнiх розрахункiв: Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 1427; 844 Поточнi фiнансовi iнвестицiї: Грошовi кошти та їх еквiваленти: 620; 863 готiвка: Рахунки в банках: 620; 863 Витрати майбутнiх перiодiв: 14; 24 Iншi оборотнi активи: 12; 122 Усього за роздiлом II: 8966; 11511 Баланс: 142698; 174631 ПАСИВ I. Власний капiтал: Зареєстрований капiтал: 7900; 7900 Пайовий капiтал: Додатковий вкладений капiтал: Капiтал у дооцiнках: 112540; 116313 Резервний капiтал: Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) : 16029; 25541 Неоплачений капiтал: Вилучений капiтал: Усього за роздiлом I: 137778; 151370 II. Довгостроковi зобов»язання та забезпечення: Вiдстроченi податковi зобов’язання: 1979; 7542 Пенсiйнi зобов”язання: Довгостроковi кредити банкiв: Iншi довгостроковi зобов»язання: 369; 368 Довгостроковi забезпечення: Довгостроковi забезпечення виплат персоналу: Цiльове фiнансування: Благодiйна допомога: Страховi резерви: Усього за роздiлом II: 2348; 7910 III. Поточнi зобов’язання i забезпечення: Короткостроковi кредити банкiв: Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями: Векселi виданi: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 134; 161 Поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом: 613; 2311 в т.ч. з податку на прибуток: 0; 1858 розрахунки зi страхування: 21; 0 з оплати працi: 11; 4 Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами: 166; 151 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками: ; 10615 Поточнi забезпечення: 1044; 1204 Доходи майбутнiх перiодiв: Iншi поточнi зобов’язання: 362; 905 Усього за роздiлом III: 2572; 15351 IV. Зобов»язання, пов»язанi з необоротними активами, утриманими для продажу та групами вибуття: Баланс: 142698; 174631 ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ Стаття: За звiтний перiод (Згiдно з МСФЗ, тис. грн.); За аналогiчний перiод попереднього року (Згiдно з МСФЗ, тис. грн. Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 38094; 34637 Чистi заробленi страховi премiї: Премiї пiдписанi, валова сума: Премiї, переданi у перестрахування: Змiна резерву незароблених премiй: Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) : -19455; -14104 Валовий: прибуток: 18639; 20533 збиток: Iншi операцiйнi доходи: 313; 3814 Адмiнiстративнi витрати: -11220; -11314 Витрати на збут: Iншi операцiйнi витрати: -371; -3824 Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: прибуток: 7361; 9209 збиток: Доход вiд участi в капiталi: Iншi фiнансовi доходи: 2; 19 Iншi доходи: 25353; 1528 Фiнансовi витрати: 0; -33 Втрати вiд участi в капiталi: Iншi витрати: -74; -527 Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування: прибуток: 32642; 10196 збиток: Витрати (дохiд)з податку на прибуток: -6497; -1852 Чистий фiнансовий результат: прибуток: 26145; 8344 збиток: Дооцiнка (уцiнка)необоротних активiв: 2488; 8637 Iнший сукупний дохiд до оподаткування: 2488; 8637 Податок на доходи, пов»язаний з iншим сукупним доходом: -1718 ;-7683 Сукупний дохiд: 27863; 16027 14. Дохiд вiд реалiзацiї: 2014 рiк (тис.грн.) Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї: 38091 Дохiд вiд реалiзацiї товарiв: 3 Всього доходи вiд реалiзацiї: 38094 15. Собiвартiсть реалiзацiї По характеру витрат на виробництво готової продукцiї собiвартiсть можна представити так: (тис.грн.) Собiвартiсть реалiзацiї готової продукцiї: 2014 рiк Сировина: 694 Витрати на зарплату та соцiальнi вiдрахування: 1922 Амортизацiя основних засобiв: 7480 Загальновиробничi витрати: 9359 Вспомiжнi та пакувальнi матерiали: Iншi: Всього: 19455 17. Адмiнiстративнi витрати: (тис.грн.) Адмiнiстративнi витрати: 2014 рiк Витрати на персонал /заробiтна плата/: 5315 Розрахунки по соцiальному страхуванню та податкам: 1481 Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв: 1695 Послуги банку: 41 Послуги зв’язку: 28 Аудиторськi послуги: 12 Страхування та експертна оцiнка: 34 Оренда: 11 Утримування автотранспорту: 156 Витрати на охорону: Послуги стороннiх органiзацiй: 997 Товари та матерiали: 180 Iншi витрати: 1270 Всього: 11220 18. Iнший операцiйний дохiд: (тис.грн.) Iнший операцiйний дохiд: 2014 рiк Доходи вiд курсових рiзниць: 209 Доходи вiд реалiзацiї запасiв: Доходи вiд операцiйної оренди: Результат вiд операцiй з валютою: Визнанi штрафи, пенi: Доход вiд операцiй з основними засобами: 104 Iншi Всього: 313 19. Iншi операцiйнi витрати: (тис.грн.) Iншi операцiйнi витрати: 2014 рiк Результат вiд операцiй з цiнними паперами: Результат вiд операцiй з валютою: Собiвартiсть реалiзованих запасiв: 169 Резерви: Амортизацiя основних засобiв: Списання необоротних активiв: Нестачi та збитки вiд зменшення корисностi та порчi запасiв: 71 Собiвартiсть реалiзованих основних засобiв: Благодiйнiсть: Матерiальна допомога: Утримування об’єктiв соцiальної сфери: Iншi: 131 Всього: 371 20. Фiнансовi доходи та витрати Фiнансовi витрати у звiтному перiодi в основному складались iз iнших фiнансових витрат. Фiнансовi доходи – це проценти за банкiвське обслуговування та по депозитам (тис.грн.) Фiнансовi доходи та витрати: 2014 рiк Доход вiд отриманих процентiв: Iншi фiнансовi доходи: 2 Iншi доходи: 25353 Фiнансовi витрати: Iншi витрати: -74 Витрати по фiнансовому лiзингу: Всього: 25281 21. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками. Кредитний ризик. Найбiльший кредитний ризик Товариство зазнає по дебiторськiй заборгованостi. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi часткової або повної попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. При отриманнi iнформацiї про змiни платоспроможностi покупця у негативний бiк, що виник у зв’язку з цим, ризик оцiнюється та приймається до уваги при нарахуваннi резерву сумнiвних боргiв. У зв’язку з цим, керiвництво не вважає, що у Товариства виникає суттєвий ризик збиткiв понад вже сформованого резерву по зниженню вартостi дебiторської заборгованостi. Ризик по фiнансовим зобов’язанням. Компанiя аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Iнформацiя щодо платежiв за фiнансовими зобов’язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014р.: Короткостроковi позики банка: До 3-х мiсяцiв: Вiд 3-х мiсяцiв до 1 року: Вiд 1року до 5 рокiв: Бiльше 5 рокiв: Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть: До 3-х мiсяцiв: Вiд 3-х мiсяцiв до 1 року: 161 Вiд 1року до 5 рокiв: Бiльше 5 рокiв: Поточна заборгованiсть: До 3-х мiсяцiв: Вiд 3-х мiсяцiв до 1 року: 905 Вiд 1року до 5 рокiв: Бiльше 5 рокiв: Всього: До 3-х мiсяцiв: Вiд 3-х мiсяцiв до 1 року: 1066 Вiд 1року до 5 рокiв: Бiльше 5 рокiв: Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. Валютний ризик. Операцiї, вираженi в iноземної валютi, мають значний вплив на дiяльнiсть Компанiї. Монетарнi статтi активiв та зобов’язань вираженi в нацiональнiй та iноземної валютi. Товариство не узгоджувало спецiальних контрактiв з метою хеджирування валютних ризикiв. Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Товариство контролює валютний ризик шляхом управляння валютною позицiєю. Ризик лiквiдностi. Ризик утрати лiквiдностi уявляє собою ризик того, що Товариство не зможе сплатити свої зобов’язання при наступi строку їх погашення. Задачею товариства є пiдтримка балансу мiж безперервним фiнансуванням та гнучкiстю в використаннi кредитних коштiв, наданих постачальниками та банками. Товариство проводить аналiз заборгованостi по строкам погашення та планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваного строку виконання зобов’язань. У разi недостатньої лiквiдностi Товариство може залучать зовнiшнi джерела фiнансування. Вiдсотковий ризик. Товариство залучає короткостроковi кредити банкiв в нацiональнiй валютi. В основному це кредити з зафiксованою вiдсотковою ставкою. Компанiя не має конкретної програми заходiв, нацiлених на непередбачуванiсть фiнансових ринкiв та спрямованих на мiнiмiзацiю потенцiальних негативних наслiдкiв для фiнансових результатiв Товариства, тому що вплив цих ринкiв на фiнансовий результат незначний – у Товариства не має суттєвих активiв, якi приносять вiдсотковий дохiд. 22.Управлiння капiталом. Компанiя здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Товариства аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення 23. Припущення вiдносно функцiонування Товариства у близькому майбутньому. У близькому майбутньому Товариство буде продовжувати випробувати вплив нестабiльної економiки в країнi. У результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та спроможнiсть Товариства обслуговувати та сплачувати по своїм боргам в мiру настання строкiв їх погашення. Не зважаючи на стабiльнiсть розвитку галузi, в якiй працює Товариство, економiчна стабiльнiсть буде в значному ступенi залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, якi здiйснюються Урядом. Не iснує чiткого уявлення, якi заходи буде приймати український Уряд у зв’язку з iснуючою економiчною та полiтичною ситуацiєю. Неможливо оцiнити ефект, який може мати фiнансова криза на лiквiднiсть та дохiд Товариства, включно на її операцiї зi споживачами та постачальниками. Пов’язана з тяжкою економiчною ситуацiєю потенцiйна невизначенiсть, безпосереднiй вплив якої на даний момент не може бути установлено, продовжує iснувати. Фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце у результатi такої невизначеностi. Такi коригування будуть здiйсненi у випадку, коли вони стануть ймовiрними та можуть бути достовiрно оцiненi. 24. Загальна iнформацiя та узгодженiсть з МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ, розроблених та опублiкованих Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Товариство здiйснює облiк i складає фiнансовi звiти згiдно з Мiжнародними Стандартами фiнансової звiтностi. Цi фiнансовi звiти складенi на основi облiкових даних Товариства, належним чином скоригованих для подання у вiдповiдностi з МСФЗ. 25. Новi стандарти, змiни та тлумачення до iснуючих стандартiв, якi не набрали чинностi i не були прийнятi Товариством достроково. На дату пiдписання цих фiнансових звiтiв до випуску деякi новi стандарти, змiни, доповнення та тлумачення до iснуючих стандартiв були опублiкованi, але ще не набрали чинностi i не були прийнятi достроково Товариством. Керiвництво передбачає, що всi цi документи будуть прийнятi в облiкових полiтиках Товариства для перiоду, що розпочинається пiсля дати набрання чинностi документiв. Товариство застосувало: – Поправку до МСФЗ (IAS)12»Податок на прибуток»- облiк вiдстрочених податкiв у вiдношеннi iнвестицiйного майна; – Змiни до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фiнансових звiтiв»- подання статей iншого сукупного доходу; – МСФЗ (IAS) 19 ( у новiй редакцiї) «Виплати працiвникам»- застосовуються з 1 сiчня 2013 року; – МСФЗ (IAS) 27 (у новiй редакцiї) «Консолiдована i окрема фiнансова звiтнiсть»- застосовуються з 1 сiчня 2013 року; – МСФЗ (IAS) 28 (у новiй редакцiї) «Iнвестицiї в асоцiйованi i спiльнi компанiї»- застосовуються з 1 сiчня 2013 року; – Змiни до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування» МСФЗ «- державнi позики- застосовуються з 1 сiчня 2013 року; – Змiни до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» – застосовуються з 1 сiчня 2013 року; – МСФО (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» – застосовуються з 1 сiчня 2013 року; – МСФО (IFRS) 11 «Спiльнi угоди» – застосовуються з 1 сiчня 2013 року; – МСФО (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї»- застосовуються з 1 сiчня 2013 року; – МСФО (IFRS) 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» – застосовуються з 1 сiчня 2013 року; – Iнтерпретацiя ПКI (SFRIC )20 «Витрати на вскришнi роботи у ходi вiдкритої розробки рудника на етапi добичи» – застосовуються з 1 сiчня 2013 року; – МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї»- – застосовуються з 1 сiчня 2014 року; – МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» – класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань – застосовуються з 1 сiчня 2015 року. Iнформацiя щодо змiн до МСФЗ та нових МСФЗ розмiщена на веб-сайтi Ради з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку http://www.iasb.org/. Керiвництво Товариства передбачає, що прийнятi стандарти i тлумачення у майбутньому не матимуть суттєвого впливу на фiнансовi звiти Товариства. 33. Звiтнiсть за сегментами. Товариство не має сегментiв та не складає звiтнiсть за сегментами. Директор Хотенко О.Ю. Головний бухгалтер Шевченко О.Ф.

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н