Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ЕСМА».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «24» квітня 2018 року о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 5-го поверху будівлі АБК (літера Ж,К).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 9-00 до 9-40 годин  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «18» квітня 2018 р. станом на 24 годину.    

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПРОЕКТ порядку денного):

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Забродська Ольга Олександрівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна.

2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Циганенко Оксану Сергіївну, Секретарем – Фастовщук Вікторію Анатоліївну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: По всіх питаннях порядку денного, згідно з Статутом товариства, проводити відкрите голосування шляхом підняття рук.

Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, окрім кумулятивного голосування.

Голосування з питання №9 та №12 здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.

 1. 3. Звіт Директора про результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за  2017 рік. Прийняття  рішення  за наслідками  розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

4.Звіт  наглядової  ради за  2017 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  наглядової  ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

 1. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за  2017  рік.

Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту ревізійної  комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово — господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

6.Затвердження  річного  звіту  Товариства  за  2017  рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7.Затвердження  порядку   розподілу  прибутку і збитків товариства за  2017  рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік наступним чином: 25 438 000 грн. (двадцять п’ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам.

Затвердити розмір  річних дивідендів в сумі 25 438 000 грн. (двадцять п’ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради у наступному складі:

Голова Наглядової ради — Строган Анатолiй Васильович

Секретар Наглядової ради — Сафонов Максим Едуардович

Член Наглядової ради — Баришевський Олег Олександрович

Член Наглядової ради  — Шаповалов Володимир Iванович

Член Наглядової ради — Гулiєв Урфан Рiзван огли (представник акціонера Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ»).

 1. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.

10.Про затвердження умов цивільно-правових  або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  цивільно-правових  договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Укласти з головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори про виконання їх функцій та затвердити умови цих договорів.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати повноваження директору Хотенку Олександру Юлійовичу на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії —  Нагурний Вадим Аркадійович;

Член Ревізійної комісії – Шаповалов Сергій Іванович;

Член Ревізійної комісії – Давлатьоров Анатолій Бобоарабович.

 1. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії.
 2. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2018-2019 роках, попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, надання згоди на укладення Товариством кредитних договорів, договорів іпотеки, поруки та інших договорів.

Надати згоду на укладання товариством значного правочину на суму до 200 000 000,0 (двісті мільйонів) грн. та надати повноваження  директору товариства на укланання та підписання такого правочину та на здійснення усіх необхідних дій пов’язаних з укладанням цього правочину.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Забродська Ольга Олександрівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна — припинити.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період Показник

 

Період
поперед

ній 2016 р.

звітний

2017 р.

попередній

2016 р.

звітний

2017 р.

Усього активів 149 875 173 839 Статутний капітал 7 900 7 900
Основні засоби 12 254 15 804 Довгострокові зобов’язання 3 567 2 320
Довгострокові фінансові інвестиції Поточні зобов’язання 8 644 7 125
Запаси 656 883 Нерозподілений прибуток 12 712 32 527
Сумарна дебіторська заборгованість 6 263 4900 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 580 1 580
Грошові кошти та їх еквіваленти 279 584 Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Чистий прибуток / збитки/ 5 933 29 360 Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Власний капітал 137 664 164 394 Чисельність працівників 79 79

 

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного станом на 20.03.2018 р., кількість осіб, включених до переліку – 203 особа, яким належить 1 580 000 штук простих іменних акцій. Кількість акцій, які надають право голосу (голосуючих акцій) для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства – 1 553 911 штук простих іменних акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.esma.kiev.ua

Для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю – акціонер має право призначати свого представника для участі в загальних зборах. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Представник акціонера голосує на загальних зборах кількістю голосуючих акцій, яка зазначена в довіреності.

Кожний  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства,  а  також  щодо  нових  кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції  вносяться  не  пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів  до  складу  органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів відповідно до чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 годин за адресою: м. Київ, Краснова, 27, будівля АБК (літера Ж,К) бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, директор Хотенко Олександр Юлійович.

Довідки за телефоном: (044)  450-52-03

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ЕСМА».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «24» квітня 2018 року о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 5-го поверху будівлі АБК (літера Ж,К).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 9-00 до 9-40 годин  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «18» квітня 2018 р. станом на 24 годину.    

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Забродська Ольга Олександрівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна.

2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Циганенко Оксану Сергіївну, Секретарем – Фастовщук Вікторію Анатоліївну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: По всіх питаннях порядку денного, згідно з Статутом товариства, проводити відкрите голосування шляхом підняття рук.

Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, окрім кумулятивного голосування.

Голосування з питання №9 та №12 здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.

 1. 3. Звіт Директора про результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за  2017 рік. Прийняття  рішення  за наслідками  розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

4.Звіт  наглядової  ради за  2017 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  наглядової  ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

 1. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за  2017  рік.

Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту ревізійної  комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово — господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

6.Затвердження  річного  звіту  Товариства  за  2017  рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7.Затвердження  порядку   розподілу  прибутку і збитків товариства за  2017  рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік наступним чином: 25 438 000 грн. (двадцять п’ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам.

Затвердити розмір  річних дивідендів в сумі 25 438 000 грн. (двадцять п’ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити з 05 квітня 2017 року повноваження членів наглядової ради у наступному складі:

Голова Наглядової ради — Строган Анатолiй Васильович

Секретар Наглядової ради — Сафонов Максим Едуардович

Член Наглядової ради — Баришевський Олег Олександрович

Член Наглядової ради  — Шаповалов Володимир Iванович

Член Наглядової ради — Гулiєв Урфан Рiзван огли (представник акціонера Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ»).

 1. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.

10.Про затвердження умов цивільно-правових  або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  цивільно-правових  договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Укласти з головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори про виконання їх функцій та затвердити умови цих договорів.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати повноваження директору Хотенку Олександру Юлійовичу на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії —  Нагурний Вадим Аркадійович;

Член Ревізійної комісії – Шаповалов Сергій Іванович;

Член Ревізійної комісії – Давлатьоров Анатолій Бобоарабович.

 1. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії.
 2. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2018-2019 роках, попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, надання згоди на укладення Товариством кредитних договорів, договорів іпотеки, поруки та інших договорів.

Надати згоду на укладання товариством значного правочину на суму до 200 000 000,0 (двісті мільйонів) грн. та надати повноваження  директору товариства на укланання та підписання такого правочину та на здійснення усіх необхідних дій пов’язаних з укладанням цього правочину.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Забродська Ольга Олександрівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна — припинити.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період Показник

 

Період
поперед

ній 2016 р.

звітний

2017 р.

попередній

2016 р.

звітний

2017 р.

Усього активів 149 875 173 839 Статутний капітал 7 900 7 900
Основні засоби 12 254 15 804 Довгострокові зобов’язання 3 567 2 320
Довгострокові фінансові інвестиції Поточні зобов’язання 8 644 7 125
Запаси 656 883 Нерозподілений прибуток 12 712 32 527
Сумарна дебіторська заборгованість 6 263 4900 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 580 1 580
Грошові кошти та їх еквіваленти 279 584 Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Чистий прибуток / збитки/ 5 933 29 360 Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Власний капітал 137 664 164 394 Чисельність працівників 79 79

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.esma.kiev.ua

Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства,  а  також  щодо  нових  кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції  вносяться  не  пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів  до  складу  органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів відповідно до чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 годин за адресою: м. Київ, Краснова, 27, будівля АБК (літера Ж,К) бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, директор Хотенко Олександр Юлійович.

Довідки за телефоном:(044)  450-52-03

Наглядова рада Товариства

Аренда офиса

С 01.01.2018 года в аренду доступны офисные помещения, площадью 1100 кв.м.

Возможно поэтажное деление 500+ кв.м.

 

 • система контроля доступа
 • высота – 2,6 м.
 • стены – кирпич
 • пол – бетон, TARKETT
 • оборудованы пожарной и охранной сигнализацией
 • приточно-вытяжная вентиляция
 • парко-места для легкового автомобиля в достаточном количестве для сотрудников и гостей.

Дополнительные услуги

 • охрана: физическая и с помощью электронных средств
 • телекоммуникации (телефон)
 • уборка помещений
 • электро-, ремонтно- обслуживание;
 • конференц-зал

 Контакты:

0503118359, Виктория.

Склад в аренду — 180 кв.м. (холодный)

Склад в аренду — 180 кв.м. (холодный).

Помещение, огражденное профнастилом

Высота — 4 м.

Ворота — 2 на уровне «0».

С одной стороны примыкает к кирпичной стене.

Контакты: 050 311 83 59, (044) 450 52 03 Виктория.

 

Склад с холодильными камерами

Представляет собой часть складского комплекса.

Площадь склада – 870 кв.м.:

Высота склада– 15 м.

Холодильные камеры – 2 шт.

Площадь камер:

камера №1 -246,0 кв.м. (размеры камер – 10,2*23,4м), высота —  6,2 м.

камера №2  — 17,00 кв.м. (размеры 6,04*2,88 м), высота – 6,2 м.

камера №3 —  200,0 кв.м. (размеры камер 11,9*16,7м), высота – 6,2 м.

Остальная площадь в виде свободной планировки, есть место для монтажа еще одной камеры или стеллажей.

Также площадь может использоваться как обычный склад без температурного режима.

Площадь навеса, примыкающего к складу (огорожен, неотапливаемый) – 175 кв.м.

Температурный режим – 0..+6

Фундамент – бетон

Каркас здания — из сборного железобетона

Стены и перегородки – кирпичные, металопрофиль (навес)

Пол – бетон, непылящий бетон

Крыша – мягкая кровля (А).

Ворота: наружные – секционные ролеты; внутренние – металлические

Инженерные коммуникации: 2 независимых ввода электропитания

Территория вокруг здания заасфальтирована, предоставляются места для дневной парковки легкового автотранспорта.

 

ФОТО

 

Прямая аренда

Контакты: Тел.: (044) 450-52-03, 050 311 83 59

http://www.esma.kiev.ua/

 

Склад с холодильными камерами

Представляет собой часть складского комплекса.

Площадь склада – 870 кв.м.:

Высота склада– 15 м.

Холодильные камеры – 2 шт.

Площадь камер:

камера №1 -246,0 кв.м. (размеры камер – 10,2*23,4м), высота —  6,2 м.

камера №2  — 17,00 кв.м. (размеры 6,04*2,88 м), высота – 6,2 м.

камера №3 —  200,0 кв.м. (размеры камер 11,9*16,7м), высота – 6,2 м.

Стеллажи: двухуровневые, площадь одного уровня – 192 кв.м. (размеры 13,4*14,4 м.), высота – 2 м.

Площадь навеса, примыкающего к складу (огорожен, неотапливаемый) – 650 кв.м.

Температурный режим – 0..+6

Фундамент – бетон

Каркас здания — из сборного железобетона

Стены и перегородки – кирпичные, металопрофиль (навес)

Пол – бетон, непылящий бетон

Крыша – мягкая кровля (А).

Ворота: наружные – секционные ролеты; внутренние – металлические

Инженерные коммуникации: 2 независимых ввода электропитания

Территория вокруг здания заасфальтирована, предоставляются места для дневной парковки легкового автотранспорта.

ФОТО

 

Прямая аренда

Контакты: Тел.: (044) 450-52-03, 050 311 83 59

http://www.esma.kiev.ua/

Склад с навесом в аренду — литера У

Характеристика помещений

Склад:

Площадь – 386 кв.м. (часть склада, отгорожена от другого арендатора профнастилом, высотой 6 м.)

Навес – 175,00 кв.м. (есть возможность зашить профнастилом)

высота – 14,40 м;

Фундамент, цоколь – железобетонный, кирпичный;

Стены – кирпичные, железобетонные;

Перегородки – железобетонные, кирпичные;

Пол – бетон, непылящий бетон, керамическая плитка, линолеум

Рубероидная мягкая кровля.

Инженерные коммуникации: 2 независимых ввода электропитания, водообеспечение, канализация, вентиляция, централизованное водяное  отопление.

Склад оборудован пожарной и охранной сигнализацией.

Территория вокруг здания заасфальтирована, предоставляются места для парковки легкового автотранспорта.

Дополнительные услуги

 • охрана: физическая и с помощью электронных средств
 • телекоммуникации (телефон)
 • уборка помещений
 • электро-, ремонтно- обслуживание;
 • конференц-зал

Прямая аренда

Арендная плата +эксплуатационные затраты + компенсация коммунальных услуг

Контакты: Тел.: (044) 450-52-03, 050 311 83 59

 

ФОТО Читать далее »

Фармакологический склад в аренду

Складские помещения в аренду – литера П

Представляет собой  отдельно стоящее 3-х пролетное здание с 2-х этажной административно-бытовой пристройкой. Размеры пролетов: центральный – ширина 12 м, высота 9,75 м, 2 боковых пролета: ширина каждого – 9 м, высота – 6,310 м.

Площадь склада – 2487,0  кв.м.

Бытовые помещения – 40 кв.м.

Высота – 6-9 м.

Фундамент, цоколь – железобетонный, кирпичный;

Каркас здания из сборного железобетона.

Стены и перегородки –  кирпичные, обшиты профнастилом, моющиеся.

Пол – бетон, непылящий бетон.

Крыша из железобетонных плит, покрытых мягкой рубероидной кровлей.

Пандус.

Рампа, 2 доковых ворот, 1 ворота на 0-уровне.

Стеллажная система.

Есть холодильная установка, для обеспечения температурного режима отдельных групп товаров.

Кондиционирование.

Инженерные коммуникации: 2 независимых ввода электропитания, водообеспечение, канализация, вентиляция, централизованное водяное  отопление, с/у, бытовые помещения, операторские.

Склад оборудован пожарной и охранной сигнализацией, рампа.

Территория вокруг здания заасфальтирована, предоставляются места для парковки легкового автотранспорта.

 

ФОТО

 

Прямая аренда

Контакты: Тел.: (044) 450-52-03, 050 311 83 59

http://www.esma.kiev.ua/

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Читать далее »

Повідомлення про прийняте рішення про виплату дивідендів.

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «ЕСМА».

повідомляє про прийняте рішення про виплату дивідендів. Читать далее »