Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

вих. № 18

від 28 лютого 2019 року

Повідомлення про намір скористатися правами,

передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

                ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСНОВА ХОЛДИНГ», створено за законодавством України, місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, код ЄДРПОУ 32252776, повідомляє про наступне:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСНОВА ХОЛДИНГ», яке станом на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (№1983-VIII  від 23 березня 2017 року із урахуванням змін та доповнень, надалі – «Закон»), являлось прямим власником домінуючого контрольного пакета акцій простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА», код ЄДР 01267886, в кількості 1 546 671 (один мільйон п’ятсот сорок шість тисяч шістсот сімдесят одна) штуки, що становлять 97,890569 % статутного капіталу ПрАТ «ЕСМА»,

 в порядку, передбаченому п.2 Прикінцевих та перехідних положень вищезазначеного Закону України № 1983-VIII від 23.03.2017 р. повідомляє, що має намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов`язкового продажу простих акцій акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА» на його вимогу.

 

 1. Кількість акцій товариства, що належали особі (особам, що діють спільно) та її афілійованим особам станом на дату набрання чинності Законом:

 

Кількість акцій ПрАТ «ЕСМА», що належали ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» станом на дату набрання чинності Законом: 1 546 671 (один мільйон п’ятсот сорок шість тисяч шістсот сімдесят одна) штуки, що становлять 97,890569 % статутного капіталу ПрАТ «ЕСМА».

 

 1. Структура власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) згідно з додатком 1до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 вересня 2017 року № 662 «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі»:

Структура власності ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» станом на дату подання повідомлення:

 

ФОРМА
і обсяг інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

 

 

Структура власності
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 28.02. 2019 року
№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій Участь особи в товаристві, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ»

 

місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, код ЄДРПОУ 32252776

ЮО 1 97,890569 % ______ 97,890569 % Відсутній ______

 

 

 

 1. Інформація про договір, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства. Зазначеним договором визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (уповноважена особа) (додається у разі, якщо особа набула домінуючий контрольний пакет акцій товариства, діючи спільно з третіми особами, які не є її афілійованими особами).

Укладення зазначеного договору не потребується.

З повагою,

Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» ____________________   /У.Р. Гулієв/

 

Аренда площадки для транспорта – 8 тыс. кв.м.

Площадка ограждена.

Асфальтирована.

Территория охраняется.

Площадь – 8 тыс. кв.м.

Трое ворот для въезда.

 

Аренда 6800 кв.м. склада

Складские помещения в аренду 

Общая площадь – 6800 кв.м., дополнительно предлагаются бытовые и офисные помещения, при необходимости.

1 пандус,  4 доковых ворот.

Ворота на уровне 0 –  2 шт.

Есть стеллажная система – 5 ярусов.

9400 паллето-мест.

Высота в литере Е (7,5 тыс.кв.м) – 12,60 м.

Фундамент – бетонный, железобетонный

Каркас здания и стены – утепленный металопрофиль, стеновые панели; стены утеплены и покрыты профнастилом.

Перегородки – кирпичные, междуэтажные перегородки – балки, плиты.

Пол – бетонный, керамическая плитка

Рубероидная мягкая кровля

Мощность – 200 кВт. Есть возможность увеличить.

Инженерные коммуникации: 2 независимых ввода электропитания, водообеспечение, канализация, вентиляция, централизованное водяное  отопление. телефонная линия.

Склад оборудован пожарной и охранной сигнализацией.

Административно-бытовые помещения размещены внутри здания. В торце здания имеется забетонированная площадка, которая предназначена для проезда и приёма автотранспорта. К зданию примыкает эстакада (рампа), которая  через пандус соединяется с внутренней частью склада.

Территория вокруг здания заасфальтирована, предоставляются места для парковки легкового автотранспорта.

Прямая аренда

Контакты: Тел.: (044) 450-52-03, 050 311 83 59

Фото

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “ЕСМА”
2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, Київ, Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 450-52-03 (044) 450-52-03
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.esma.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення

Загальними зборами Товариства, що вiдбулися 24 квiтня 2018 року, по сьомому питанню порядку денного «Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати» (рiшення прийнято одноголосно) прийнятi наступнi рiшення:
Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк. Направити на виплату дивiдендiв акцiонерам 25 438 000 грн. (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста тридцять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок) гривень. Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 25 438 000 грн. (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста тридцять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок) гривень. якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.
Рiшенням наглядової ради вiд 21.05.2018 року вирiшено:
1. Направити 25 438 000 грн. (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста тридцять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок) гривень на виплату дивiдендiв акцiонерам та виплатити акцiонерам на одну акцiю номiналом 5,00 грн. по 16,10 грн., з урахуванням податкiв, зборiв та iнших обов’язкових платежiв.
2. Призначити датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за акцiями 25 травня 2018 року та датою початку виплати дивiдендiв 01 червня 2018 року. Термiн виплати дивiдендiв – 6 мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Несплаченi дивiденди депонуються.
Сума податкiв, якi згiдно з дiючим законодавством повиннi бути утриманi при виплатi дивiдендiв, сплачується за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру.
3. Направити, в порядку встановленому статутом, повiдомлення кожнiй особi, яка має право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Хотенко Олександр Юлiїйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.05.2018
(дата)

 

Офисы в аренду

Компания«ЭСМА» предлагает в аренду офисные помещения

Описание объекта

 • Офисно-складской комплекс расположен по адресу: г. Киев, ул. Н. Краснова, 27 (ст. м. Святошино, ст. м. Академгородок)
 • удобная внешняя развязка и подъезд для грузового автотранспорта
 • на территории организован сквозной проезд, для оптимизации движения автотранспорта
 • круглосуточная охрана территории
 • контрольно-пропускная система
 • площадь земельного участка – 9,60 га

Инфраструктура

На территории расположены складские и офисные помещения, оборудованы места для парковки легкового автотранспорта, для всех желающих – на территории комплекса работает кафе.

Инженерное обеспечение комплекса

 • 2 независимых ввода электропитания
 • централизованное отопление
 • городское водоснабжение и собственная артезианская скважина
 • охранно-пожарная сигнализация
 • вентиляция
 • канализация

Характеристика помещений

Офисные помещения от 150 кв.м. до 700 кв.м.:

Предложение №1

 • Офис с выделенным доступом – 154 кв.м.
 • 2/2 эт.
 • система контроля доступа – локальная
 • высота – 2,6 м.
 • стены – кирпич
 • пол – бетон, TARKETT
 • оборудованы пожарной и охранной сигнализацией.
 • парко-места для легкового автомобиля в достаточном количестве для сотрудников и гостей.

 Предложение №2

 • Офисное здание – 690  кв.м.
 • 2 этажа двухэтажного здания
 • высота – 2,6 м.
 • стены – кирпич
 • пол – бетон, TARKETT
 • оборудованы пожарной сигнализацией
 • парко-места для легкового автомобиля в достаточном количестве для сотрудников и гостей.
 • Есть возможность разделить офисные помещения на нескольких арендаторов – от 200 кв.м. в одни руки.

Дополнительные услуги

 • охрана: физическая и с помощью электронных средств
 • телекоммуникации (телефон)
 • уборка помещений
 • электро-, ремонтно- обслуживание;
 • конференц-зал

Фото офисов по ссылке Читать далее »

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор Хотенко Олександр Юлiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “ЕСМА”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03115, Київ, Краснова, 27
4. Код за ЄДРПОУ
01267886
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 450-52-03 (044) 450-52-03
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 81(2834) ВIДОМОСТI НКЦПФР 27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.esma.kiev.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 24.04.2018 200000 164394 121.66
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №22 вiд 24.04.2018 року) вирiшено надати попередню згоду на укладання товариством значного правочину на суму до 200 000 000,0 (двiстi мiльйонiв) грн. та надати повноваження Наглядовiй радi та/або директору товариства на укладання та пiдписання такого правочину та на здiйснення усiх необхiдних дiй пов’язаних з укладанням цього правочину.

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор Хотенко Олександр Юлiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2018
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “ЕСМА”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03115, Київ, Краснова, 27
4. Код за ЄДРПОУ
01267886
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 450-52-03 (044) 450-52-03
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 81(2834) ВIДОМОСТI НКЦПФР 27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.esma.kiev.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Строган Анатолiй Васильович СО 754090
Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Голови Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30 жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 припинено повноваження Секретар Наглядової ради Сафонов Максим Едуардович СН 848779
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Секретаря Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (паспорт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Баришевський Олег Олександрович СН 357488
Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25.04.2018 року:
Члена Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi 05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Шаповалов Володимир Iванович СН 231055
Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Члена Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (паспорт серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Гулiєв Урфан Рiзван огли СК 475280
Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi
97.890569
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Члена Наглядової ради Гулiєва Урфана Рiзван огли (паспорт серiї СК 475280 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi 8 лютого 1997 року) представника акцiонера Приватного акцiонерного товариства “АСНОВА ХОЛДИНГ”, володiє 97,890569 % статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Строган Анатолiй Васильович СО 754090
Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Головою Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30 жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Президент ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
24.04.2018 обрано Секретар Наглядової ради Сафонов Максим Едуардович СН 848779
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києв
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Секретарем Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (паспорт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: секретар Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
24.04.2018 обрано Член Наглядової ради Баришевський Олег Олександрович СН 357488
нiпровським РУ ГУ України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi 05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Заступник директора ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”.
24.04.2018 обрано Член Наглядової ради Шаповалов Володимир Iванович СН 231055
Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (паспорт серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Директор ТОВ “БЮРО ВИН”
24.04.2018 обрано Член Наглядової ради Гулiєв Урфан Рiзван огли СК 475280
Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi
97.890569
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Наглядової ради Гулiєва Урфана Рiзван огли (паспорт серiї СК 475280 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi 8 лютого 1997 року) представника акцiонера Приватного акцiонерного товариства “АСНОВА ХОЛДИНГ”, володiє 97,890569% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
24.04.2018 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Нагурний Вадим Аркадiйович СН 980746
Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Нагурного Вадима Аркадiйовича, (паспорт серiї СН № 980746, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 26 листопада 1998 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Давлатьоров Анатолiй Бобоарабович СМ 061296
Вишнiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Члена Ревiзiйної комiсiї – Давлатьорова Анатолiя Бобоарабовича (паспорт серiї СМ № 061296, виданий Вишнiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi 16 лютого 1999 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Шаповалов Сергiй Iванович СО 400108
Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 25 квiтня 2018 року:
Члена Ревiзiйної комiсiї – Шаповалова Сергiя Iвановича (паспорт серiї СО № 400108, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 01 червня 2000 року), володiє 0,0% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
24.04.2018 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Нагурний Вадим Аркадiйович СН 980746
Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Головою Ревiзiйної комiсiї – Нагурного Вадима Аркадiйовича, (паспорт серiї СН № 980746, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 26 листопада 1998 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Заступник директора ТОВ «ТС ПЛЮС».
24.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї авлатьоров Анатолiй Бобоарабович СМ 061296
Вишнiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Ревiзiйної комiсiї – Давлатьорова Анатолiя Бобоарабовича (паспорт серiї СМ № 061296, виданий Вишнiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi 16 лютого 1999 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ТОВ “САВсервiс”, заступник директора ТОВ “САВХОЗ”
24.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Шаповалов Сергiй Iванович СО 400108
Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року:
Членом Ревiзiйної комiсiї – Шаповалова Сергiя Iвановича (паспорт серiї СО № 400108, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 01 червня 2000 року), володiє 0% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ТОВ “САВХОЗ”, заступник директора ПСП iм.Т.Г.Шевченка

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор Хотенко Олександр Юлiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01267886
4. Місцезнаходження
м. Київ , Святошинський р-н, 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 450-52-03 (044) 450-52-03
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” 80(2833) 26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.esma.kiev.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
  (адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
1. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi, так як емiтент не бере участi у створеннi юридичних осiб. 2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як у емiтента немає посади корпоративного секретаря. 3. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капiталi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. 4. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що її не заповнюють емiтенти – акцiонернi товариства. 5. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває. 6. Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента не має. 7. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває. 8. Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент, вiдсутня, як так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває. 9. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. 10. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. 11. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 12. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 13. Опис бiзнесу вiдсутнiй, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває. 14. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 15. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 16. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 17. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. 18. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 19. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. 20. Товариство не є фiнансовою установою, у зв`язку з чим, Звiт про корпоративне управлiння не надається, тому що вiн заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 21. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 22. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 23. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що емiтент не здiйснював публiчне розмiщення облiгацiй пiдприємств iз забезпеченням. 24. Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №253487
3. Дата проведення державної реєстрації
18.05.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
7900000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
79
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
80.10 [2010]Дiяльнiсть приватних охоронних служб
46.90 [2010]Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК”
2) МФО банку
300614
3) поточний рахунок
26002500293078
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з охорони власностi та громадян Серiя АВ №594890 25.01.2012 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України Необмежена
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) вiдсутнiй, так як лiцензiя видана без строку закiнчення.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АЕ №607542 14.04.2015 Головне управлiння Державної фiскальної служби у м. Києвi 30.04.2018
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Емiтент не планує продовження термiну дiї виданої лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями на 2018 – 2019 р.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповалов Володимир Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року та обрано з 06 квiтня 2017 року Членом Наглядової ради (протокол №21 вiд 05.04.2017 р.). Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 28. Попереднi посади: ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Директор. На сьогоднiшнiй день посадова особа працює Директором ТОВ “БЮРО ВИН” (01133, м. Київ, вул. Мечникова, 9). Посадова особа є акцiонером товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нагурний Вадим Аркадiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 31. Попереднi посади: ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, член Наглядової ради. Основне мiсце роботи – Основне мiсце роботи – ТОВ «ТС ПЛЮС» (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хотенко Олександр Юлiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “Фiрма “АРХIМЕД”, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.05.2008 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 34. Попереднi посади: ТОВ “Фiрма “АРХIМЕД”, директор. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про iншi посади, якi вона займає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баришевський Олег Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року та обрано з 06 квiтня 2017 року Членом Наглядової ради (протокол №21 вiд 05.04.2017 р.). Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 29. Попереднi посади: ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, член Наглядової ради. Основне мiсце роботи – ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ” (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27). Посадова особа є акцiонером товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Олена Федорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “Промiкс”, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.03.2002 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. З 17.07.2015 р. переведена на посаду заступника директора з фiнансiв, посада головного бухгалтера не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 35. Попереднi посади: ТОВ “Промiкс”, головний бухгалтер. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про iншi посади, якi вона займає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Строган Анатолiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1941
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
56
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Голова наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року та обрано з 06 квiтня 2017 року Головою Наглядової ради (протокол №21 вiд 05.04.2017 р.). Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 56. Попереднi посади: ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Голова наглядової ради. Основне мiсце роботи – ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ” (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27). Посадова особа є акцiонером товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сафонов Максим Едуардович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Секретар Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року та обрано з 06 квiтня 2017 року Секретарем Наглядової ради (протокол №21 вiд 05.04.2017 р.). Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 30. Попереднi посади: ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Секретар Наглядової ради. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про iншi посади, якi вона займає. Посадова особа є акцiонером товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Давлатьоров Анатолiй Бобоарабович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “САВсервiс”, заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 34. Попереднi посади: ТОВ “САВсервiс”, заступник директора На сьогоднiшнiй день посадова особа не працює.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповалов Сергiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 39. Попереднi посади: ТПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, член Наглядової ради. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про iншi посади, якi вона займає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гулiєв Урфан Рiзван огли
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Директор департаменту iнвестицiй та стратегiчного фiнансування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року та обрано з 06 квiтня 2017 року Членом Наглядової ради (протокол №21 вiд 05.04.2017 р.) як представника акцiонера Приватного акцiонерного товариства “АСНОВА ХОЛДИНГ”. Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 24. Попереднi посади: ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Директор департаменту iнвестицiй та стратегiчного фiнансування. На сьогоднiшнiй день посадова особа працює Директором ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ” (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27). Посадова особа є представником акцiонера товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової ради Гулiєв Урфан Рiзван огли 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Давлатьоров Анатолiй Бобоарабович 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Шаповалов Сергiй Iванович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Шаповалов Володимир Iванович 1 0.0000632911 1 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Нагурний Вадим Аркадiйович 0 0 0 0 0 0
Директор Хотенко Олександр Юлiйович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Баришевський Олег Олександрович 1 0.0000632911 1 0 0 0
Головний бухгалтер Шевченко Олена Федорiвна 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Строган Анатолiй Васильович 1 0.0000632911 1 0 0 0
Секретар Наглядової ради Сафонов Максим Едуардович 1 0.0000632911 1 0 0 0
Усього 4 0.0002531644 4 0 0 0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Приватне акцiонерне товариство “АСНОВА ХОЛДИНГ” 32252776 03115 м. Київ Святошинський р-н м. Київ вул. М. Краснова, 27 1546671 97.89 1546671 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 1546671 97.89 1546671 0

*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 05.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 4.Звiт наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7.Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв товариства за 2016 рiк. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Прийняття рiшення про змiну типу товариства та змiну найменування. 9.Внесення змiн до статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Уповноваження осiб на пiдписання та здiйснення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. 10. Затвердження положень Про загальнi збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревiзiйну комiсiю. Уповноваження осiб на пiдписання положень. 11.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 12. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради, 13.Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 14. Прийняття рiшення про припинення повноважень лiчильної комiсiї. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Хотенко О.Ю. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачеговi загальнi збори не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: 1.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Лiчильна комiсiя обрана у складi 3-х осiб, персонально: Голова лiчильної комiсiї – Фастовщук Вiкторiя Анатолiївна, члени комiсiї Пермiнова Галина Володимирiвна, Жеребко Олена Володимирiвна. 2.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Обрано Головою зборiв – Стеблянко Iлона Костянтинiвна. Секретарем– Бурдейна Наталiя Василiвна. Затверджено наступний порядок проведення Загальних зборiв : з питань порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями. Рiшення загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крiм проведення кумулятивного голосування. Голосування з питання №12 «Обрання членiв Наглядової ради» здiйснюється в порядку кумулятивного голосування. Рiшення загальних зборiв з питання №8 «Прийняття рiшення про змiну типу товариства та змiну найменування» та з питання «№9 «Внесення змiн до статуту Товариста та затвердження його в новiй редакцiї» приймаються бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Надати для виступу: доповiдачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому виглядi, зазначивши прiзвище, iм»я, по батьковi акцiонера (представника) акцiонера. 3.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу Директора Товариства задовiльною. 4.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовiльною. 5.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Затверджено звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово — господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною. 6.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0(0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк затверджено. 7.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. Направити на виплату дивiдендiв акцiонерам 5 930 000,00 гривень (п’ять мiльйонiв дев’ятсот тридцять тисяч гривень 00 копiйок). Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 5 930 000,00 грн. Наглядовiй радi доручити встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. 8. “За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Прийняти рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне, змiнити найменування Товариства з: Публiчне акцiонерне товариство «ЕСМА» на: Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА». 9. “За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Внести змiни до статуту Товариства у зв’язку з його приведенням у вiдповiднiсть до чинного законодавства та змiною типу i найменування; затвердити статут в наступнiй редакцiї: повне найменування Товариства українською мовою — Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА». повне найменування Товариства росiйською мовою — Частное акционерное общество «ЭСМА» ; повне найменування Товариства англiйською мовою – Private Joint stock company«ЕSМА». скорочене найменування Товариства українською мовою – ПрАТ «ЕСМА», скорочене найменування Товариства росiйською мовою — ЧАО «ЭСМА»; скорочене найменування Товариства англiйською мовою – JSC «ЕSМА». Викласти статут у новiй редакцiї та затвердити його. Уповноважити директора Хотенка О.Ю. на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення необхiдних дiй для державної реєстрацiї статуту. 10. “За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити положення Про загальнi збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревiзiйну комiсiю. Уповноважити директора Хотенка О.Ю. на пiдписання положень. 11. “За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Припинити з 05 квiтня 2017 року повноваження членiв наглядової ради у наступному складi: Голова Наглядової ради — Строган Анатолiй Васильович Секретар Наглядової ради — Сафонов Максим Едуардович Член Наглядової ради — Баришевський Олег Олександрович Член Наглядової ради — Шаповалов Володимир Iванович Член Наглядової ради — Гулiєв Урфан Рiзван огли. 12. Голосували: По кандидатурi Строган Анатолiй Васильович подано 1 546 671 голос. По кандидатурi Сафонов Максим Едуардович подано 1 546 671 голос. По кандидатурi Баришевський Олег Олександрович подано 1 546 671 голос. По кандидатурi Шаповалов Володимир Iванович подано 1 546 671 голос. По кандидатурi Гулiєв Урфан Рiзван огли представник акцiонера Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ») подано 1 546 671 голос. Обрано з 06 квiтня 2017 року строком на один рiк членiв Наглядової ради у наступному складi: Строган Анатолiй Васильович, Сафонов Максим Едуардович, Баришевський Олег Олександрович, Шаповалов Володимир Iванович, Гулiєв Урфан Рiзван огли представник акцiонера ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ». 13. “За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Укласти з головою та членами Наглядової ради Товариства цивiльно-правовий договiр про виконання їх функцiй та затвердити умови цього договору. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi. Надати повноваження директору Хотенку Олександру Юлiйовичу на пiдписання договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. 14. “За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Повноваження членiв лiчильної комiсiї у складi трьох осiб, персонально: Голова лiчильної комiсiї – Фастовщук Вiкторiя Анатолiївна, члени комiсiї : Пермiнова Галина Володимирiвна, Жеребко Олена Володимирiвна припинити.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.10.2010 502/10/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй обл. UA1009361106 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 5 1580000 7900000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на внутрiшньому вторинному неорганiзованому ринку. Фактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах за звiтний перiод не було. Додаткова емiсiя за звiтний перiод не здiйснювалась. Викуп власних акцiй емiтентом не здiйснювався.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 12254 15798 0 0 12254 15798
будівлі та споруди 10301 13567 0 0 10301 13567
машини та обладнання 1574 1196 0 0 1574 1196
транспортні засоби 199 852 0 0 199 852
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 180 183 0 0 180 183
2. Невиробничого призначення: 123366 149518 0 0 123366 149518
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 123366 149512 0 0 123366 149512
інші 0 6 0 0 0 6
Усього 135620 165316 0 0 135620 165316
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будiвлi та споруди термiн користування 40-80 рокiв,машини та обладнання та транспортнi засоби в залежностi вiд типу. Умови користування вiдповiдно до правил. Первiсна вартiсть основних засобiв: 348 599 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 52,8 %. Ступiнь використання основних засобiв: 100 % Сума нарахованого зносу по основних засобах i iнвестицiйнiй нерухомостi: 183 283 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулось. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 164394 137660
Статутний капітал (тис. грн.) 7900 7900
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 7900 7900
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 156494 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 156494 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 129760 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 129760 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 3892 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 5553 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 9445 X X
Опис: Зобов`язання емiтента складаються з: -вiдстрочених податкових зобов`язань в сумi 147 тис. грн., -iнших довгострокових зобов`язань в сумi 2 173 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в сумi 245 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом в сумi 3 892 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування в сумi 78 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi в сумi 297 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами в сумi 1 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з учасниками в сумi 457 тис. грн., -поточних забезпечень в сумi 1 229 тис. грн., -iнших поточних зобов`язань в сумi 926 тис. грн. Усього зобов`язання склали 9 445 тис. грн. Зобов`язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) на 31.12.2017 р. товариство не має.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
24.02.2017 27.02.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
05.04.2017 12.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.04.2017 12.04.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства
11.04.2017 13.04.2017 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Блискор Гарант”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 16463676
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, б.,1/27
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0218 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0762
22.02.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту 01-02/03-18
01.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 19.03.2018
23.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 23.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 25000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) д/н

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради – акціонерів 4
членів наглядової ради – представників акціонерів 1
членів наглядової ради – незалежних директорів 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 4
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводила.

 

Наглядова рада самооцiнку не проводила.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.
Інші (запишіть) Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.

 

Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.
Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Змiни у законодавствi

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнi.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнi.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнi.

 

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ за КОАТУУ 8038600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 79
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Миколи Краснова, 27, м. Київ, Святошинський р-н, 03115, Україна, (044) 450-52-03
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 98 106 0
первісна вартість 1001 170 199 0
накопичена амортизація 1002 72 93 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 5606 1740 0
Основні засоби: 1010 12254 15804 0
первісна вартість 1011 45780 199087 0
знос 1012 33526 183283 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 123366 149512 0
первісна вартість 1016 123366 149512 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1281 166 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 142605 167328 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 656 883 0
Виробничі запаси 1101 512 690 0
Незавершене виробництво 1102 129 162 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 15 31 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4139 2805 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 971 360 0
з бюджетом 1135 653 4 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 653 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 501 1731 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 279 584 0
Готівка 1166 7 7 0
Рахунки в банках 1167 272 577 0
Витрати майбутніх періодів 1170 46 51 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 26 93 0
Усього за розділом II 1195 7271 6511 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 149876 173839 0

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7900 7900 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 115097 122300 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 1667 1667 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12996 32527 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 137660 164394 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 3420 147 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 147 2173 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 3567 2320 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 240 245 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1228 3892 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 67 78 0
за розрахунками з оплати праці 1630 254 297 0
за одержаними авансами 1635 1 1 0
за розрахунками з учасниками 1640 3413 457 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 1264 1229 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2182 926 0
Усього за розділом IІІ 1695 8649 7125 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 149876 173839 0

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi вiдповiдає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” (зi змiнами та доповненнями) №996-XIV вiд 16.07.1999р., мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер не передбачена

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 36737 31554
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 15418 ) ( 7360 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 21319 24194
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 21781 1095
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 20577 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 5574 ) ( 10401 )
Витрати на збут 2150 ( 32 ) ( 58 )
Інші операційні витрати 2180 ( 7346 ) ( 7839 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 6684 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 30148 6991
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 616 5489
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1404 ) ( 5490 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 29360 6990
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3827 -1062
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 25533 5928
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 5632 -611
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 5632 -611
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 1571 110
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 7203 -501
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 32736 5427

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати 2500 2066 873
Витрати на оплату праці 2505 6804 4353
Відрахування на соціальні заходи 2510 1495 879
Амортизація 2515 1610 517
Інші операційні витрати 2520 16039 11676
Разом 2550 28014 18298

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1580000 1580000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1580000 1580000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 16.16 3.76
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 16.16 3.76
Дивіденди на одну просту акцію 2650 3.76 6

 

Примітки Облiк фiнансових результатiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П (С) БО №3 “Звiт про фiнансовi результати” та вiдповiдає вимогам облiку доходiв i витрат згiдно П (С) БО №15 “Доходи”, П (С) БО №16 “Витрати”.
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер не передбачена

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 22531 23203
Повернення податків і зборів 3005 0 90
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 89
Цільового фінансування 3010 37 62
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 38750 30006
Надходження від повернення авансів 3020 374 36
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1651 2325
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 2700 ) ( 1819 )
Праці 3105 ( 5570 ) ( 4523 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1636 ) ( 1313 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 19879 ) ( 16862 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 2756 ) ( 432 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 5787 ) ( 6403 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 11336 ) ( 10027 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 10097 ) ( 10642 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 970 ) ( 18 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 3566 ) ( 1276 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 18926 19269
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 57 6392
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 9550 12400
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 8579 ) ( 8242 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 10770 ) ( 12850 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -9742 -2300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 3040 1600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 3040 1600
Сплату дивідендів 3355 ( 8879 ) ( 17173 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -8879 -17173
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 305 -204
Залишок коштів на початок року 3405 279 483
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 584 279

 

Примітки д/н
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер не передбачена

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195        
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295        
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395        
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400        
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

 

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7900 115097 0 1667 12996 0 0 137660
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -72 0 0 -72
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7900 115097 0 1667 12924 0 0 137588
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 25533 0 0 25533
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 7203 0 0 0 0 0 7203
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 7203 0 0 0 0 0 7203
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -5930 0 0 -5930
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 7203 0 0 19603 0 0 26806
Залишок на кінець року 4300 7900 122300 0 1667 32527 0 0 164394

 

Примітки д/н
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер не передбачена

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2017 РIК У ФОРМАТI МСФЗ ПРАТ «ЕСМА» Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi Керiвництво Приватного акцiонерного товариства «ЕСМА» (далi – Товариство) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року, сукупнi прибутки та збитки, а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ). При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за: • Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; • Застосування обґрунтованих оцiнок i припущень; • Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх суттєвих вiдхилень в примiтках до фiнансової звiтностi; • Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, окрiм випадкiв, коли таке допущення неправомiрне. Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за: • Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю у Товариствi; • Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове положення Товариства i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; • Вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Товариства; • Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань. Директор О.Ю. Хотенко Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, у тис. грн.. Примiтка Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 2016 1 2 3 4 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 5.1 36 737 31 554 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 5.2 (15 418) (7 360) Iншi операцiйнi доходи 5.3 18 670 11 Адмiнiстративнi витрати 5.5 (5 574) (10 401) Витрати на збут 5.4 (32) (58) Iншi операцiйнi витрати 5.3 (4 235) (6 755) Фiнансовi доходи – – Iншi доходи 5.3 108 15 Фiнансовi витрати – – Iншi витрати 5.3 (896) (16) Прибуток до оподаткування 29 360 6 990 Витрати з податку на прибуток 5.6 (3 827) (1 062) ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА РIК 25 533 5 928 Iншi сукупнi доходи Статтi, якi у подальшому не будуть рекласифiкованi до прибутку або збитку: Вплив вiд переоцiнки основних засобiв, за вирахуванням впливу вiдстроченого податку 7 203 (501) УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РIК 32 736 5 427 Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2017 року, у тис. грн.. Примiтка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 1 2 3 4 АКТИВИ Непоточнi активи Нематерiальнi активи 5.9 106 98 Основнi засоби 5.7 15 899 17 860 Iнвестицiйна нерухомiсть 5.8 151 157 123 366 Iншi необоротнi активи 166 1 281 Всього непоточнi активи 167 328 142 605 Поточнi активи Запаси 5.10 883 656 Торговельна дебiторська заборгованiсть 5.11 2 805 4 139 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками 5.11 364 1 624 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5.11 1 731 501 Грошовi кошти та їх еквiваленти 5.12 584 279 Витрати майбутнiх перiодiв 51 46 Iншi оборотнi активи 93 26 Всього поточнi активи 6 511 7 271 ВСЬОГО АКТИВИ 173 839 149 876 Власний капiтал Статутний капiтал 5.17 7 900 7 900 Капiтал у дооцiнках 5.17 122 300 115 097 Резервний капiтал 5.17 1 667 1 667 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 5.17 32 527 12 996 Всього власний капiтал 164 394 137 660 Довгостроковi зобов’язання i забезпечення Вiдстроченi податковi зобов’язання 5.13 147 3 420 Iншi довгостроковi зобов’язання 5.13 2 173 147 Всього довгостроковi зобов’язання 2 320 3 567 Поточнi зобов`язання та забезпечення Торговельна кредиторська заборгованiсть 5.14 245 240 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками 5.14 4 725 4 963 Поточнi забезпечення 5.14 1 229 1 264 Iншi поточнi зобов’язання 5.14 926 2 182 Всього поточнi зобов’язання 7 125 8 649 ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 173 839 149 876 Звiт про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року (примiтка 5.17), у тис. грн.. Статутний капiтал Капiтал у дооцiнках Резервний капiтал Нерозподi ленi прибутки Всього власний капiтал 1 2 3 4 5 6 Залишок на 31 грудня 2015 року 7 900 115 601 1 667 16 706 141 874 Чистий прибуток 2016 року 5 928 5 928 Використання прибутку – – – Виплата дивiдендiв учасникам (9 480) (9 480) Переоцiнка основних засобiв (611) (611) Вiдстрочений податок, що виникає вiд переоцiнки основних засобiв 110 110 Коригування витрат минулих перiодiв (3) (158) (161) Усього змiни в капiталi (504) – (3 710) (4 214) Залишок на 31 грудня 2016 року 7 900 115 097 1 667 12 996 137 660 Чистий прибуток 2017 року 25 533 25 533 Використання прибутку – – – – – Виплата дивiдендiв учасникам (5 930) (5 930) Переоцiнка основних засобiв 5 632 – 5 632 Вiдстрочений податок, що виникає вiд переоцiнки основних засобiв (1 014) (1 014) Сторнування вiдстроченого податку, який виникає у результатi переоцiнки основних засобiв, внаслiдок змiн у податковому законодавствi 2 585 2 585 Коригування витрат минулих перiодiв (72) (72) Усього змiни в капiталi 7 203 19 531 26 734 Залишок на 31 грудня 2017 року 7 900 122 300 1 667 32 527 164 394 Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, у тис. грн.. Прим. Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 2016 1 2 3 4 Операцiйна дiяльнiсть Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 22 531 23 203 Повернення податкiв i зборiв – 90 Цiльового фiнансування 37 62 Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 38 750 30 006 Надходження вiд повернення авансiв 374 36 Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках – – Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 1 – Iншi надходження 1 651 2 325 Витрачання на оплату: товарiв, робiт, послуг (2 700) (1 819) працi (5 570) (4 523) вiдрахувань на соцiальнi заходи (1 636) (1 313) зобов’язань з податкiв та зборiв (19 879) (16 862) авансiв (10 097) (10 642) повернення авансiв (970) (18) iншi витрачання (3 566) (1 276) Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 18 926 19 269 Iнвестицiйна дiяльнiсть Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв 57 6 392 Надходження вiд погашення позик 9 550 12 400 Витрачання на придбання необоротних активiв (8 579) (8 242) Витрачання на надання позик (10 770) (12 850) Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (9 742) (2 300) Фiнансова дiяльнiсть Надходження вiд отримання позик 3 040 1 600 Витрачання на погашення позик (3 040) (1 600) Витрачання на сплату дивiдендiв (8 879) (17 173) Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi (8 879) (17 173) Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 305 (204) Залишок коштiв на початок перiоду 5.12 279 483 Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв – – Залишок коштiв на кiнець перiоду 5.12 584 279 1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО Товариство «ЕСМА» було засноване у 1995 роцi у формi закритого акцiонерного товариства та зареєстроване 18.05.1995 р., номер свiдоцтва про реєстрацiю 10721050013 000276. Публiчне акцiонерне товариства «ЕСМА» зареєстроване Святошинською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 04.04.2011 р за реєстрацiйним номером 1071020013000276 , статут товариства затверджений загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЕСМА» протоколом №15 вi 25.03.2011 р. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕСМА», оформленого протоколом № 21 вiд 05 квiтня 2017 року, було змiнено найменування Публiчного акцiонерного товариства «ЕСМА» на Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА». Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА» зареєстровано Святошинською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 10 квiтня 2017 р., за номером 10721050028000276, як правонаступник Публiчного акцiонерного товариства «ЕСМА» та Закритого акцiонерного товариства «ЕСМА». В 2017 роцi затверджено статут ПрАТ «ЕСМА». Основнi види дiяльностi: 68.20 [2010] Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 80.10 [2010] Дiяльнiсть приватних охоронних служб 46.90 [2010] Неспецiалiзована оптова торгiвля Товариство не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося. Мiсцезнаходження Компанiї: Україна, 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова,буд.27. Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2017 року – 80 чоловiк.На 31.12.2016 року – 83 чоловiки. Станом на 31.12.2017 року акцiями товариства володiло 203 акцiонера згiдно реєстра Нацiонального депозитарiю. На 31.12.2016 року – 204 акцiонера. Формування складу органiв корпоративного управлiння Компанiї здiйснюється вiдповiдно до: – статтi 7 Статуту, затвердженого 05.04.2017 року; – рiшення Загальних зборiв акцiонерного товариства. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: – загальнi збори акцiонерiв; – наглядова рада; – виконавчий орган – Директор; – ревiзiйна комiсiя. Ключовий персонал – директор ПрАТ «ЕСМА» – Хотенко Олександр Юлiйович. Наявнiсть лiцензiй : Вид дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу) Дата видачi Державний орган, що видав Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу) 1 2 3 4 5 Надання послуг з охорони власностi та громадян Серiя АВ №594890 25.01.2012 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України Необмежена Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АЕ №607542 14.04.2015 Головне управлiння Державної фiскальної служби у м. Києвi 30.04.2018 (продовження не планується) Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. акцiї Товариства розподiлялись наступним чином: Акцiонери Товариства 31.12.2017 31.12.2016 % % Юридична особа ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» 97,890569 97,890569 Фiзичнi особи 2,109431 2,109431 Разом 100,0 100,0 2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01.01.2012 р. згiдно з МСФЗ (IFRS)1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Керуючись МСФЗ (IFRS)1, Товариство обрало першим звiтнiм перiодом рiк, котрий закiнчився 31.12.2012 р. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається згiдно з вимогами МСФЗ, котрi дiють на дату складання звiтностi. Документ, названий звiтом про фiнансовi результати, є в дiйсностi звiтом про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи в значеннi, застосовуваним у МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за виключенням переоцiнки будiвель та пов’язаних з ними елементiв iнфраструктури, iнвестицiйної нерухомостi (детальнiше викладено нижче), а також певних фiнансових iнструментiв. Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалось також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 2.2. Застосування нових МСФЗ та iнтерпретацiй При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, Товариство застосувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2017 року: Поправки до МСБО (IАS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв у вiдношеннi нереалiзованих збиткiв» Поправки, якi випущенi у сiчнi 2016 року, роз`яснюють що суб’єкт господарювання повинен враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, напроти якого вона може робити вирахування при вiдновленнi такої вирахуваної тимчасової рiзницi. Крiм того поправки мiстять вказiвки щодо того, як суб’єкт господарювання повинен визначати майбутнiй прибуток до оподаткування, та перелiченi обставини, при яких прибуток до оподаткування може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, яка перевищує їх балансову вартiсть. Суб’єкти господарювання повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при початковому застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок найбiльш раннього порiвняльного перiоду може бути визнано у складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або у складi iншого компонента власного капiталу вiдповiдно) без розподiлу змiн мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Суб’єкти господарювання, якi застосовують таке звiльнення повиннi розкрити такий факт. Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2017 року або пiзнiше цiєї дати. Допускається дострокове застосування. Якщо суб’єкт господарювання застосує цi поправки у вiдношеннi бiльш раннього перiоду, вiн повинен розкрити такий факт. Поправки не здiйснили впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Поправки до МСБО (IАS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» Цi поправки є частиною iнiцiативи Ради по МСФЗ в сферi розкриття iнформацiї та потребують, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, яка дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов`язаннях, зумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи такi змiни, обумовленi грошовими потоками, так i змiни, що не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок суб’єкти господарювання не зобов`язанi представляти порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки набули чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2017 року (або пiсля цiєї дати). Допускається дострокове застосування. Впровадження цих змiн не привело до необхiдностi розкриття додаткової iнформацiї. «Щорiчнi удосконалення МСФО, перiод 2014 – 2016рр.» У груднi 2016 року Рада з МСФЗ випустила «Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014 року – 2016 рр.». В тому числi Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших органiзацiях». Це поправки в яких роз’яснюється обсяг iнформацiї, що розкривається згiдно з МСФЗ (IFRS) 12 щодо часток участi органiзацiї в дочiрнiй органiзацiї, спiльному пiдприємствi або асоцiйованого пiдприємства, якi класифiкуються (або включенi в склад вибуваючої групи, яка класифiкується) як призначенi для продажу або припинена дiяльнiсть вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротнi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть», вступили в силу до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року (або пiсля цiєї дати). Ця поправка суттєво не вплинула на фiнансову звiтнiсть Товариства. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не завдало суттєвого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства, а також будь-якi розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi Товариства.. Стандарти та iнтерпретацiї, випущеннi, але ще не застосованi Товариством Нижче наводяться стандарти та роз’яснення, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Керiвництво Товариства планує застосувати всi вищевказанi стандарти у фiнансовiй звiтностi за вiдповiднi перiоди. Новi стандарти або тлумачення та поправки до них Дата набуття чинностi1 – для рiчних перiодiв, якi починаються на або пiсля МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (2014) 1 сiчня 2018 року МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» 1 сiчня 2018 року МСФЗ 16 «Оренда» 1 сiчня 2019 року МСФЗ 17 «Страховi контракти» 1 сiчня 2021 року Роз’яснення до МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» 1 сiчня 2018 року Поправки до МСФЗ 2 – Класифiкацiя та оцiнка операцiй платежiв на основi акцiй 1 сiчня 2018 року Поправки до МСФЗ – Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2014-2016 рокiв 1 сiчня 2018 року Поправки до МСБО 40 – Передача об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi 1 сiчня 2018 року Поправки до МСФЗ 4 – Застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» стосовно МСФЗ 4 «Договори страхування» 1 сiчня 2018 року КТ МСФЗ 22 «Операцiї в iноземних валютах та виплата авансу» 1 сiчня 2018 року КТ МСФЗ 23 «Невизначенiсть стосовно порядку стягнення податкiв на прибуток» 1 сiчня 2019 року Поправки до МСФЗ 9 – Характеристики передоплати iз негативною компенсацiєю 1 сiчня 2019 року Поправки до МСБО 28 – Довгостроковi частки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах 1 сiчня 2019 року Поправки до МСФЗ – Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2015-2017 рокiв 1 сiчня 2019 року Поправки до МСФЗ 10 i МСБО 28 – Продаж або внесення активiв мiж iнвестором та його асоцiйованим чи спiльним пiдприємством Дату набуття чинностi має визначити РМСБО2 1 Дострокове прийняття до застосування дозволене для всiх нових стандартiв i тлумачень або поправок до стандартiв. МСФЗ 16 можна прийняти до застосування достроково, якщо також застосовується МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами». 2 Поправки первiсно були випущенi у вереснi 2014 року iз датою набуття чинностi iз 1 сiчня 2016 року. У груднi 2015 року РМСБО перенесла дату набуття чинностi поправок на невизначений перiод до тих пiр, поки не буде завершений проект дослiдження щодо застосування методу участi в капiталi. Вплив застосування даних стандартiв на фiнансову звiтнiсть за майбутнi перiоди в даний час оцiнюються управлiнським персоналом Товариства. 2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення Товариство формує свої облiковi записи у нацiональнiй валютi України – гривнi. На основi економiчної сутностi трансакцiй i операцiйного середовища Товариство визначило гривню як свою функцiональну валюту. Фiнансовi звiти поданi у гривнях (ГРН), а всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше. 2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi Фiнансовi звiти пiдготовленi на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi за яким передбачається, що продаж активiв i погашення зобов’язань вiдбувається за умов звичайної господарської дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть затверджена керiвництвом Товариства 28 лютого 2018 року. У квiтнi 2018 року проаудийована та затверджена до випуску фiнансова звiтнiсть буде надана Загальним зборам акцiонерiв Товариства для її затвердження з метою оприлюднення. Жоден з Учасникiв Товариства та iншi особи не будуть мати права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску (з метою оприлюднення). 2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року. 3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Нижче описанi iстотнi положення облiкової полiтики, використанi Товариством при пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно до МСФЗ. Фiнансовi iнструменти Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, коли Товариство стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента. Звичайнi операцiї придбання та продажу фiнансових активiв та зобов’язань визнаються iз використанням методу облiку на дату розрахункiв. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку), додаються до або вираховуються зi справедливої вартостi фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, вiдповiдно, на момент первiсного визнання. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку, визнаються негайно у складi прибутку або збитку. Метод ефективної вiдсоткової ставки Метод ефективної вiдсоткової ставки являє собою метод розрахунку амортизованої вартостi боргового iнструмента i розподiлу доходiв (витрат) з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка є ставкою, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження грошових коштiв (включно з усiма платежами виплаченими чи отриманими, якi формують невiд’ємну частину ефективної вiдсоткової ставки, витратами на здiйснення операцiй та iншими винагородами чи знижками) протягом очiкуваного строку використання боргового iнструмента або, коли доцiльно, коротшого перiоду до чистої балансової вартостi на момент первiсного визнання. Доходи (витрати) визнаються на основi ефективної вiдсоткової ставки для боргових iнструментiв, за виключенням фiнансових активiв, якi визначенi як фiнансовi активи за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку. Фiнансовi активи Фiнансовi активи класифiкуються на такi визначенi категорiї: фiнансовi активи за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку; iнвестицiї, утримуванi до погашення; фiнансовi активи, доступнi для продажу; i позики та дебiторська заборгованiсть. Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи Товариства, в основному, представленi грошовими коштами та їхнiми еквiвалентами i торговою та iншою дебiторською заборгованiстю. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти До грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв належать грошовi кошти в касi та грошовi кошти на рахунках в банках. Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється, а їх вартiсть зменшується шляхом нарахування резерву пiд зменшення корисностi, який вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. Дебiторська заборгованiсть Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, яка має фiксованi або визначенi платежi та не має котирування на активному ринку, класифiкується як дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть у подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi. Дебiторська заборгованiсть класифiкується як короткострокова, коли її погашення очiкується протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю. Вiдповiднi резерви на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнаються у складi звiту про прибутки або збитки та iншi сукупнi доходи, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився. Зменшення корисностi фiнансових активiв Фiнансовi активи оцiнюються на предмет наявностi ознак зменшення корисностi на кожну звiтну дату. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що у результатi однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв вiд iнвестицiї зазнали негативного впливу. Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, сумою зменшення корисностi є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первiсною ефективною вiдсотковою ставкою. Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд зменшення корисностi безпосередньо для всiх фiнансових активiв, за виключенням торгової та iншої дебiторської заборгованостi i позик до отримання, балансова вартiсть яких зменшується за рахунок використання резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Змiни балансової вартостi резерву визнаються у складi прибутку або збитку. У випадках коли торгова або iнша дебiторська заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за рахунок використання резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум визнається у складi прибутку або збитку. Якщо, у подальшi перiоди, сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення можна об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується через прибуток або збиток у тiй мiрi, в якiй балансова вартiсть активу на дату сторнування не перевищує амортизовану вартiсть, яка б iснувала, якби не було визнане зменшення корисностi. Припинення визнання фiнансових активiв Товариство припиняє визнавати фiнансовий актив лише у тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на потоки грошових коштiв вiд цього активу, або ж коли вона передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням цим активом, iншiй сторонi. Пiсля повного припинення визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою компенсацiї отриманої i належної до отримання та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв та накопичений у складi власного капiталу, визнається у складi прибутку або збитку. Фiнансовi зобов’язання та iнструменти власного капiталу Класифiкацiя як боргових iнструментiв або iнструментiв власного капiталу Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов’язання, або як власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов’язання та iнструмента власного капiталу. Iнструменти власного капiталу Iнструмент власного капiталу являє собою будь-який договiр, який свiдчить про залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов’язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством, визнаються у сумi отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск. Операцiя викупу iнструментiв власного капiталу Товариством визнається та вираховується безпосередньо з власного капiталу. Жодного прибутку або збитку не визнається у складi прибутку або збитку у результатi придбання, продажу, випуску або анулювання iнструментiв власного капiталу Товариства. Фiнансовi зобов’язання Фiнансовi зобов’язання класифiкуються або як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку, або як iншi фiнансовi зобов’язання. Фiнансовi зобов’язання Товариства представленi iншими фiнансовими зобов’язаннями, якi включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть i позики. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть визнається i первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю i у подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Кредиторська заборгованiсть класифiкується як довгострокова, якщо вона пiдлягає погашенню у перiод, який перевищує дванадцять мiсяцiв вiд звiтної дати. Кредиторська заборгованiсть, яку передбачається погасити протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, класифiкується як короткострокова кредиторська заборгованiсть. Позики Позики, за якими нараховуються вiдсотки, у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю. Фiнансовi витрати визнаються за методом нарахувань протягом строку дiї позик у вiдповiдностi до облiкової полiтики Товариства щодо витрат за позиками (див. нижче). Позики класифiкуються як довгостроковi, якщо вони пiдлягають погашенню протягом перiоду, який перевищує дванадцять мiсяцiв вiд звiтної дати. Позики, якi повиннi бути погашенi протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, класифiкуються як короткостроковi зобов’язання. Витрати за позиками Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються придбання або створення квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до використання за призначенням або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної вартостi цих активiв до тих пiр, поки активи не будуть, у цiлому, готовi до використання за призначенням або продажу. Усi iншi витрати за позиками визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi. Припинення визнання фiнансових зобов’язань Товариство припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання тодi i тiльки тодi, коли зобов’язання Товариства виконанi, вiдмiненi або спливає строк їхньої дiї. Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання, визнання якого було припинене, i компенсацiєю сплаченою або до виплати визнається у складi прибутку або збитку. Запаси Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. До первiсної вартостi запасiв належать витрати на придбання, мита, витрати на транспортування та вартiсть вантажно-розвантажувальних робiт. Первiсна вартiсть розраховується iз використанням методу ФIФО («перше надходження – перше вибуття»). Чиста вартiсть реалiзацiї визначається на основi розрахункової цiни продажу, за вирахуванням усiх очiкуваних витрат на реалiзацiю. Основнi засоби Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, окрiм землi, будiвель i пов’язаних з ними елементiв iнфраструктури, якi вiдображаються за переоцiненою вартiстю, яка являє собою справедливу вартiсть на дату переоцiнки, за вирахуванням накопиченого у подальшому зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Iсторична вартiсть об’єкта основних засобiв включає (а) цiну його придбання, включно iз iмпортним митом та податками на придбання, якi не пiдлягають вiдшкодуванню, пiсля вирахування торгових та iнших знижок; (б) будь-якi витрати, якi безпосередньо стосуються доставки об’єкта основних засобiв до мiсцезнаходження та приведення його у стан, який забезпечує його функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва Товариства; (в) первiсну оцiнку витрат на демонтаж i видалення об’єкта основних засобiв та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов’язання за якими бере на себе Товариство. Первiсна вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частку виробничих накладних витрат. Капiталiзованi витрати включають суттєвi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi. Переоцiнка будiвель та пов’язаних з ними елементiв iнфраструктури проводиться з достатньою регулярнiстю для того, щоб їхня балансова вартiсть iстотно не вiдрiзнялась вiд тiєї вартостi, яка була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на звiтну дату. Якщо балансова вартiсть активу збiльшується у результатi переоцiнки, таке збiльшення вiдображається безпосередньо у складi iнших сукупних доходiв та накопичується у складi власного капiталу за статтею резерву переоцiнки. Однак, таке збiльшення визнається у складi прибутку або збитку у тiй мiрi, в якiй воно сторнує зменшення вартостi того самого активу у результатi попередньої переоцiнки, яке було визнане у складi прибутку або збитку. Якщо балансова вартiсть активу зменшується у результатi переоцiнки, таке зменшення визнається у складi прибутку або збитку. Однак, таке зменшення включається безпосередньо до складу iнших сукупних доходiв i накопиченої суми у власному капiталi за статтею резерву переоцiнки у межах iснування кредитового залишку у складi резерву переоцiнки щодо вiдповiдного активу. У випадку подальшого вибуття чи продажу переоцiненого майна вiдповiдна сума переоцiнки, включена до загального резерву переоцiнки, переноситься безпосередньо до складу нерозподiленого прибутку. Амортизацiя нараховується для списання первiсної вартостi або переоцiненої вартостi активiв, окрiм землi, незавершеного будiвництва та невстановленого обладнання, протягом очiкуваного перiоду їхнього корисного використання. Амортизацiя будiвель та пов’язаних з ними елементiв iнфраструктури, споруд та покращень орендованої власностi розраховується iз використанням прямолiнiйного методу. Амортизацiйна вартiсть будiвель i пов’язаних з ними елементiв iнфраструктури визначається як переоцiнена вартiсть, зменшена на суму лiквiдацiйної вартостi, яка становить 0-20% вiд переоцiненої вартостi. Iншi групи основних засобiв (за виключенням транспортних засобiв) амортизуються iз використанням кумулятивного методу протягом очiкуваного строку корисного використання активiв. Транспортнi засоби амортизуються iз використанням виробничого методу. Амортизацiйна вартiсть iнших груп основних засобiв оцiнюється як iсторична вартiсть, зменшена на суму лiквiдацiйної вартостi активiв, яка варiюється вiд нуля до 20%. Строки корисного використання основних засобiв представленi таким чином: Роки Будiвлi та пов’язанi з ними елементи iнфраструктури 15-60 рокiв Споруди 5-20 рокiв Машини та обладнання 3-10 рокiв Транспортнi засоби 5-10 рокiв Меблi, спорядження та iнвентар 2-10 рокiв Iншi основнi засоби 2-15 рокiв Покращення орендованого майна Менший зi строку оренди або перiоду корисного використання покращення Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн порiвняно з попереднiми оцiнками облiковується як змiна облiкової оцiнки. Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або вилучення об’єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i визнається у складi прибутку або збитку. До невстановленого обладнання належать об’єкти обладнання, якi не готовi для негайного використання. Невстановлене обладнання не амортизується. Амортизацiя невстановленого обладнання, на основi того самого методу, що й вiдповiдних об’єктiв основних засобiв, починається з моменту готовностi цих активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, якi забезпечують можливiсть їхньої експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва. Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть, яка являє собою майно, утримуване для отримання доходiв вiд оренди та/або приросту капiталу, вiдображається за справедливою вартiстю на звiтну дату. Прибутки або збитки, якi виникають у результатi змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi, включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, у якому вони виникають. Нематерiальнi активи Придбанi окремо нематерiальнi активи iз визначеними строками корисного використання вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя визнається iз використанням прямолiнiйного методу протягом очiкуваного строку корисного використання. Очiкуванi строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду, причому вплив будь-яких змiн в оцiнках облiковується на перспективнiй основi. Зменшення корисностi матерiальних та нематерiальних активiв На кожну звiтну дату Товариство переглядає балансову вартiсть своїх матерiальних та нематерiальних активiв для виявлення будь-яких ознак того, що цi активи втратили частину своєї вартостi внаслiдок зменшення корисностi. За наявностi таких ознак здiйснюється оцiнка суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Для цiлей оцiнки зменшення корисностi активи групуються за найменшими рiвнями, для яких iснують окремi iдентифiкованi потоки грошових коштiв (одиницi, якi генерують грошовi кошти). Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi пiд час використання. При здiйсненнi оцiнки вартостi пiд час використання сума очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується до їхньої теперiшньої вартостi iз використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для даного активу. Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менше його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються негайно у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв коли вiдповiдний актив являє собою будiвлю та/або пов’язаний з ними елемент iнфраструктури, якi вiдображаються за переоцiненою вартiстю, окрiм iнвестицiйної нерухомостi. У таких випадках збиток вiд зменшення корисностi вiдображається як зменшення резерву переоцiнки. Якщо у подальшому збиток вiд зменшення корисностi сторнується, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки суми його вiдшкодування, але таким чином, щоб переглянута балансова вартiсть не перевищувала балансової вартостi, яка була б визначена, якби для активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається негайно у складi прибутку або збитку, крiм випадкiв коли вiдповiдний актив являє собою будiвлю та/або пов’язаний з ними елемент iнфраструктури, якi вiдображаються за переоцiненою вартiстю, окрiм iнвестицiйної нерухомостi. У цьому випадку сторнування збитку вiд зменшення корисностi вiдображається як збiльшення резерву переоцiнки. Витрати з податку на прибуток Витрати з податку на прибуток становлять суму поточного податку на прибуток i вiдстроченого податку. Поточний податок Податок на прибуток розраховується згiдно iз чинним законодавством України. Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, розраховується на основi оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про прибутки або збитки та iншi сукупнi доходи, тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на витрати, якi зменшують оподатковуваний прибуток, в iнших звiтних перiодах, а також тому, що в нього не включаються статтi, якi нiколи не враховуються для цiлей оподаткування. Зобов’язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховуються iз використанням податкових ставок, якi дiяли протягом звiтного перiоду. Вiдстрочений податок Вiдстрочений податок визнається стосовно тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов’язання зазвичай визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи зазвичай визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню, у тому обсязi, щодо якого iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми цього активу. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються виходячи зi ставок податку, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде погашене зобов’язання, на основi податкових ставок (або податкового законодавства), якi дiяли або фактично дiяли на кiнець звiтного перiоду. Розрахунок вiдстрочених податкових зобов’язань i активiв вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Товариством вибраного на кiнець звiтного перiоду методу вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов’язань Товариства. Поточний та вiдстрочений податки за перiод Поточний та вiдстрочений податки визнаються як витрати або доходи у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються поза прибутком або збитком (або у складi iнших сукупних доходiв, або безпосередньо у власному капiталi). У цьому випадку податки також визнаються поза прибутком або збитком. Оренда Оренда класифiкується як фiнансова, якщо за умовами оренди орендар приймає на себе практично усi ризики i вигоди, пов’язанi iз володiнням активом. Будь-яка iнша оренда класифiкується як операцiйна. Операцiйна оренда Доходи за договорами операцiйної оренди визнаються на основi прямолiнiйного методу протягом строку дiї вiдповiдної оренди. Первiснi прямi витрати орендодавцiв, пов’язанi з узгодженням та пiдписанням договорiв операцiйної оренди, додаються до балансової вартостi активу, який орендується, та амортизуються iз використанням прямолiнiйного методу протягом строку дiї вiдповiдної оренди. Витрати за договорами операцiйної оренди визнаються у складi прибутку або збитку за методом нарахувань протягом строку дiї вiдповiдної оренди. Умовнi зобов’язання та активи Умовнi зобов’язання не визнаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд. Резерви Резерви визнаються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання (на основi правового регулювання або яке витiкає iз обставин) внаслiдок минулих подiй, i при цьому iснує достатня ймовiрнiсть, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для його погашення, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов’язання. Дивiденди Дивiденди, оголошенi протягом звiтного перiоду, визнаються як розподiл суми нерозподiленого прибутку акцiонерам протягом вiдповiдного перiоду, причому сума визнаних, але не сплачених дивiдендiв включається до складу короткострокових зобов’язань. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi до випуску, не визнаються як зобов’язання на звiтну дату, але розкриваються у примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi. Визнання доходiв Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була або має бути отримана, та становлять суми до отримання вiд продажу товарiв та надання послуг пiд час звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням знижок та вiдповiдних податкiв з продажiв. Доходи вiд реалiзацiї товарiв Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються у момент постачання товарiв та передачi права власностi на них покупцевi за умови виконання усiх наведених нижче умов: • Товариство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням товарами; • Товариство бiльше не бере участi в управлiннi у тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється iз правом володiння, та не здiйснює фактичного контролю над проданими товарами; • сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена; • iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Товариства; та • понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Доходи вiд надання послуг Доходи вiд надання послуг визнаються у тому перiодi, у якому послуги були наданi, за умови виконання усiх наведених нижче умов: • сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена; • iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Товариства; • ступiнь завершення операцiї на кiнець звiтного перiоду можна визначити достовiрно; та • суму витрат, понесених на операцiю та на її завершення, можна визначити достовiрно. Валова сума, отримана вiд iменi замовникiв за комiсiйними договорами, не визнається доходами вiд реалiзацiї. Лише чиста сума комiсiйної винагороди визнається i включається до складу доходiв вiд надання вiдповiдних послуг. Доходи з вiдсоткiв Доходи з вiдсоткiв визнаються iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Визнання витрат Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Податок на додану вартiсть Податок на додану вартiсть (ПДВ) стягується у розмiрi 20% вiд оподатковуваної суми продажiв на територiї України та iмпорту товарiв/послуг. Для оподатковуваних операцiй з продажу ПДВ стягується з контрактної вартостi коштiв, товарiв/послуг або будь-якої iншої компенсацiї, отриманої/нарахованої у зв’язку з продажем. За загальним правилом, з метою визначення суми податку, яка має бути сплачена до бюджету/вiдшкодована з бюджету, ПДВ на обсяг продажiв зменшується на величину ПДВ, сплачену/нараховану у зв’язку з придбанням товарiв/послуг. Для цiлей оподаткування використовують касовий метод або метод нарахувань, залежно вiд виду оподаткованої операцiї, а також вiд того, що було здiйснено ранiше – отримання/платiж грошових коштiв чи вiдправлення/поставка товарiв. У звiтному перiодi Товариство пiльгами по податку на додану вартiсть не користувалась Операцiї в iноземних валютах Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Усi реалiзованi та нереалiзованi прибутки та збитки, якi виникають внаслiдок курсових рiзниць, включаються до складу прибутку або збитку за перiод. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi.

Продовження тексту приміток

 1. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: ? подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства; ? вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; ? є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; ? є повною в усiх суттєвих аспектах. Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: ? вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання; ? визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 4.2. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. Зменшення корисностi основних засобiв МСФЗ вимагають, щоб пiдприємство здiйснювало оцiнку на кiнець кожного звiтного перiоду, чи iснують будь-якi ознаки того, що активи втратили свою вартiсть вiд зменшення корисностi. У разi iснування таких ознак Товариство здiйснює оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Оцiнка факту наявностi ознак щодо зменшення корисностi станом на звiтну дату, включно з аналiзом внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв, вимагає вiд керiвництва застосування рiзних припущень. Строки корисної експлуатацiї основних засобiв Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв вимагає вiд керiвництва застосування професiйних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з аналогiчними активами. Пiд час визначення строкiв корисного використання активiв керiвництво враховує способи очiкуваного використання кожного активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися цей актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї, що облiковується перспективно. 4.3. Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв У вiдповiдностi до МСБО 2 “Запаси” запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Пiд час оцiнки чистої вартостi реалiзацiї запасiв Товариство застосовує рiзнi професiйнi судження для визначення: • очiкуваної цiни продажу запасiв пiд час звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням розрахункових витрат на завершення операцiї продажу; та • рiвня подальшого використання запасiв. На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку балансової вартостi запасiв i вiдображає, якщо необхiдно, списання вартостi запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї. 4.4. Класифiкацiя i оцiнка iнвестицiйної нерухомостi Для цiлей класифiкацiї основних засобiв як iнвестицiйної нерухомостi керiвництво базувало свої судження на критерiях, викладених в МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть», зокрема, чи утримується нерухомiсть з метою отримання доходiв вiд оренди та/або зростання її вартостi. Пiсля первiсного визнання Група вирiшила використовувати модель справедливої вартостi для своєї iнвестицiйної нерухомостi, оскiльки це дозволено згiдно з МСБО 40, i оцiнює її у вiдповiдностi до вимог МСБО 40 для цiєї моделi. 4.5. Судження визнання економiки у станi гiперiнфляцiї, вiдповiдно до положень МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища країни. Цi характеристики є кiлькiсними i якiсними. Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України свiдчать, що кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не перевищив 100%. Цей показник незначно нижче за 100% i складає лише 69,3% на кiнець 2017 року. Ми очiкуємо, що за результатами 2018 року рiвень iнфляцiї зменшиться. Нацiональний банк України прогнозує рiвень iнфляцiї на 2018 рiк – 9,0 %, на 2019 рiк – 6,5%. Мiжнародний валютний фонд прогнозує рiвень iнфляцiї в Українi на 2018 рiк у розмiрi 10%. При цьому, за попереднi роки рiвень iнфляцiї складав:, за 2015 рiк – 43,3 %, за 2016 рiк – 12,3 %, за 2017 рiк – 13,7 %. Тобто у наступнi роки кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не буде перевищувати 100%. Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що економiка України є гiперiнфляцiйною, а саме: – немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi; – немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. За офiцiйними даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень населення на цей час досi становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає ранiше заощадженi кошти; – вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через попит та пропозицiю) i не обов’язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. Iндексацiї пiдлягає лише частка заробiтної плати i лише при деяких умовах; – немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким. До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, згiдно з цим Стандартом, є питанням судження управлiнського персоналу пiдприємства. Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, Товариство дiйшло висновку щодо недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки країни є гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським персоналом Товариства було прийняте рiшення не застосовувати за результатами 2017 року норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок показникiв фiнансової звiтностi. Але, поряд з тим, пiдприємство буде слiдкувати за рiвнем iнфляцiї протягом 2018 та наступних рокiв, враховуючи, що функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня. Такими чином, управлiнський персонал вважає, що МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» до фiнансової звiтностi ПрАТ «ЕСМА» не застосовується. 4.6. Судження щодо порогу суттєвостi для окремих об’єктiв облiку Порiг суттєвостi визначається Товариством з метою обґрунтованого розмежування облiкової та iншої iнформацiї на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рiшення користувачiв фiнансової звiтностi. Об’єкти облiку Порiг суттєвостi, % Базовий показник для визначення порогу суттєвостi Окремi об’єкти облiку активiв, зобов’язань i власного капiталу 5% Пiдсумок вiдповiдно всiх активiв, зобов’язань i власного капiталу Окремi об’єкти доходiв i витрат 2% Чистий прибуток/збиток на звiтну дату Переоцiнка або зменшення корисностi об’єктiв облiку 20% Вiдхилення залишкової, балансової, первiсної, номiнальної вартостi об’єктiв облiку вiд їх справедливої вартостi Визначення подiбних активiв 10% Чистий прибуток/збиток на звiтну дату Товариство не повинне в пояснювальних примiтках до фiнансової звiтностi надавати iнформацiю, розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана iнформацiя є несуттєвою (нижча за наведений порiг суттєвостi). 5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI ПОДАНI У ФIНАНСОВИХ ЗВIТАХ 5.1. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ 2017 рiк 2016 рiк Дохiд вiд реалiзацiї послуг 35 835 30 522 в т.ч. пов’язаним особам 15 255 12 189 Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 468 366 в т.ч. пов’язаним особам – – Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 439 670 в т.ч. пов’язаним особам 196 494 Вирахування з доходу (повернення та знижки) (5) (4) в т.ч. пов’язаним особам (5) (4) Всього доходи вiд реалiзацiї 36 737 31 554 в т.ч. пов’язаним особам 15 446 12 679 5.2. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ 2017 рiк 2016 рiк Собiвартiсть реалiзацiї послуг 14 815 6 532 в т.ч. пов’язаним особам 6 307 2 606 Собiвартiсть реалiзацiї товарiв 356 595 в т.ч. пов’язаним особам 187 480 Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї 247 233 в т.ч. пов’язаним особам – – Всього 15 418 7 360 в т.ч. пов’язаним особам 6 494 3 086 5.3. IНШI ДОХОДИ, IНШI ВИТРАТИ Iншi доходи 2017 рiк 2016 рiк Збiльшення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi 18 657 – Iншi доходи звичайної дiяльностi 72 13 Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 36 5 327 Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 13 9 Всього 18 778 5 349 Iншi витрати Зменшення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi 4 030 6 684 Нарахування резерву сумнiвних боргiв (неоперацiйний) 788 – Нарахування резерву сумнiвних боргiв (операцiйний) 154 26 Iншi витрати звичайної дiяльностi 109 19 Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв 11 5 323 Iншi витрати операцiйної дiяльностi 39 42 Всього 5 131 12 094 5.4. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 2017 рiк 2016 рiк Витрати на персонал 19 8 Амортизацiя 5 7 Нарахування на зарплату 4 2 Iншi витрати 4 41 Всього витрат на збут 32 58 5.5. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 2017 рiк 2016 рiк Розрахунки по соцiальному страхуванню та податкам 1 735 2 423 Витрати на персонал /заробiтна плата 1 281 4 346 Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 786 821 Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 635 510 Послуги стороннiх органiзацiй 381 312 Комунальнi послуги 376 392 Товари та матерiали 185 499 Утримування автотранспорту 80 141 Послуги банку 28 23 Послуги зв’язку 27 25 Страхування та експертна оцiнка 27 57 Оренда – 8 Утримування та ремонт основних засобiв 24 800 Витрати на охорону – 9 Iншi витрати 9 35 Всього адмiнiстративних витрат 5 574 10 401 5.6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 2017 2016 Витрати з поточного податку на прибуток 5 528 2 372 Вигоди з вiдстроченого податку на прибуток (1 701) (1 310) Витрати з податку на прибуток 3 827 1 062 2017 2016 Вiдстроченi податковi активи, якi виникають з: Балансової вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв 1 180 1 059 Резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi 191 22 Резерву на невикористанi вiдпустки та премiї працiвникам 47 125 Торгової та iншої кредиторської заборгованостi 11 – 1 429 1 206 Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди – – За вирахуванням: Резерву оцiнки (175) (4) Чистi вiдстроченi податковi активи 1 254 1 202 Вiдстроченi податковi зобов’язання, якi виникають iз: Переоцiнки землi, будiвель i пов’язаних з ними елементiв iнфраструктури (1 401) (2 972) Балансової вартостi iнвестицiйної нерухомостi – (1 650)_ Усього вiдстрочених податкових зобов’язань (1 401) (4 622) Чиста вiдстрочена податкова позицiя (147) (3 420) 2017 2016 Вiдстроченi податковi зобов’язання станом на початок року (3 420) (4 840) Вiдстрочений податок, вiднесений безпосередньо до iнших сукупних доходiв (1 014) 110 Сторнування вiдстроченого податку, вiднесеного безпосередньо до iнших сукупних доходiв в минулих перiодах, внаслiдок змiн у податковому законодавствi 2 585 – Вигоди з вiдстроченого податку на прибуток 1701 1310 Вiдстроченi податковi зобов’язання станом на кiнець року (147) (3 420) 2017 2016 Прибуток до оподаткування вiд операцiйної дiяльностi 29 360 6 990 Податок на прибуток за встановленою ставкою у розмiрi 18% 5 285 1 258 Податковий вплив: Змiни резерву оцiнки 171 (14) Постiйних рiзниць, якi виникають вiд витрат/доходiв, якi не зменшують/не збiльшують об’єкт оподаткування (1 629) (182) Витрати з податку на прибуток 3 827 1 062 5.7. ОСНОВНI ЗАСОБИ Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Меблi, спорядження та господарський iнвентар Iншi основнi засоби Капiтальнi iнвестицiї Всього Первiсна вартiсть: на 31.12.15 105 454 10 713 822 1 341 85 61 118 476 Коригування у зв”язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення (64 828) (64 828) Зменшення у результатi переоцiнки (611) (611) Надходження 199 21 45 5 648 5 913 Перемiщено до складу iнвестицiйної нерухомостi (12) (4) (16) Вибуття (7 274) (81) (88) (2) (103) (7 548) на 31.12.16 40 015 3 626 741 1 274 124 5 606 51 386 Коригування у зв”язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення 147 695 147 695 Збiльшення у результатi переоцiнки 5 632 5 632 Збiльшення у результатi переоцiнки, визнане як прибуток 43 43 Надходження 8 818 22 675 69 64 5 938 15 586 Перемiщено до складу iнвестицiйної нерухомостi (9 592) (9 592) Вибуття (5) (99) (12) (3) (11 449) (11 568) на 31.12.17 192 611 3 643 1 317 1 331 185 95 199 182 Накопичена амортизацiя: на 31.12.15 93 415 2 710 589 1 064 62 – 97 840 Коригування у зв”язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення (64 828) (64 828) Нарахування за 2016 1 127 1 281 2 70 25 2 505 Вибуття (1 938) (49) (2) (2) (1 991) на 31.12.16 29 714 2 053 542 1 132 85 – 33 526 Коригування у зв”язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення 147 695 147 695 Нарахування за 2017 1 634 399 11 91 33 2 168 Вибуття (4) (87) (12) (3) (106) на 31.12.17 179 043 2 448 466 1 211 115 – 183 283 Чиста балансова вартiсть: на 31.12.16 10 301 1 573 199 142 39 5 606 17 860 на 31.12.17 13 568 1 195 851 120 70 95 15 899 5.8. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ 2017 2016 Станом на початок року 123 366 130 030 Перемiщено зi складу основних засобiв 9 592 16 Надходження та капiтальнi покращення протягом року 1 927 4 Незавершенi капiтальнi полiпшення 1 645 – Збiльшення/(зменшення) справедливої вартостi протягом року 14 627 (6 684) Станом на кiнець року 151 157 123 366 5.9. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Програмне забезпечення Всього Первiсна вартiсть: На 31.12.15 159 159 Надходження 14 14 Вибуття 3 3 На 31.12.16 170 170 Надходження 33 33 Вибуття 4 4 На 31.12.17 199 199 Накопичена амортизацiя: На 31.12.15 55 55 Надходження 20 20 Вибуття 3 3 На 31.12.16 72 72 Надходження 25 25 Вибуття 4 4 На 31.12.17 93 93 Чиста балансова вартiсть: На 31.12.16 98 98 На 31.12.17 106 106 5.10. ЗАПАСИ 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Виробничi запаси (за iсторичною собiвартiстю) 690 512 Незавершене виробництво (за iсторичною собiвартiстю) 162 129 Товари (за iсторичною собiвартiстю) 31 15 Всього запаси 883 656 5.11. ТОРГОВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Торговельна дебiторська заборгованiсть, пов’язанi сторони* 1 955 3 119 Короткостроковi позики, наданi пов’язаним сторонам 1 670 450 Торговельна дебiторська заборгованiсть, третi сторони* 931 1 065 Аванси виданi 552 1 052 Розрахунки з бюджетом 4 653 Iнша дебiторська заборгованiсть 61 51 Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (резерв сумнiвних боргiв) (273) (125) Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 4 900 6 264 * Торговельна дебiторська заборгованiсть покупцiв: * В тому числi контрагенти-боржники: 2017 2016 САВТОСЕРВIС” ТОВ 616 2 036 АЙПIЛЕНД” ТОВ 461 345 АСНОВА ХОЛДИНГ” ПрАТ 303 266 КРЕЦ” ТОВ 271 – ЕКОЛЬ ЛОГIСТIКС” ТОВ 171 163 ВЕСКО IНВЕСТ” ТОВ 170 356 ГЛЕДФАРМ ЛТД” ТОВ 109 155 САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ” ДП 109 152 Улько Оксана Володимирiвна ФОП 86 – Агроiст Бейкiнг енд Мiллiнг” ТОВ 75 – Преса” ДП 75 109 САВСЕРВIС – МОВА” ТОВ 67 – ФЕНIКС КОНТАКТ” ТОВ 50 71 МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР” ПрАТ – 59 Омелян Андрiй Валерiанович ФОП – 58 Юрчук Володимир Володимирович ФОП – 160 Iншi (менше 50 тис.) 323 254 Всього 2 886 4 184 Змiни у резервах пiд зменшення корисностi торговельної дебiторської заборгованостi представлено нижче: 2017 2016 Резерв на початок перiоду 125 100 Збiльшення 148 25 Резерв на кiнець перiоду 273 125 Аналiз торговельної дебiторської заборгованостi за строками погашення представлено наступним чином: 31 грудня 2017 31 грудня 2016 До 30 днiв 747 819 31 – 90 днiв 1 470 1 304 91 – 180 днiв 654 2 036 181 – 365 днiв – – Бiльше 365 днiв 15 25 Всього 2 886 4 184 5.12. ГРОШОВI КОШТИ 31.12.2017 31.12.2016 Поточнi рахунки 509 91 Iншi рахунки в банках 66 178 Каса 7 7 Грошовi кошти в дорозi 2 3 ВСЬОГО (тис.грн.) 584 279 Найменування банкiвських установ: 31.12.2017 31.12.2016 Поточний рахунок в АТ “УкрСиббанк” 509 91 Рахунок в ПАТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”, м. Київ 53 70 Рахунок в ПАТ “КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК” 8 3 Рахунок в ПАТ “АБК “КИЇВ” (банк лiквiдовано) 5 5 Казначейство України (ел. адм.подат.) (ПДВ) – 100 Всього 575 269 Грошовi кошти Товариства не обмеженi у використанi. Сума залишкiв на рахунках пiдтверджена виписками банкiв станом на останнiй операцiйний день банку у 2017 роцi. Всi грошовi кошти Товариства знаходяться в банкiвських установах з кредитним рейтингом iнвестицiйного рiвня. 5.13. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Довгострокова кредиторська заборгованiсть 2017 2016 Вiдстроченi податковi зобов’язання 147 3 420 Iншi довгостроковi зобов”язання (в т.ч. гарантiйний платiж по орендi ТОВ «Веско Iнвест» 1969 тис. грн) 2 173 147 Всього: 2 320 3 567 5.14. ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Поточна кредиторська заборгованiсть 2017 2016 Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом (в т.ч. в 2017 р. 2212 тис. грн з податку на прибуток) 3 892 1 228 Нарахованi заробiтна плата та компенсацiї 1 467 1 518 Дивiденди до сплати 457 3 413 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, третi сторони* 152 150 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, пов’язанi сторони* 93 90 Iншi поточнi зобов’язання 1 064 2 250 Всього 7 125 8 649 * Торговельна кредиторська заборгованiсть перед постачальниками: в т. ч. за Контрагентами: 2017 2016 Вєнтус ресурс” ТОВ 52 43 АБК СЕРВIС” ТОВ 62 54 АЙПIЛЕНД” ТОВ 37 29 АСНОВА ХОЛДИНГ” ПрАТ 8 18 Ейр Iнжинiрiнг” ПП – 9 Енерго-Iнвест” ТОВ – 10 Київенерго” ПАТ 17 0 САВТОСЕРВIС» ТОВ 44 40 Iншi (менше 10 тис. грн) 25 37 Всього 245 240 5.15. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал як на 31.12.2016 так i на 31.12.2017 р. становить 7 900 тис. грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй – реєстрацiйний № 502/10/1/10 вiд 15.10.2010 р., дата видачi 28.04.2017 року на загальну суму 7 900 000,00 (сiм мiльйонiв дев’ятсот тисяч) гривень, номiнальною вартiстю 5,00 (п’ять) гривень 00 коп., в кiлькостi 1 580 000 штук, форма iснування – без документарна, видане ДКЦПФР. Статутний капiтал станом на 31.12.2017 року сплачений повнiстю. 5.16. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ Звiт грошових коштiв за 2017 рiк складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та не операцiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть – полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати. Iнвестицiйна дiяльнiсть – це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди. Фiнансова дiяльнiсть – це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi отримання та погашення позик. Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рiк (305 тис. грн.) є позитивне значення грошових коштiв в сумi – 584 тис. грн. 5.17. ЗВIТ ПРО ЗМIНИ В КАПIТАЛI Товариство складає Звiт про змiни в капiталi, де розкриває iнформацiю про змiни у власному капiталi вiдповiдно до МСБО 1, а саме про змiни власного капiталу в результатi отриманого прибутку (збитку), переоцiнки основних засобiв та iн. До статей власного капiталу в балансi Товариства входять: 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Статутний капiтал 7 900 7 900 Капiтал у дооцiнках (переоцiнка основних засобiв) 122 300 115 097 Резервний капiтал 1 667 1 667 Нерозподiленi прибутки / непокритi збитки 32 527 12 996 Всього власний капiтал 164 394 137 660 Змiн в статутному капiталi в 2017 роцi порiвняно з 2016 не вiдбулося. Капiтал у дооцiнках збiльшився за рахунок переоцiнки основних засобiв. Змiни по статтi “Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)” на загальну суму 19 531 тис. грн. вiдбулись в наслiдок: – отриманого за результатами 2017 року прибутку в сумi 25 533 тис. грн.( позитивне значення); – виправлення помилок в сумi 72 тис. грн. (вiд’ємне значення); – розподiлу прибутку мiж власниками акцiй в сумi 5 930 тис. грн (вiд’ємне значення). 6. УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 6.1. Судовi позови Проти Товариства клiєнтами не подано жодних судових позовiв. Товариство в 2017 р. було позивачем до: № Вiдповiдач Суть позову Рiшення за позовом 1 ДПI у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Києвi донарахування податку на додану вартiсть в розмiрi 65987,0 грн. та штрафних санкцiй в розмiрi 16596,75 грн Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiд 21 листопада 2017 року у справi № К/800/8929/17 остаточно скасовано донарахування податкових зобов`язань 6.2. Бiзнес середовище Свою дiяльнiсть Товариство повнiстю здiйснює на територiї України. Тому бiзнес-середовищу Товариства притаманнi ризики, що характернi для економiчних та фiнансових ринкiв України, яким притаманнi ознаки ринку, що розвивається. Юридичне й податкове законодавство України нестабiльне, характеризується наявнiстю рiзноманiтних тлумачень i внесенням частих змiн, що поряд з вже iснуючими законодавчими та податковими обмеженнями додатково ускладнює пiдприємницьку справу. 6.3. Оподаткування Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якою податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення та валютного контролю), пiдлягають перевiрцi та вивчанню з боку контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи та пенi у значних розмiрах. Перерахованi фактори визнають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують в країнах з бiльш розвинутою податковою системою. Як правило, податковi декларацiї можуть перевiрятися на протязi трьох рокiв. Однак, на практицi, ризик ретроспективного стягнення податку або застосування фiнансових санкцiй значно зменшується по закiнченнi трьох рокiв. Той факт, що перевiрка за рiк була здiйснена, не означає, що нiяка податкова декларацiя за цей рiк не буде перевiряться в майбутньому. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснюється в повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, яке регулює його дiяльнiсть, та що Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. У тих випадках, коли iснує невiдповiднiсть вiдносно сум податкiв до сплати, нарахування проводиться виходячи з оцiнки керiвництва Товариства на основi аналiзу iнформацiї, яка є у її розпорядженнi. 6.4. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 6.5. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони У данiй фiнансовiй звiтностi пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об’єктом спiльного контролю. Пов’язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж незв’язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж незв’язаними сторонами. Пов’язанi сторони включають: – керуючу компанiю – холдинг (акцiонера); – iнших акцiонерiв; – iншi пiдприємства пiд керiвництвом холдингу; – управлiнський персонал. Директор Хотенко О.Ю. та члени ревiзiйної комiсiї не є акцiонерами Товариства. Посаду Головного бухгалтера не передбачено. Члени Наглядової ради не отримують винагороду за свою дiяльнiсть. У 2017 – 2016 роках до пов’язаних осiб Товариства вiдносились: Iм’я (найменування) пов’язаної сторони Характер вiдносин з Товариством Частка в статутному капiталi Товариства, % АСНОВА ХОЛДИНГ» ПрАТ Акцiонери ПрАТ «ЕСМА» 97.890569 Фiзичнi особи ВСЬОГО, з них члени керiвного органу – Наглядової ради: 2.109431 Баришевський Олег Олександрович 0.000063 Сафонов Максим Едуардович 0.000063 Строган Анатолiй Васильович 0.000063 Шаповалов Володимир Iванович 0.000063 Хотенко Олександр Юрiйович Директор ПрАТ «ЕСМА» ASNOVA INVESTMENTS LTD Пов’язанi компанiї Товариства Komora Finance B.V. Агроiст Бейкiнг енд Мiллiнг” ТОВ АЙПIЛЕНД” ТОВ АЙТI-ВIК” ТОВ БIНАЙС” ТОВ БРОК-С» ТОВ БЮРО ВИН» ТОВ ДЦ ПЛЮС” ТОВ ДИПЛОМАТ АВТО» ТОВ ЕКОЛЬ ЛОГIСТИКС» ТОВ IНТЕКС» ТОВ КАЛИНIВКА ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНТЕРПРАЙЗ” ТОВ ЛА ФАРIНА» ТОВ ОРГАНIК СТАНДАРТ» ТОВ ПСП iм Т. Г. Шевченка ПРОМО СЕРВIС” ПП САВСЕРВIС КАРПАТИ” ДП САВСЕРВIС МОВА” ТОВ САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ” ДП САВСЕРВIС” ТОВ САВТОСЕРВIС” ТОВ САВХОЗ” ТОВ Сiльськогосподарський кооператив iм. Б. Хмельницького» ТОВ ТС ПЛЮС» ТОВ Капетiй Iван Петрович Акцiонери ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», провiдне керiвництво пов’язаних компанiй Товариства Нагурний Вадим Аркадiйович Шаповалов Сергiй Iванович Жестоков Сергiй Володимирович Зборовський Андрiй Олексiйович Метельський Володимир Володимирович Толстой Олександр Миколайович Веренич Роман Миколайович Провiдне керiвництво пов’язаних компанiй Товариства Саєвський Юрiй Юрiйович Таргонський Iгор Сергiйович Василик Володимир Петрович Гулiєв Урфан Рiзванович Власенко Сергiй Володимирович Охрiмович Руслан Юрiйович У 2017 – 2016 роках обсяг послуг з оренди, теплопостачання, водопостачання, електропостачання, охорони, прибирання, тощо, наданих пов’язаним особам ПрАТ «ЕСМА», склав: Пов’язана особа 2017 2016 Оборот без ПДВ, тис. грн. Залишок на 31.12.2017, тис. грн. Оборот без ПДВ, тис. грн. Залишок на 31.12.2016, тис. грн. Агроiст Бейкiнг енд Мiллiнг»ТОВ 352 75 2 1 АЙПIЛЕНД» ТОВ 1 834 460 1 703 344 АСНОВА ХОЛДИНГ» ПрАТ 2 277 295 2 291 264 БIНАЙС» ТОВ 1 650 45 1 126 49 БЮРО ВИН» ТОВ 40 14 39 10 ДИПЛОМАТ АВТО» ТОВ 0 10 3 10 ДЦ ПЛЮС» ТОВ 11 1 6 1 ЕКОЛЬ ЛОГIСТIКС» ТОВ 3 445 164 3 097 153 КАЛИНIВКА ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНТЕРПРАЙЗ” ТОВ – – 4 – ПРОМО СЕРВIС» ПП 223 34 122 28 САВСЕРВIС» ТОВ 6 2 19 1 САВСЕРВIС – МОВА» ТОВ 519 64 1 819 9 САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ» ДП 3 024 109 2 874 152 САВТОСЕРВIС» ТОВ 2 584 616 2 131 2 036 САВХОЗ» ТОВ – – 724 – ТС ПЛЮС» ТОВ 1 578 48 1 094 49 Всього: 17 543 1 935 17 054 3 106 Примiтка: рiзниця з даними таблицi 5.1 на суму згортання транзитних комунальних послуг (компенсацiя водопостачання, електропостачання, теплопостачання, тощо). У 2017 – 2016 роках обсяг реалiзацiї господарських товарiв, канцтоварiв та iнших ТМЦ пов’язаним особам ПрАТ «ЕСМА» склав: Пов’язана особа 2017 2016 Оборот без ПДВ, тис. грн. Залишок на 31.12.2017, тис. грн. Оборот без ПДВ, тис. грн Залишок на 31.12.2016, тис. грн. Агроiст Бейкiнг енд Мiллiнг» ТОВ 7 – – – АЙПIЛЕНД» ТОВ 10 – 18 1 АСНОВА ХОЛДИНГ» ПрАТ 52 8 295 2 БIНАЙС» ТОВ – – – – ЕКОЛЬ ЛОГIСТIКС» ТОВ 77 8 86 10 ПСП iм. Т.Г. Шевченка 4 – – – САВСЕРВIС – МОВА» ТОВ 16 3 75 – САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ» ДП 2 – 2 – САВХОЗ» ТОВ 2 – 6 – ТС ПЛЮС» ТОВ 26 – 12 – Всього: 196 19 494 13 У 2017 – 2016 роках обсяг реалiзацiї необоротних активiв пов’язаним особам ПрАТ «ЕСМА» склав: Пов’язана особа Змiст операцiї 2017 2016 Оборот без ПДВ, тис. грн. Залишок на 31.12.2017 Оборот без ПДВ, тис. грн. Залишок на 31.12.2016 ПСП iм. Т.Г. Шевченка Реалiзацiя необоротних активiв – – 5 327 – ОРГАНIК СТАНДАРТ” ТОВ Реалiзацiя необоротних активiв 1 – – – Всього: 1 – 5 327 – Сума компенсацiї провiдному управлiнському персоналу ПрАТ «ЕСМА» за 2017-2016 роки становила 453 тис. грн. та 669 тис. грн., вiдповiдно. У 2017 – 2016 роки були нарахованi дивiденди згiдно Протоколiв Загальних Зборiв вiд 04.05.16 р. та 13.04.2017 р..: Пов’язана особа 2017 2016 Нараховано, тис. грн. Залишок на 31.12.2017 Нараховано, тис. грн. Залишок на 31.12.2016 ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» 5 805 – 9 274 2 974 Фiзичнi особи ВСЬОГО, з них члени керiвного органу – Наглядової ради: 125 457 206 439 Строган Анатолiй Васильович – Голова НР – – – – Сафонов Максим Едуардович – секретар НР – – – – Баришевський Олег Олександрович – член НР – – – – Шаповалов Володимир Iванович – член НР – – – – ВСЬОГО: 5 930 457 9 480 3 413 Всi операцiї мiж пов’язаними сторонами були проведенi на звичайних комерцiйних умовах. 7. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 7.1 Фiнансовi iнструменти та ризики Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають: торгову дебiторську заборгованiсть, iншу поточну дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi, торгову кредиторську заборгованiсть, гарантiйнi внески по орендi. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Так як пiдприємство має достатньо власних обiгових коштiв, до залучення кредитiв не вдається. Так як пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть в нацiональнiй валютi на територiї України, вплив валютних коливань на його дiяльнiсть визначального впливу не має. Основнi ризики включають: ринковий ризик (ризик непогашення дебiторської заборгованостi, ризик зниження ринкових цiн), ризик лiквiдностi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки гро¬шових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Iнформацiя щодо не дисконтованих платежiв за фiнансовими зобов’язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього Довгостроковi зобов’язання – – – 2 173 – 2 173 Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть – 4 513 1 686 – – 6 199 Iнша поточна заборгованiсть – 926 – – – 926 Всього – 5 439 1 686 2 173 – 9 298 Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього Довгостроковi зобов’язання – – 147 – – 147 Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть – 4 290 913 1 264 – 6 467 Iнша поточна заборгованiсть – 1 911 72 199 – 2 182 Всього – 6 201 1 132 1 463 – 8 796 7.2 Управлiння капiталом Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення таких цiлей, як збереження платоспроможностi i зростання прибутковостi. Керiвництво Товариства аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство приймає рiшення щодо виплати дивiдендiв, а в разi потреби – залучення додаткового капiталу або фiнансування та погашення iснуючих позик. Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2017-2016 рiкр. наведенi нижче: тис. грн. Активи Зобов’язання Власний капiтал (гр. 1 – гр. 2) 2017 173 839 9 445 164 394 2016 149 876 12 216 137 660 Отже, за результатами господарської дiяльностi у 2017 роцi вартiсть чистих активiв Товариства значно бiльша за розмiр Статутного капiталу (7 900 тис. грн), що свiдчить про високу лiквiднiсть i платоспроможнiсть. Вiдповiдно до п. 4.6. статтi 4 Статуту Товариство має право формувати резервний фонд у розмiрi, який визначається Наглядовою радою. Резервний фонд формується за рахунок вiдрахувань вiд чистого прибутку до досягнення фондом затвердженого розмiру. Розмiр щорiчних вiдрахувань до досягнення Резервним фондом встановленого розмiру складає не менше 5% суми чистого прибутку товариства. У 2016 та у 2017 роцi резервний капiтал становив 1 667 тис. грн, вiдрахувань у 2017 роцi не проводилось, так як до цього моменту був нарахований повнiстю. 8. ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ Товариство не застосовує i не розкриває iнформацiю вiдповiдно МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти» оскiльки є товариством, iнструменти власного капiталу Товариства не обертаються на вiдкритому ринку. Також Товариство не планує випуск фiнансових iнструментiв на вiдкритий ринок. Додаток до рiчної фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами» не готувався. 9. IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ. Подiї, що вiдбулися мiж датою складання балансу i датою затвердження фiнансової звiтностi, не вплинули на показники фiнансової звiтностi, пiдготовленої Товариством станом на 31 грудня 2017 року. На зборах учасникiв Товариства, 24 квiтня 2018 р., будуть визначенi порядок розподiлу прибутку 2017 року та напрями дiяльностi Товариства на майбутнє. Директор О.Ю. Хотенко

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор Хотенко Олександр Юлiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01267886
4. Місцезнаходження
м. Київ , Святошинський р-н, 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 450-52-03 (044) 450-52-03
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” 80(2833) 26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.esma.kiev.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
  (адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
1. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi, так як емiтент не бере участi у створеннi юридичних осiб. 2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як у емiтента немає посади корпоративного секретаря. 3. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капiталi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. 4. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що її не заповнюють емiтенти – акцiонернi товариства. 5. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває. 6. Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента не має. 7. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває. 8. Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент, вiдсутня, як так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває. 9. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. 10. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. 11. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 12. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 13. Опис бiзнесу вiдсутнiй, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває. 14. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 15. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 16. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 17. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. 18. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 19. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. 20. Товариство не є фiнансовою установою, у зв`язку з чим, Звiт про корпоративне управлiння не надається, тому що вiн заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 21. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 22. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 23. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що емiтент не здiйснював публiчне розмiщення облiгацiй пiдприємств iз забезпеченням. 24. Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №253487
3. Дата проведення державної реєстрації
18.05.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
7900000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
79
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
80.10 [2010]Дiяльнiсть приватних охоронних служб
46.90 [2010]Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК”
2) МФО банку
300614
3) поточний рахунок
26002500293078
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з охорони власностi та громадян Серiя АВ №594890 25.01.2012 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України Необмежена
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) вiдсутнiй, так як лiцензiя видана без строку закiнчення.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АЕ №607542 14.04.2015 Головне управлiння Державної фiскальної служби у м. Києвi 30.04.2018
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Емiтент не планує продовження термiну дiї виданої лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями на 2018 – 2019 р.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповалов Володимир Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року та обрано з 06 квiтня 2017 року Членом Наглядової ради (протокол №21 вiд 05.04.2017 р.). Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 28. Попереднi посади: ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Директор. На сьогоднiшнiй день посадова особа працює Директором ТОВ “БЮРО ВИН” (01133, м. Київ, вул. Мечникова, 9). Посадова особа є акцiонером товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нагурний Вадим Аркадiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 31. Попереднi посади: ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, член Наглядової ради. Основне мiсце роботи – Основне мiсце роботи – ТОВ «ТС ПЛЮС» (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хотенко Олександр Юлiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “Фiрма “АРХIМЕД”, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.05.2008 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 34. Попереднi посади: ТОВ “Фiрма “АРХIМЕД”, директор. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про iншi посади, якi вона займає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баришевський Олег Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року та обрано з 06 квiтня 2017 року Членом Наглядової ради (протокол №21 вiд 05.04.2017 р.). Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 29. Попереднi посади: ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, член Наглядової ради. Основне мiсце роботи – ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ” (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27). Посадова особа є акцiонером товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Олена Федорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “Промiкс”, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.03.2002 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. З 17.07.2015 р. переведена на посаду заступника директора з фiнансiв, посада головного бухгалтера не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 35. Попереднi посади: ТОВ “Промiкс”, головний бухгалтер. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про iншi посади, якi вона займає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Строган Анатолiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1941
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
56
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Голова наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року та обрано з 06 квiтня 2017 року Головою Наглядової ради (протокол №21 вiд 05.04.2017 р.). Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 56. Попереднi посади: ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Голова наглядової ради. Основне мiсце роботи – ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ” (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27). Посадова особа є акцiонером товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сафонов Максим Едуардович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Секретар Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року та обрано з 06 квiтня 2017 року Секретарем Наглядової ради (протокол №21 вiд 05.04.2017 р.). Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 30. Попереднi посади: ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Секретар Наглядової ради. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про iншi посади, якi вона займає. Посадова особа є акцiонером товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Давлатьоров Анатолiй Бобоарабович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “САВсервiс”, заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 34. Попереднi посади: ТОВ “САВсервiс”, заступник директора На сьогоднiшнiй день посадова особа не працює.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповалов Сергiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн в персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 39. Попереднi посади: ТПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, член Наглядової ради. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про iншi посади, якi вона займає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гулiєв Урфан Рiзван огли
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Директор департаменту iнвестицiй та стратегiчного фiнансування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року та обрано з 06 квiтня 2017 року Членом Наглядової ради (протокол №21 вiд 05.04.2017 р.) як представника акцiонера Приватного акцiонерного товариства “АСНОВА ХОЛДИНГ”. Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 24. Попереднi посади: ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ”, Директор департаменту iнвестицiй та стратегiчного фiнансування. На сьогоднiшнiй день посадова особа працює Директором ПрАТ “АСНОВА ХОЛДИНГ” (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27). Посадова особа є представником акцiонера товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової ради Гулiєв Урфан Рiзван огли 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Давлатьоров Анатолiй Бобоарабович 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Шаповалов Сергiй Iванович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Шаповалов Володимир Iванович 1 0.0000632911 1 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Нагурний Вадим Аркадiйович 0 0 0 0 0 0
Директор Хотенко Олександр Юлiйович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Баришевський Олег Олександрович 1 0.0000632911 1 0 0 0
Головний бухгалтер Шевченко Олена Федорiвна 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Строган Анатолiй Васильович 1 0.0000632911 1 0 0 0
Секретар Наглядової ради Сафонов Максим Едуардович 1 0.0000632911 1 0 0 0
Усього 4 0.0002531644 4 0 0 0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Приватне акцiонерне товариство “АСНОВА ХОЛДИНГ” 32252776 03115 м. Київ Святошинський р-н м. Київ вул. М. Краснова, 27 1546671 97.89 1546671 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 1546671 97.89 1546671 0

*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 05.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 4.Звiт наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7.Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв товариства за 2016 рiк. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Прийняття рiшення про змiну типу товариства та змiну найменування. 9.Внесення змiн до статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Уповноваження осiб на пiдписання та здiйснення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. 10. Затвердження положень Про загальнi збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревiзiйну комiсiю. Уповноваження осiб на пiдписання положень. 11.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 12. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради, 13.Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 14. Прийняття рiшення про припинення повноважень лiчильної комiсiї. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Хотенко О.Ю. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачеговi загальнi збори не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: 1.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Лiчильна комiсiя обрана у складi 3-х осiб, персонально: Голова лiчильної комiсiї – Фастовщук Вiкторiя Анатолiївна, члени комiсiї Пермiнова Галина Володимирiвна, Жеребко Олена Володимирiвна. 2.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Обрано Головою зборiв – Стеблянко Iлона Костянтинiвна. Секретарем– Бурдейна Наталiя Василiвна. Затверджено наступний порядок проведення Загальних зборiв : з питань порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями. Рiшення загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крiм проведення кумулятивного голосування. Голосування з питання №12 «Обрання членiв Наглядової ради» здiйснюється в порядку кумулятивного голосування. Рiшення загальних зборiв з питання №8 «Прийняття рiшення про змiну типу товариства та змiну найменування» та з питання «№9 «Внесення змiн до статуту Товариста та затвердження його в новiй редакцiї» приймаються бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Надати для виступу: доповiдачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому виглядi, зазначивши прiзвище, iм»я, по батьковi акцiонера (представника) акцiонера. 3.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу Директора Товариства задовiльною. 4.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовiльною. 5.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Затверджено звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово — господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною. 6.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0(0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк затверджено. 7.”За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. Направити на виплату дивiдендiв акцiонерам 5 930 000,00 гривень (п’ять мiльйонiв дев’ятсот тридцять тисяч гривень 00 копiйок). Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 5 930 000,00 грн. Наглядовiй радi доручити встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. 8. “За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Прийняти рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне, змiнити найменування Товариства з: Публiчне акцiонерне товариство «ЕСМА» на: Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА». 9. “За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Внести змiни до статуту Товариства у зв’язку з його приведенням у вiдповiднiсть до чинного законодавства та змiною типу i найменування; затвердити статут в наступнiй редакцiї: повне найменування Товариства українською мовою — Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА». повне найменування Товариства росiйською мовою — Частное акционерное общество «ЭСМА» ; повне найменування Товариства англiйською мовою – Private Joint stock company«ЕSМА». скорочене найменування Товариства українською мовою – ПрАТ «ЕСМА», скорочене найменування Товариства росiйською мовою — ЧАО «ЭСМА»; скорочене найменування Товариства англiйською мовою – JSC «ЕSМА». Викласти статут у новiй редакцiї та затвердити його. Уповноважити директора Хотенка О.Ю. на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення необхiдних дiй для державної реєстрацiї статуту. 10. “За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити положення Про загальнi збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревiзiйну комiсiю. Уповноважити директора Хотенка О.Ю. на пiдписання положень. 11. “За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Припинити з 05 квiтня 2017 року повноваження членiв наглядової ради у наступному складi: Голова Наглядової ради — Строган Анатолiй Васильович Секретар Наглядової ради — Сафонов Максим Едуардович Член Наглядової ради — Баришевський Олег Олександрович Член Наглядової ради — Шаповалов Володимир Iванович Член Наглядової ради — Гулiєв Урфан Рiзван огли. 12. Голосували: По кандидатурi Строган Анатолiй Васильович подано 1 546 671 голос. По кандидатурi Сафонов Максим Едуардович подано 1 546 671 голос. По кандидатурi Баришевський Олег Олександрович подано 1 546 671 голос. По кандидатурi Шаповалов Володимир Iванович подано 1 546 671 голос. По кандидатурi Гулiєв Урфан Рiзван огли представник акцiонера Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ») подано 1 546 671 голос. Обрано з 06 квiтня 2017 року строком на один рiк членiв Наглядової ради у наступному складi: Строган Анатолiй Васильович, Сафонов Максим Едуардович, Баришевський Олег Олександрович, Шаповалов Володимир Iванович, Гулiєв Урфан Рiзван огли представник акцiонера ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ». 13. “За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Укласти з головою та членами Наглядової ради Товариства цивiльно-правовий договiр про виконання їх функцiй та затвердити умови цього договору. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi. Надати повноваження директору Хотенку Олександру Юлiйовичу на пiдписання договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. 14. “За” – 1 546 671 (100%),”проти” – 0 (0%), “утримались” – 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення прийнято одноголосно. Повноваження членiв лiчильної комiсiї у складi трьох осiб, персонально: Голова лiчильної комiсiї – Фастовщук Вiкторiя Анатолiївна, члени комiсiї : Пермiнова Галина Володимирiвна, Жеребко Олена Володимирiвна припинити.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.10.2010 502/10/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй обл. UA1009361106 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 5 1580000 7900000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на внутрiшньому вторинному неорганiзованому ринку. Фактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах за звiтний перiод не було. Додаткова емiсiя за звiтний перiод не здiйснювалась. Викуп власних акцiй емiтентом не здiйснювався.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 12254 15798 0 0 12254 15798
будівлі та споруди 10301 13567 0 0 10301 13567
машини та обладнання 1574 1196 0 0 1574 1196
транспортні засоби 199 852 0 0 199 852
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 180 183 0 0 180 183
2. Невиробничого призначення: 123366 149518 0 0 123366 149518
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 123366 149512 0 0 123366 149512
інші 0 6 0 0 0 6
Усього 135620 165316 0 0 135620 165316
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будiвлi та споруди термiн користування 40-80 рокiв,машини та обладнання та транспортнi засоби в залежностi вiд типу. Умови користування вiдповiдно до правил. Первiсна вартiсть основних засобiв: 348 599 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 52,8 %. Ступiнь використання основних засобiв: 100 % Сума нарахованого зносу по основних засобах i iнвестицiйнiй нерухомостi: 183 283 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулось. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 164394 137660
Статутний капітал (тис. грн.) 7900 7900
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 7900 7900
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 156494 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 156494 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 129760 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 129760 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 3892 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 5553 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 9445 X X
Опис: Зобов`язання емiтента складаються з: -вiдстрочених податкових зобов`язань в сумi 147 тис. грн., -iнших довгострокових зобов`язань в сумi 2 173 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в сумi 245 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом в сумi 3 892 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування в сумi 78 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi в сумi 297 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами в сумi 1 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з учасниками в сумi 457 тис. грн., -поточних забезпечень в сумi 1 229 тис. грн., -iнших поточних зобов`язань в сумi 926 тис. грн. Усього зобов`язання склали 9 445 тис. грн. Зобов`язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) на 31.12.2017 р. товариство не має.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
24.02.2017 27.02.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
05.04.2017 12.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.04.2017 12.04.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства
11.04.2017 13.04.2017 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Блискор Гарант”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 16463676
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, б.,1/27
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0218 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0762
22.02.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту 01-02/03-18
01.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 19.03.2018
23.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 23.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 25000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) д/н

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради – акціонерів 4
членів наглядової ради – представників акціонерів 1
членів наглядової ради – незалежних директорів 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 4
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводила.

 

Наглядова рада самооцiнку не проводила.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.
Інші (запишіть) Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.

 

Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.
Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Змiни у законодавствi

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнi.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнi.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнi.

 

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ за КОАТУУ 8038600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 79
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Миколи Краснова, 27, м. Київ, Святошинський р-н, 03115, Україна, (044) 450-52-03
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 98 106 0
первісна вартість 1001 170 199 0
накопичена амортизація 1002 72 93 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 5606 1740 0
Основні засоби: 1010 12254 15804 0
первісна вартість 1011 45780 199087 0
знос 1012 33526 183283 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 123366 149512 0
первісна вартість 1016 123366 149512 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1281 166 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 142605 167328 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 656 883 0
Виробничі запаси 1101 512 690 0
Незавершене виробництво 1102 129 162 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 15 31 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4139 2805 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 971 360 0
з бюджетом 1135 653 4 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 653 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 501 1731 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 279 584 0
Готівка 1166 7 7 0
Рахунки в банках 1167 272 577 0
Витрати майбутніх періодів 1170 46 51 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 26 93 0
Усього за розділом II 1195 7271 6511 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 149876 173839 0

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7900 7900 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 115097 122300 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 1667 1667 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12996 32527 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 137660 164394 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 3420 147 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 147 2173 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 3567 2320 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 240 245 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1228 3892 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 67 78 0
за розрахунками з оплати праці 1630 254 297 0
за одержаними авансами 1635 1 1 0
за розрахунками з учасниками 1640 3413 457 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 1264 1229 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2182 926 0
Усього за розділом IІІ 1695 8649 7125 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 149876 173839 0

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi вiдповiдає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” (зi змiнами та доповненнями) №996-XIV вiд 16.07.1999р., мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер не передбачена

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 36737 31554
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 15418 ) ( 7360 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 21319 24194
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 21781 1095
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 20577 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 5574 ) ( 10401 )
Витрати на збут 2150 ( 32 ) ( 58 )
Інші операційні витрати 2180 ( 7346 ) ( 7839 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 6684 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 30148 6991
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 616 5489
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1404 ) ( 5490 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 29360 6990
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3827 -1062
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 25533 5928
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 5632 -611
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 5632 -611
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 1571 110
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 7203 -501
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 32736 5427

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати 2500 2066 873
Витрати на оплату праці 2505 6804 4353
Відрахування на соціальні заходи 2510 1495 879
Амортизація 2515 1610 517
Інші операційні витрати 2520 16039 11676
Разом 2550 28014 18298

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1580000 1580000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1580000 1580000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 16.16 3.76
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 16.16 3.76
Дивіденди на одну просту акцію 2650 3.76 6

 

Примітки Облiк фiнансових результатiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П (С) БО №3 “Звiт про фiнансовi результати” та вiдповiдає вимогам облiку доходiв i витрат згiдно П (С) БО №15 “Доходи”, П (С) БО №16 “Витрати”.
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер не передбачена

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 22531 23203
Повернення податків і зборів 3005 0 90
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 89
Цільового фінансування 3010 37 62
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 38750 30006
Надходження від повернення авансів 3020 374 36
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1651 2325
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 2700 ) ( 1819 )
Праці 3105 ( 5570 ) ( 4523 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1636 ) ( 1313 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 19879 ) ( 16862 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 2756 ) ( 432 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 5787 ) ( 6403 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 11336 ) ( 10027 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 10097 ) ( 10642 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 970 ) ( 18 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 3566 ) ( 1276 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 18926 19269
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 57 6392
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 9550 12400
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 8579 ) ( 8242 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 10770 ) ( 12850 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -9742 -2300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 3040 1600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 3040 1600
Сплату дивідендів 3355 ( 8879 ) ( 17173 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -8879 -17173
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 305 -204
Залишок коштів на початок року 3405 279 483
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 584 279

 

Примітки д/н
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер не передбачена

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195        
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295        
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395        
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400        
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

 

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” за ЄДРПОУ 01267886
(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7900 115097 0 1667 12996 0 0 137660
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -72 0 0 -72
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7900 115097 0 1667 12924 0 0 137588
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 25533 0 0 25533
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 7203 0 0 0 0 0 7203
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 7203 0 0 0 0 0 7203
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -5930 0 0 -5930
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 7203 0 0 19603 0 0 26806
Залишок на кінець року 4300 7900 122300 0 1667 32527 0 0 164394

 

Примітки д/н
Керівник Хотенко Олександр Юлiйович
Головний бухгалтер не передбачена

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2017 РIК У ФОРМАТI МСФЗ ПРАТ «ЕСМА» Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi Керiвництво Приватного акцiонерного товариства «ЕСМА» (далi – Товариство) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року, сукупнi прибутки та збитки, а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ). При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за: • Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; • Застосування обґрунтованих оцiнок i припущень; • Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх суттєвих вiдхилень в примiтках до фiнансової звiтностi; • Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, окрiм випадкiв, коли таке допущення неправомiрне. Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за: • Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю у Товариствi; • Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове положення Товариства i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; • Вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Товариства; • Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань. Директор О.Ю. Хотенко Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, у тис. грн.. Примiтка Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 2016 1 2 3 4 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 5.1 36 737 31 554 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 5.2 (15 418) (7 360) Iншi операцiйнi доходи 5.3 18 670 11 Адмiнiстративнi витрати 5.5 (5 574) (10 401) Витрати на збут 5.4 (32) (58) Iншi операцiйнi витрати 5.3 (4 235) (6 755) Фiнансовi доходи – – Iншi доходи 5.3 108 15 Фiнансовi витрати – – Iншi витрати 5.3 (896) (16) Прибуток до оподаткування 29 360 6 990 Витрати з податку на прибуток 5.6 (3 827) (1 062) ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА РIК 25 533 5 928 Iншi сукупнi доходи Статтi, якi у подальшому не будуть рекласифiкованi до прибутку або збитку: Вплив вiд переоцiнки основних засобiв, за вирахуванням впливу вiдстроченого податку 7 203 (501) УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РIК 32 736 5 427 Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2017 року, у тис. грн.. Примiтка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 1 2 3 4 АКТИВИ Непоточнi активи Нематерiальнi активи 5.9 106 98 Основнi засоби 5.7 15 899 17 860 Iнвестицiйна нерухомiсть 5.8 151 157 123 366 Iншi необоротнi активи 166 1 281 Всього непоточнi активи 167 328 142 605 Поточнi активи Запаси 5.10 883 656 Торговельна дебiторська заборгованiсть 5.11 2 805 4 139 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками 5.11 364 1 624 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5.11 1 731 501 Грошовi кошти та їх еквiваленти 5.12 584 279 Витрати майбутнiх перiодiв 51 46 Iншi оборотнi активи 93 26 Всього поточнi активи 6 511 7 271 ВСЬОГО АКТИВИ 173 839 149 876 Власний капiтал Статутний капiтал 5.17 7 900 7 900 Капiтал у дооцiнках 5.17 122 300 115 097 Резервний капiтал 5.17 1 667 1 667 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 5.17 32 527 12 996 Всього власний капiтал 164 394 137 660 Довгостроковi зобов’язання i забезпечення Вiдстроченi податковi зобов’язання 5.13 147 3 420 Iншi довгостроковi зобов’язання 5.13 2 173 147 Всього довгостроковi зобов’язання 2 320 3 567 Поточнi зобов`язання та забезпечення Торговельна кредиторська заборгованiсть 5.14 245 240 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками 5.14 4 725 4 963 Поточнi забезпечення 5.14 1 229 1 264 Iншi поточнi зобов’язання 5.14 926 2 182 Всього поточнi зобов’язання 7 125 8 649 ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 173 839 149 876 Звiт про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року (примiтка 5.17), у тис. грн.. Статутний капiтал Капiтал у дооцiнках Резервний капiтал Нерозподi ленi прибутки Всього власний капiтал 1 2 3 4 5 6 Залишок на 31 грудня 2015 року 7 900 115 601 1 667 16 706 141 874 Чистий прибуток 2016 року 5 928 5 928 Використання прибутку – – – Виплата дивiдендiв учасникам (9 480) (9 480) Переоцiнка основних засобiв (611) (611) Вiдстрочений податок, що виникає вiд переоцiнки основних засобiв 110 110 Коригування витрат минулих перiодiв (3) (158) (161) Усього змiни в капiталi (504) – (3 710) (4 214) Залишок на 31 грудня 2016 року 7 900 115 097 1 667 12 996 137 660 Чистий прибуток 2017 року 25 533 25 533 Використання прибутку – – – – – Виплата дивiдендiв учасникам (5 930) (5 930) Переоцiнка основних засобiв 5 632 – 5 632 Вiдстрочений податок, що виникає вiд переоцiнки основних засобiв (1 014) (1 014) Сторнування вiдстроченого податку, який виникає у результатi переоцiнки основних засобiв, внаслiдок змiн у податковому законодавствi 2 585 2 585 Коригування витрат минулих перiодiв (72) (72) Усього змiни в капiталi 7 203 19 531 26 734 Залишок на 31 грудня 2017 року 7 900 122 300 1 667 32 527 164 394 Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, у тис. грн.. Прим. Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 2016 1 2 3 4 Операцiйна дiяльнiсть Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 22 531 23 203 Повернення податкiв i зборiв – 90 Цiльового фiнансування 37 62 Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 38 750 30 006 Надходження вiд повернення авансiв 374 36 Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках – – Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 1 – Iншi надходження 1 651 2 325 Витрачання на оплату: товарiв, робiт, послуг (2 700) (1 819) працi (5 570) (4 523) вiдрахувань на соцiальнi заходи (1 636) (1 313) зобов’язань з податкiв та зборiв (19 879) (16 862) авансiв (10 097) (10 642) повернення авансiв (970) (18) iншi витрачання (3 566) (1 276) Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 18 926 19 269 Iнвестицiйна дiяльнiсть Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв 57 6 392 Надходження вiд погашення позик 9 550 12 400 Витрачання на придбання необоротних активiв (8 579) (8 242) Витрачання на надання позик (10 770) (12 850) Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (9 742) (2 300) Фiнансова дiяльнiсть Надходження вiд отримання позик 3 040 1 600 Витрачання на погашення позик (3 040) (1 600) Витрачання на сплату дивiдендiв (8 879) (17 173) Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi (8 879) (17 173) Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 305 (204) Залишок коштiв на початок перiоду 5.12 279 483 Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв – – Залишок коштiв на кiнець перiоду 5.12 584 279 1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО Товариство «ЕСМА» було засноване у 1995 роцi у формi закритого акцiонерного товариства та зареєстроване 18.05.1995 р., номер свiдоцтва про реєстрацiю 10721050013 000276. Публiчне акцiонерне товариства «ЕСМА» зареєстроване Святошинською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 04.04.2011 р за реєстрацiйним номером 1071020013000276 , статут товариства затверджений загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЕСМА» протоколом №15 вi 25.03.2011 р. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕСМА», оформленого протоколом № 21 вiд 05 квiтня 2017 року, було змiнено найменування Публiчного акцiонерного товариства «ЕСМА» на Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА». Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА» зареєстровано Святошинською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 10 квiтня 2017 р., за номером 10721050028000276, як правонаступник Публiчного акцiонерного товариства «ЕСМА» та Закритого акцiонерного товариства «ЕСМА». В 2017 роцi затверджено статут ПрАТ «ЕСМА». Основнi види дiяльностi: 68.20 [2010] Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 80.10 [2010] Дiяльнiсть приватних охоронних служб 46.90 [2010] Неспецiалiзована оптова торгiвля Товариство не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося. Мiсцезнаходження Компанiї: Україна, 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова,буд.27. Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2017 року – 80 чоловiк.На 31.12.2016 року – 83 чоловiки. Станом на 31.12.2017 року акцiями товариства володiло 203 акцiонера згiдно реєстра Нацiонального депозитарiю. На 31.12.2016 року – 204 акцiонера. Формування складу органiв корпоративного управлiння Компанiї здiйснюється вiдповiдно до: – статтi 7 Статуту, затвердженого 05.04.2017 року; – рiшення Загальних зборiв акцiонерного товариства. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: – загальнi збори акцiонерiв; – наглядова рада; – виконавчий орган – Директор; – ревiзiйна комiсiя. Ключовий персонал – директор ПрАТ «ЕСМА» – Хотенко Олександр Юлiйович. Наявнiсть лiцензiй : Вид дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу) Дата видачi Державний орган, що видав Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу) 1 2 3 4 5 Надання послуг з охорони власностi та громадян Серiя АВ №594890 25.01.2012 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України Необмежена Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АЕ №607542 14.04.2015 Головне управлiння Державної фiскальної служби у м. Києвi 30.04.2018 (продовження не планується) Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. акцiї Товариства розподiлялись наступним чином: Акцiонери Товариства 31.12.2017 31.12.2016 % % Юридична особа ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» 97,890569 97,890569 Фiзичнi особи 2,109431 2,109431 Разом 100,0 100,0 2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01.01.2012 р. згiдно з МСФЗ (IFRS)1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Керуючись МСФЗ (IFRS)1, Товариство обрало першим звiтнiм перiодом рiк, котрий закiнчився 31.12.2012 р. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається згiдно з вимогами МСФЗ, котрi дiють на дату складання звiтностi. Документ, названий звiтом про фiнансовi результати, є в дiйсностi звiтом про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи в значеннi, застосовуваним у МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за виключенням переоцiнки будiвель та пов’язаних з ними елементiв iнфраструктури, iнвестицiйної нерухомостi (детальнiше викладено нижче), а також певних фiнансових iнструментiв. Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалось також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 2.2. Застосування нових МСФЗ та iнтерпретацiй При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, Товариство застосувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2017 року: Поправки до МСБО (IАS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв у вiдношеннi нереалiзованих збиткiв» Поправки, якi випущенi у сiчнi 2016 року, роз`яснюють що суб’єкт господарювання повинен враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, напроти якого вона може робити вирахування при вiдновленнi такої вирахуваної тимчасової рiзницi. Крiм того поправки мiстять вказiвки щодо того, як суб’єкт господарювання повинен визначати майбутнiй прибуток до оподаткування, та перелiченi обставини, при яких прибуток до оподаткування може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, яка перевищує їх балансову вартiсть. Суб’єкти господарювання повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при початковому застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок найбiльш раннього порiвняльного перiоду може бути визнано у складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або у складi iншого компонента власного капiталу вiдповiдно) без розподiлу змiн мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Суб’єкти господарювання, якi застосовують таке звiльнення повиннi розкрити такий факт. Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2017 року або пiзнiше цiєї дати. Допускається дострокове застосування. Якщо суб’єкт господарювання застосує цi поправки у вiдношеннi бiльш раннього перiоду, вiн повинен розкрити такий факт. Поправки не здiйснили впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Поправки до МСБО (IАS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» Цi поправки є частиною iнiцiативи Ради по МСФЗ в сферi розкриття iнформацiї та потребують, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, яка дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов`язаннях, зумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи такi змiни, обумовленi грошовими потоками, так i змiни, що не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок суб’єкти господарювання не зобов`язанi представляти порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки набули чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2017 року (або пiсля цiєї дати). Допускається дострокове застосування. Впровадження цих змiн не привело до необхiдностi розкриття додаткової iнформацiї. «Щорiчнi удосконалення МСФО, перiод 2014 – 2016рр.» У груднi 2016 року Рада з МСФЗ випустила «Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014 року – 2016 рр.». В тому числi Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших органiзацiях». Це поправки в яких роз’яснюється обсяг iнформацiї, що розкривається згiдно з МСФЗ (IFRS) 12 щодо часток участi органiзацiї в дочiрнiй органiзацiї, спiльному пiдприємствi або асоцiйованого пiдприємства, якi класифiкуються (або включенi в склад вибуваючої групи, яка класифiкується) як призначенi для продажу або припинена дiяльнiсть вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротнi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть», вступили в силу до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року (або пiсля цiєї дати). Ця поправка суттєво не вплинула на фiнансову звiтнiсть Товариства. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не завдало суттєвого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства, а також будь-якi розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi Товариства.. Стандарти та iнтерпретацiї, випущеннi, але ще не застосованi Товариством Нижче наводяться стандарти та роз’яснення, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Керiвництво Товариства планує застосувати всi вищевказанi стандарти у фiнансовiй звiтностi за вiдповiднi перiоди. Новi стандарти або тлумачення та поправки до них Дата набуття чинностi1 – для рiчних перiодiв, якi починаються на або пiсля МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (2014) 1 сiчня 2018 року МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» 1 сiчня 2018 року МСФЗ 16 «Оренда» 1 сiчня 2019 року МСФЗ 17 «Страховi контракти» 1 сiчня 2021 року Роз’яснення до МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» 1 сiчня 2018 року Поправки до МСФЗ 2 – Класифiкацiя та оцiнка операцiй платежiв на основi акцiй 1 сiчня 2018 року Поправки до МСФЗ – Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2014-2016 рокiв 1 сiчня 2018 року Поправки до МСБО 40 – Передача об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi 1 сiчня 2018 року Поправки до МСФЗ 4 – Застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» стосовно МСФЗ 4 «Договори страхування» 1 сiчня 2018 року КТ МСФЗ 22 «Операцiї в iноземних валютах та виплата авансу» 1 сiчня 2018 року КТ МСФЗ 23 «Невизначенiсть стосовно порядку стягнення податкiв на прибуток» 1 сiчня 2019 року Поправки до МСФЗ 9 – Характеристики передоплати iз негативною компенсацiєю 1 сiчня 2019 року Поправки до МСБО 28 – Довгостроковi частки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах 1 сiчня 2019 року Поправки до МСФЗ – Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2015-2017 рокiв 1 сiчня 2019 року Поправки до МСФЗ 10 i МСБО 28 – Продаж або внесення активiв мiж iнвестором та його асоцiйованим чи спiльним пiдприємством Дату набуття чинностi має визначити РМСБО2 1 Дострокове прийняття до застосування дозволене для всiх нових стандартiв i тлумачень або поправок до стандартiв. МСФЗ 16 можна прийняти до застосування достроково, якщо також застосовується МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами». 2 Поправки первiсно були випущенi у вереснi 2014 року iз датою набуття чинностi iз 1 сiчня 2016 року. У груднi 2015 року РМСБО перенесла дату набуття чинностi поправок на невизначений перiод до тих пiр, поки не буде завершений проект дослiдження щодо застосування методу участi в капiталi. Вплив застосування даних стандартiв на фiнансову звiтнiсть за майбутнi перiоди в даний час оцiнюються управлiнським персоналом Товариства. 2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення Товариство формує свої облiковi записи у нацiональнiй валютi України – гривнi. На основi економiчної сутностi трансакцiй i операцiйного середовища Товариство визначило гривню як свою функцiональну валюту. Фiнансовi звiти поданi у гривнях (ГРН), а всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше. 2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi Фiнансовi звiти пiдготовленi на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi за яким передбачається, що продаж активiв i погашення зобов’язань вiдбувається за умов звичайної господарської дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть затверджена керiвництвом Товариства 28 лютого 2018 року. У квiтнi 2018 року проаудийована та затверджена до випуску фiнансова звiтнiсть буде надана Загальним зборам акцiонерiв Товариства для її затвердження з метою оприлюднення. Жоден з Учасникiв Товариства та iншi особи не будуть мати права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску (з метою оприлюднення). 2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року. 3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Нижче описанi iстотнi положення облiкової полiтики, використанi Товариством при пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно до МСФЗ. Фiнансовi iнструменти Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, коли Товариство стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента. Звичайнi операцiї придбання та продажу фiнансових активiв та зобов’язань визнаються iз використанням методу облiку на дату розрахункiв. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку), додаються до або вираховуються зi справедливої вартостi фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, вiдповiдно, на момент первiсного визнання. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку, визнаються негайно у складi прибутку або збитку. Метод ефективної вiдсоткової ставки Метод ефективної вiдсоткової ставки являє собою метод розрахунку амортизованої вартостi боргового iнструмента i розподiлу доходiв (витрат) з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка є ставкою, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження грошових коштiв (включно з усiма платежами виплаченими чи отриманими, якi формують невiд’ємну частину ефективної вiдсоткової ставки, витратами на здiйснення операцiй та iншими винагородами чи знижками) протягом очiкуваного строку використання боргового iнструмента або, коли доцiльно, коротшого перiоду до чистої балансової вартостi на момент первiсного визнання. Доходи (витрати) визнаються на основi ефективної вiдсоткової ставки для боргових iнструментiв, за виключенням фiнансових активiв, якi визначенi як фiнансовi активи за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку. Фiнансовi активи Фiнансовi активи класифiкуються на такi визначенi категорiї: фiнансовi активи за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку; iнвестицiї, утримуванi до погашення; фiнансовi активи, доступнi для продажу; i позики та дебiторська заборгованiсть. Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи Товариства, в основному, представленi грошовими коштами та їхнiми еквiвалентами i торговою та iншою дебiторською заборгованiстю. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти До грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв належать грошовi кошти в касi та грошовi кошти на рахунках в банках. Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється, а їх вартiсть зменшується шляхом нарахування резерву пiд зменшення корисностi, який вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. Дебiторська заборгованiсть Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, яка має фiксованi або визначенi платежi та не має котирування на активному ринку, класифiкується як дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть у подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi. Дебiторська заборгованiсть класифiкується як короткострокова, коли її погашення очiкується протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю. Вiдповiднi резерви на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнаються у складi звiту про прибутки або збитки та iншi сукупнi доходи, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився. Зменшення корисностi фiнансових активiв Фiнансовi активи оцiнюються на предмет наявностi ознак зменшення корисностi на кожну звiтну дату. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що у результатi однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв вiд iнвестицiї зазнали негативного впливу. Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, сумою зменшення корисностi є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первiсною ефективною вiдсотковою ставкою. Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд зменшення корисностi безпосередньо для всiх фiнансових активiв, за виключенням торгової та iншої дебiторської заборгованостi i позик до отримання, балансова вартiсть яких зменшується за рахунок використання резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Змiни балансової вартостi резерву визнаються у складi прибутку або збитку. У випадках коли торгова або iнша дебiторська заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за рахунок використання резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум визнається у складi прибутку або збитку. Якщо, у подальшi перiоди, сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення можна об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується через прибуток або збиток у тiй мiрi, в якiй балансова вартiсть активу на дату сторнування не перевищує амортизовану вартiсть, яка б iснувала, якби не було визнане зменшення корисностi. Припинення визнання фiнансових активiв Товариство припиняє визнавати фiнансовий актив лише у тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на потоки грошових коштiв вiд цього активу, або ж коли вона передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням цим активом, iншiй сторонi. Пiсля повного припинення визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою компенсацiї отриманої i належної до отримання та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв та накопичений у складi власного капiталу, визнається у складi прибутку або збитку. Фiнансовi зобов’язання та iнструменти власного капiталу Класифiкацiя як боргових iнструментiв або iнструментiв власного капiталу Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов’язання, або як власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов’язання та iнструмента власного капiталу. Iнструменти власного капiталу Iнструмент власного капiталу являє собою будь-який договiр, який свiдчить про залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов’язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством, визнаються у сумi отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск. Операцiя викупу iнструментiв власного капiталу Товариством визнається та вираховується безпосередньо з власного капiталу. Жодного прибутку або збитку не визнається у складi прибутку або збитку у результатi придбання, продажу, випуску або анулювання iнструментiв власного капiталу Товариства. Фiнансовi зобов’язання Фiнансовi зобов’язання класифiкуються або як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку, або як iншi фiнансовi зобов’язання. Фiнансовi зобов’язання Товариства представленi iншими фiнансовими зобов’язаннями, якi включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть i позики. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть визнається i первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю i у подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Кредиторська заборгованiсть класифiкується як довгострокова, якщо вона пiдлягає погашенню у перiод, який перевищує дванадцять мiсяцiв вiд звiтної дати. Кредиторська заборгованiсть, яку передбачається погасити протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, класифiкується як короткострокова кредиторська заборгованiсть. Позики Позики, за якими нараховуються вiдсотки, у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю. Фiнансовi витрати визнаються за методом нарахувань протягом строку дiї позик у вiдповiдностi до облiкової полiтики Товариства щодо витрат за позиками (див. нижче). Позики класифiкуються як довгостроковi, якщо вони пiдлягають погашенню протягом перiоду, який перевищує дванадцять мiсяцiв вiд звiтної дати. Позики, якi повиннi бути погашенi протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, класифiкуються як короткостроковi зобов’язання. Витрати за позиками Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються придбання або створення квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до використання за призначенням або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної вартостi цих активiв до тих пiр, поки активи не будуть, у цiлому, готовi до використання за призначенням або продажу. Усi iншi витрати за позиками визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi. Припинення визнання фiнансових зобов’язань Товариство припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання тодi i тiльки тодi, коли зобов’язання Товариства виконанi, вiдмiненi або спливає строк їхньої дiї. Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання, визнання якого було припинене, i компенсацiєю сплаченою або до виплати визнається у складi прибутку або збитку. Запаси Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. До первiсної вартостi запасiв належать витрати на придбання, мита, витрати на транспортування та вартiсть вантажно-розвантажувальних робiт. Первiсна вартiсть розраховується iз використанням методу ФIФО («перше надходження – перше вибуття»). Чиста вартiсть реалiзацiї визначається на основi розрахункової цiни продажу, за вирахуванням усiх очiкуваних витрат на реалiзацiю. Основнi засоби Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, окрiм землi, будiвель i пов’язаних з ними елементiв iнфраструктури, якi вiдображаються за переоцiненою вартiстю, яка являє собою справедливу вартiсть на дату переоцiнки, за вирахуванням накопиченого у подальшому зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Iсторична вартiсть об’єкта основних засобiв включає (а) цiну його придбання, включно iз iмпортним митом та податками на придбання, якi не пiдлягають вiдшкодуванню, пiсля вирахування торгових та iнших знижок; (б) будь-якi витрати, якi безпосередньо стосуються доставки об’єкта основних засобiв до мiсцезнаходження та приведення його у стан, який забезпечує його функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва Товариства; (в) первiсну оцiнку витрат на демонтаж i видалення об’єкта основних засобiв та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов’язання за якими бере на себе Товариство. Первiсна вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частку виробничих накладних витрат. Капiталiзованi витрати включають суттєвi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi. Переоцiнка будiвель та пов’язаних з ними елементiв iнфраструктури проводиться з достатньою регулярнiстю для того, щоб їхня балансова вартiсть iстотно не вiдрiзнялась вiд тiєї вартостi, яка була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на звiтну дату. Якщо балансова вартiсть активу збiльшується у результатi переоцiнки, таке збiльшення вiдображається безпосередньо у складi iнших сукупних доходiв та накопичується у складi власного капiталу за статтею резерву переоцiнки. Однак, таке збiльшення визнається у складi прибутку або збитку у тiй мiрi, в якiй воно сторнує зменшення вартостi того самого активу у результатi попередньої переоцiнки, яке було визнане у складi прибутку або збитку. Якщо балансова вартiсть активу зменшується у результатi переоцiнки, таке зменшення визнається у складi прибутку або збитку. Однак, таке зменшення включається безпосередньо до складу iнших сукупних доходiв i накопиченої суми у власному капiталi за статтею резерву переоцiнки у межах iснування кредитового залишку у складi резерву переоцiнки щодо вiдповiдного активу. У випадку подальшого вибуття чи продажу переоцiненого майна вiдповiдна сума переоцiнки, включена до загального резерву переоцiнки, переноситься безпосередньо до складу нерозподiленого прибутку. Амортизацiя нараховується для списання первiсної вартостi або переоцiненої вартостi активiв, окрiм землi, незавершеного будiвництва та невстановленого обладнання, протягом очiкуваного перiоду їхнього корисного використання. Амортизацiя будiвель та пов’язаних з ними елементiв iнфраструктури, споруд та покращень орендованої власностi розраховується iз використанням прямолiнiйного методу. Амортизацiйна вартiсть будiвель i пов’язаних з ними елементiв iнфраструктури визначається як переоцiнена вартiсть, зменшена на суму лiквiдацiйної вартостi, яка становить 0-20% вiд переоцiненої вартостi. Iншi групи основних засобiв (за виключенням транспортних засобiв) амортизуються iз використанням кумулятивного методу протягом очiкуваного строку корисного використання активiв. Транспортнi засоби амортизуються iз використанням виробничого методу. Амортизацiйна вартiсть iнших груп основних засобiв оцiнюється як iсторична вартiсть, зменшена на суму лiквiдацiйної вартостi активiв, яка варiюється вiд нуля до 20%. Строки корисного використання основних засобiв представленi таким чином: Роки Будiвлi та пов’язанi з ними елементи iнфраструктури 15-60 рокiв Споруди 5-20 рокiв Машини та обладнання 3-10 рокiв Транспортнi засоби 5-10 рокiв Меблi, спорядження та iнвентар 2-10 рокiв Iншi основнi засоби 2-15 рокiв Покращення орендованого майна Менший зi строку оренди або перiоду корисного використання покращення Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн порiвняно з попереднiми оцiнками облiковується як змiна облiкової оцiнки. Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або вилучення об’єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i визнається у складi прибутку або збитку. До невстановленого обладнання належать об’єкти обладнання, якi не готовi для негайного використання. Невстановлене обладнання не амортизується. Амортизацiя невстановленого обладнання, на основi того самого методу, що й вiдповiдних об’єктiв основних засобiв, починається з моменту готовностi цих активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, якi забезпечують можливiсть їхньої експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва. Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть, яка являє собою майно, утримуване для отримання доходiв вiд оренди та/або приросту капiталу, вiдображається за справедливою вартiстю на звiтну дату. Прибутки або збитки, якi виникають у результатi змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi, включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, у якому вони виникають. Нематерiальнi активи Придбанi окремо нематерiальнi активи iз визначеними строками корисного використання вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя визнається iз використанням прямолiнiйного методу протягом очiкуваного строку корисного використання. Очiкуванi строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду, причому вплив будь-яких змiн в оцiнках облiковується на перспективнiй основi. Зменшення корисностi матерiальних та нематерiальних активiв На кожну звiтну дату Товариство переглядає балансову вартiсть своїх матерiальних та нематерiальних активiв для виявлення будь-яких ознак того, що цi активи втратили частину своєї вартостi внаслiдок зменшення корисностi. За наявностi таких ознак здiйснюється оцiнка суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Для цiлей оцiнки зменшення корисностi активи групуються за найменшими рiвнями, для яких iснують окремi iдентифiкованi потоки грошових коштiв (одиницi, якi генерують грошовi кошти). Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi пiд час використання. При здiйсненнi оцiнки вартостi пiд час використання сума очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується до їхньої теперiшньої вартостi iз використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для даного активу. Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менше його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються негайно у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв коли вiдповiдний актив являє собою будiвлю та/або пов’язаний з ними елемент iнфраструктури, якi вiдображаються за переоцiненою вартiстю, окрiм iнвестицiйної нерухомостi. У таких випадках збиток вiд зменшення корисностi вiдображається як зменшення резерву переоцiнки. Якщо у подальшому збиток вiд зменшення корисностi сторнується, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки суми його вiдшкодування, але таким чином, щоб переглянута балансова вартiсть не перевищувала балансової вартостi, яка була б визначена, якби для активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається негайно у складi прибутку або збитку, крiм випадкiв коли вiдповiдний актив являє собою будiвлю та/або пов’язаний з ними елемент iнфраструктури, якi вiдображаються за переоцiненою вартiстю, окрiм iнвестицiйної нерухомостi. У цьому випадку сторнування збитку вiд зменшення корисностi вiдображається як збiльшення резерву переоцiнки. Витрати з податку на прибуток Витрати з податку на прибуток становлять суму поточного податку на прибуток i вiдстроченого податку. Поточний податок Податок на прибуток розраховується згiдно iз чинним законодавством України. Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, розраховується на основi оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про прибутки або збитки та iншi сукупнi доходи, тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на витрати, якi зменшують оподатковуваний прибуток, в iнших звiтних перiодах, а також тому, що в нього не включаються статтi, якi нiколи не враховуються для цiлей оподаткування. Зобов’язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховуються iз використанням податкових ставок, якi дiяли протягом звiтного перiоду. Вiдстрочений податок Вiдстрочений податок визнається стосовно тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов’язання зазвичай визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи зазвичай визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню, у тому обсязi, щодо якого iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми цього активу. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються виходячи зi ставок податку, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде погашене зобов’язання, на основi податкових ставок (або податкового законодавства), якi дiяли або фактично дiяли на кiнець звiтного перiоду. Розрахунок вiдстрочених податкових зобов’язань i активiв вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Товариством вибраного на кiнець звiтного перiоду методу вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов’язань Товариства. Поточний та вiдстрочений податки за перiод Поточний та вiдстрочений податки визнаються як витрати або доходи у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються поза прибутком або збитком (або у складi iнших сукупних доходiв, або безпосередньо у власному капiталi). У цьому випадку податки також визнаються поза прибутком або збитком. Оренда Оренда класифiкується як фiнансова, якщо за умовами оренди орендар приймає на себе практично усi ризики i вигоди, пов’язанi iз володiнням активом. Будь-яка iнша оренда класифiкується як операцiйна. Операцiйна оренда Доходи за договорами операцiйної оренди визнаються на основi прямолiнiйного методу протягом строку дiї вiдповiдної оренди. Первiснi прямi витрати орендодавцiв, пов’язанi з узгодженням та пiдписанням договорiв операцiйної оренди, додаються до балансової вартостi активу, який орендується, та амортизуються iз використанням прямолiнiйного методу протягом строку дiї вiдповiдної оренди. Витрати за договорами операцiйної оренди визнаються у складi прибутку або збитку за методом нарахувань протягом строку дiї вiдповiдної оренди. Умовнi зобов’язання та активи Умовнi зобов’язання не визнаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд. Резерви Резерви визнаються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання (на основi правового регулювання або яке витiкає iз обставин) внаслiдок минулих подiй, i при цьому iснує достатня ймовiрнiсть, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для його погашення, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов’язання. Дивiденди Дивiденди, оголошенi протягом звiтного перiоду, визнаються як розподiл суми нерозподiленого прибутку акцiонерам протягом вiдповiдного перiоду, причому сума визнаних, але не сплачених дивiдендiв включається до складу короткострокових зобов’язань. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi до випуску, не визнаються як зобов’язання на звiтну дату, але розкриваються у примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi. Визнання доходiв Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була або має бути отримана, та становлять суми до отримання вiд продажу товарiв та надання послуг пiд час звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням знижок та вiдповiдних податкiв з продажiв. Доходи вiд реалiзацiї товарiв Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються у момент постачання товарiв та передачi права власностi на них покупцевi за умови виконання усiх наведених нижче умов: • Товариство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням товарами; • Товариство бiльше не бере участi в управлiннi у тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється iз правом володiння, та не здiйснює фактичного контролю над проданими товарами; • сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена; • iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Товариства; та • понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Доходи вiд надання послуг Доходи вiд надання послуг визнаються у тому перiодi, у якому послуги були наданi, за умови виконання усiх наведених нижче умов: • сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена; • iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Товариства; • ступiнь завершення операцiї на кiнець звiтного перiоду можна визначити достовiрно; та • суму витрат, понесених на операцiю та на її завершення, можна визначити достовiрно. Валова сума, отримана вiд iменi замовникiв за комiсiйними договорами, не визнається доходами вiд реалiзацiї. Лише чиста сума комiсiйної винагороди визнається i включається до складу доходiв вiд надання вiдповiдних послуг. Доходи з вiдсоткiв Доходи з вiдсоткiв визнаються iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Визнання витрат Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Податок на додану вартiсть Податок на додану вартiсть (ПДВ) стягується у розмiрi 20% вiд оподатковуваної суми продажiв на територiї України та iмпорту товарiв/послуг. Для оподатковуваних операцiй з продажу ПДВ стягується з контрактної вартостi коштiв, товарiв/послуг або будь-якої iншої компенсацiї, отриманої/нарахованої у зв’язку з продажем. За загальним правилом, з метою визначення суми податку, яка має бути сплачена до бюджету/вiдшкодована з бюджету, ПДВ на обсяг продажiв зменшується на величину ПДВ, сплачену/нараховану у зв’язку з придбанням товарiв/послуг. Для цiлей оподаткування використовують касовий метод або метод нарахувань, залежно вiд виду оподаткованої операцiї, а також вiд того, що було здiйснено ранiше – отримання/платiж грошових коштiв чи вiдправлення/поставка товарiв. У звiтному перiодi Товариство пiльгами по податку на додану вартiсть не користувалась Операцiї в iноземних валютах Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Усi реалiзованi та нереалiзованi прибутки та збитки, якi виникають внаслiдок курсових рiзниць, включаються до складу прибутку або збитку за перiод. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi.

Продовження тексту приміток

 1. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: ? подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства; ? вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; ? є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; ? є повною в усiх суттєвих аспектах. Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: ? вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання; ? визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 4.2. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. Зменшення корисностi основних засобiв МСФЗ вимагають, щоб пiдприємство здiйснювало оцiнку на кiнець кожного звiтного перiоду, чи iснують будь-якi ознаки того, що активи втратили свою вартiсть вiд зменшення корисностi. У разi iснування таких ознак Товариство здiйснює оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Оцiнка факту наявностi ознак щодо зменшення корисностi станом на звiтну дату, включно з аналiзом внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв, вимагає вiд керiвництва застосування рiзних припущень. Строки корисної експлуатацiї основних засобiв Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв вимагає вiд керiвництва застосування професiйних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з аналогiчними активами. Пiд час визначення строкiв корисного використання активiв керiвництво враховує способи очiкуваного використання кожного активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися цей актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї, що облiковується перспективно. 4.3. Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв У вiдповiдностi до МСБО 2 “Запаси” запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Пiд час оцiнки чистої вартостi реалiзацiї запасiв Товариство застосовує рiзнi професiйнi судження для визначення: • очiкуваної цiни продажу запасiв пiд час звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням розрахункових витрат на завершення операцiї продажу; та • рiвня подальшого використання запасiв. На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку балансової вартостi запасiв i вiдображає, якщо необхiдно, списання вартостi запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї. 4.4. Класифiкацiя i оцiнка iнвестицiйної нерухомостi Для цiлей класифiкацiї основних засобiв як iнвестицiйної нерухомостi керiвництво базувало свої судження на критерiях, викладених в МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть», зокрема, чи утримується нерухомiсть з метою отримання доходiв вiд оренди та/або зростання її вартостi. Пiсля первiсного визнання Група вирiшила використовувати модель справедливої вартостi для своєї iнвестицiйної нерухомостi, оскiльки це дозволено згiдно з МСБО 40, i оцiнює її у вiдповiдностi до вимог МСБО 40 для цiєї моделi. 4.5. Судження визнання економiки у станi гiперiнфляцiї, вiдповiдно до положень МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища країни. Цi характеристики є кiлькiсними i якiсними. Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України свiдчать, що кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не перевищив 100%. Цей показник незначно нижче за 100% i складає лише 69,3% на кiнець 2017 року. Ми очiкуємо, що за результатами 2018 року рiвень iнфляцiї зменшиться. Нацiональний банк України прогнозує рiвень iнфляцiї на 2018 рiк – 9,0 %, на 2019 рiк – 6,5%. Мiжнародний валютний фонд прогнозує рiвень iнфляцiї в Українi на 2018 рiк у розмiрi 10%. При цьому, за попереднi роки рiвень iнфляцiї складав:, за 2015 рiк – 43,3 %, за 2016 рiк – 12,3 %, за 2017 рiк – 13,7 %. Тобто у наступнi роки кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не буде перевищувати 100%. Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що економiка України є гiперiнфляцiйною, а саме: – немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi; – немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. За офiцiйними даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень населення на цей час досi становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає ранiше заощадженi кошти; – вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через попит та пропозицiю) i не обов’язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. Iндексацiї пiдлягає лише частка заробiтної плати i лише при деяких умовах; – немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким. До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, згiдно з цим Стандартом, є питанням судження управлiнського персоналу пiдприємства. Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, Товариство дiйшло висновку щодо недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки країни є гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським персоналом Товариства було прийняте рiшення не застосовувати за результатами 2017 року норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок показникiв фiнансової звiтностi. Але, поряд з тим, пiдприємство буде слiдкувати за рiвнем iнфляцiї протягом 2018 та наступних рокiв, враховуючи, що функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня. Такими чином, управлiнський персонал вважає, що МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» до фiнансової звiтностi ПрАТ «ЕСМА» не застосовується. 4.6. Судження щодо порогу суттєвостi для окремих об’єктiв облiку Порiг суттєвостi визначається Товариством з метою обґрунтованого розмежування облiкової та iншої iнформацiї на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рiшення користувачiв фiнансової звiтностi. Об’єкти облiку Порiг суттєвостi, % Базовий показник для визначення порогу суттєвостi Окремi об’єкти облiку активiв, зобов’язань i власного капiталу 5% Пiдсумок вiдповiдно всiх активiв, зобов’язань i власного капiталу Окремi об’єкти доходiв i витрат 2% Чистий прибуток/збиток на звiтну дату Переоцiнка або зменшення корисностi об’єктiв облiку 20% Вiдхилення залишкової, балансової, первiсної, номiнальної вартостi об’єктiв облiку вiд їх справедливої вартостi Визначення подiбних активiв 10% Чистий прибуток/збиток на звiтну дату Товариство не повинне в пояснювальних примiтках до фiнансової звiтностi надавати iнформацiю, розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана iнформацiя є несуттєвою (нижча за наведений порiг суттєвостi). 5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI ПОДАНI У ФIНАНСОВИХ ЗВIТАХ 5.1. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ 2017 рiк 2016 рiк Дохiд вiд реалiзацiї послуг 35 835 30 522 в т.ч. пов’язаним особам 15 255 12 189 Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 468 366 в т.ч. пов’язаним особам – – Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 439 670 в т.ч. пов’язаним особам 196 494 Вирахування з доходу (повернення та знижки) (5) (4) в т.ч. пов’язаним особам (5) (4) Всього доходи вiд реалiзацiї 36 737 31 554 в т.ч. пов’язаним особам 15 446 12 679 5.2. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ 2017 рiк 2016 рiк Собiвартiсть реалiзацiї послуг 14 815 6 532 в т.ч. пов’язаним особам 6 307 2 606 Собiвартiсть реалiзацiї товарiв 356 595 в т.ч. пов’язаним особам 187 480 Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї 247 233 в т.ч. пов’язаним особам – – Всього 15 418 7 360 в т.ч. пов’язаним особам 6 494 3 086 5.3. IНШI ДОХОДИ, IНШI ВИТРАТИ Iншi доходи 2017 рiк 2016 рiк Збiльшення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi 18 657 – Iншi доходи звичайної дiяльностi 72 13 Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 36 5 327 Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 13 9 Всього 18 778 5 349 Iншi витрати Зменшення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi 4 030 6 684 Нарахування резерву сумнiвних боргiв (неоперацiйний) 788 – Нарахування резерву сумнiвних боргiв (операцiйний) 154 26 Iншi витрати звичайної дiяльностi 109 19 Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв 11 5 323 Iншi витрати операцiйної дiяльностi 39 42 Всього 5 131 12 094 5.4. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 2017 рiк 2016 рiк Витрати на персонал 19 8 Амортизацiя 5 7 Нарахування на зарплату 4 2 Iншi витрати 4 41 Всього витрат на збут 32 58 5.5. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 2017 рiк 2016 рiк Розрахунки по соцiальному страхуванню та податкам 1 735 2 423 Витрати на персонал /заробiтна плата 1 281 4 346 Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 786 821 Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 635 510 Послуги стороннiх органiзацiй 381 312 Комунальнi послуги 376 392 Товари та матерiали 185 499 Утримування автотранспорту 80 141 Послуги банку 28 23 Послуги зв’язку 27 25 Страхування та експертна оцiнка 27 57 Оренда – 8 Утримування та ремонт основних засобiв 24 800 Витрати на охорону – 9 Iншi витрати 9 35 Всього адмiнiстративних витрат 5 574 10 401 5.6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 2017 2016 Витрати з поточного податку на прибуток 5 528 2 372 Вигоди з вiдстроченого податку на прибуток (1 701) (1 310) Витрати з податку на прибуток 3 827 1 062 2017 2016 Вiдстроченi податковi активи, якi виникають з: Балансової вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв 1 180 1 059 Резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi 191 22 Резерву на невикористанi вiдпустки та премiї працiвникам 47 125 Торгової та iншої кредиторської заборгованостi 11 – 1 429 1 206 Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди – – За вирахуванням: Резерву оцiнки (175) (4) Чистi вiдстроченi податковi активи 1 254 1 202 Вiдстроченi податковi зобов’язання, якi виникають iз: Переоцiнки землi, будiвель i пов’язаних з ними елементiв iнфраструктури (1 401) (2 972) Балансової вартостi iнвестицiйної нерухомостi – (1 650)_ Усього вiдстрочених податкових зобов’язань (1 401) (4 622) Чиста вiдстрочена податкова позицiя (147) (3 420) 2017 2016 Вiдстроченi податковi зобов’язання станом на початок року (3 420) (4 840) Вiдстрочений податок, вiднесений безпосередньо до iнших сукупних доходiв (1 014) 110 Сторнування вiдстроченого податку, вiднесеного безпосередньо до iнших сукупних доходiв в минулих перiодах, внаслiдок змiн у податковому законодавствi 2 585 – Вигоди з вiдстроченого податку на прибуток 1701 1310 Вiдстроченi податковi зобов’язання станом на кiнець року (147) (3 420) 2017 2016 Прибуток до оподаткування вiд операцiйної дiяльностi 29 360 6 990 Податок на прибуток за встановленою ставкою у розмiрi 18% 5 285 1 258 Податковий вплив: Змiни резерву оцiнки 171 (14) Постiйних рiзниць, якi виникають вiд витрат/доходiв, якi не зменшують/не збiльшують об’єкт оподаткування (1 629) (182) Витрати з податку на прибуток 3 827 1 062 5.7. ОСНОВНI ЗАСОБИ Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Меблi, спорядження та господарський iнвентар Iншi основнi засоби Капiтальнi iнвестицiї Всього Первiсна вартiсть: на 31.12.15 105 454 10 713 822 1 341 85 61 118 476 Коригування у зв”язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення (64 828) (64 828) Зменшення у результатi переоцiнки (611) (611) Надходження 199 21 45 5 648 5 913 Перемiщено до складу iнвестицiйної нерухомостi (12) (4) (16) Вибуття (7 274) (81) (88) (2) (103) (7 548) на 31.12.16 40 015 3 626 741 1 274 124 5 606 51 386 Коригування у зв”язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення 147 695 147 695 Збiльшення у результатi переоцiнки 5 632 5 632 Збiльшення у результатi переоцiнки, визнане як прибуток 43 43 Надходження 8 818 22 675 69 64 5 938 15 586 Перемiщено до складу iнвестицiйної нерухомостi (9 592) (9 592) Вибуття (5) (99) (12) (3) (11 449) (11 568) на 31.12.17 192 611 3 643 1 317 1 331 185 95 199 182 Накопичена амортизацiя: на 31.12.15 93 415 2 710 589 1 064 62 – 97 840 Коригування у зв”язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення (64 828) (64 828) Нарахування за 2016 1 127 1 281 2 70 25 2 505 Вибуття (1 938) (49) (2) (2) (1 991) на 31.12.16 29 714 2 053 542 1 132 85 – 33 526 Коригування у зв”язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення 147 695 147 695 Нарахування за 2017 1 634 399 11 91 33 2 168 Вибуття (4) (87) (12) (3) (106) на 31.12.17 179 043 2 448 466 1 211 115 – 183 283 Чиста балансова вартiсть: на 31.12.16 10 301 1 573 199 142 39 5 606 17 860 на 31.12.17 13 568 1 195 851 120 70 95 15 899 5.8. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ 2017 2016 Станом на початок року 123 366 130 030 Перемiщено зi складу основних засобiв 9 592 16 Надходження та капiтальнi покращення протягом року 1 927 4 Незавершенi капiтальнi полiпшення 1 645 – Збiльшення/(зменшення) справедливої вартостi протягом року 14 627 (6 684) Станом на кiнець року 151 157 123 366 5.9. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Програмне забезпечення Всього Первiсна вартiсть: На 31.12.15 159 159 Надходження 14 14 Вибуття 3 3 На 31.12.16 170 170 Надходження 33 33 Вибуття 4 4 На 31.12.17 199 199 Накопичена амортизацiя: На 31.12.15 55 55 Надходження 20 20 Вибуття 3 3 На 31.12.16 72 72 Надходження 25 25 Вибуття 4 4 На 31.12.17 93 93 Чиста балансова вартiсть: На 31.12.16 98 98 На 31.12.17 106 106 5.10. ЗАПАСИ 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Виробничi запаси (за iсторичною собiвартiстю) 690 512 Незавершене виробництво (за iсторичною собiвартiстю) 162 129 Товари (за iсторичною собiвартiстю) 31 15 Всього запаси 883 656 5.11. ТОРГОВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Торговельна дебiторська заборгованiсть, пов’язанi сторони* 1 955 3 119 Короткостроковi позики, наданi пов’язаним сторонам 1 670 450 Торговельна дебiторська заборгованiсть, третi сторони* 931 1 065 Аванси виданi 552 1 052 Розрахунки з бюджетом 4 653 Iнша дебiторська заборгованiсть 61 51 Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (резерв сумнiвних боргiв) (273) (125) Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 4 900 6 264 * Торговельна дебiторська заборгованiсть покупцiв: * В тому числi контрагенти-боржники: 2017 2016 САВТОСЕРВIС” ТОВ 616 2 036 АЙПIЛЕНД” ТОВ 461 345 АСНОВА ХОЛДИНГ” ПрАТ 303 266 КРЕЦ” ТОВ 271 – ЕКОЛЬ ЛОГIСТIКС” ТОВ 171 163 ВЕСКО IНВЕСТ” ТОВ 170 356 ГЛЕДФАРМ ЛТД” ТОВ 109 155 САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ” ДП 109 152 Улько Оксана Володимирiвна ФОП 86 – Агроiст Бейкiнг енд Мiллiнг” ТОВ 75 – Преса” ДП 75 109 САВСЕРВIС – МОВА” ТОВ 67 – ФЕНIКС КОНТАКТ” ТОВ 50 71 МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР” ПрАТ – 59 Омелян Андрiй Валерiанович ФОП – 58 Юрчук Володимир Володимирович ФОП – 160 Iншi (менше 50 тис.) 323 254 Всього 2 886 4 184 Змiни у резервах пiд зменшення корисностi торговельної дебiторської заборгованостi представлено нижче: 2017 2016 Резерв на початок перiоду 125 100 Збiльшення 148 25 Резерв на кiнець перiоду 273 125 Аналiз торговельної дебiторської заборгованостi за строками погашення представлено наступним чином: 31 грудня 2017 31 грудня 2016 До 30 днiв 747 819 31 – 90 днiв 1 470 1 304 91 – 180 днiв 654 2 036 181 – 365 днiв – – Бiльше 365 днiв 15 25 Всього 2 886 4 184 5.12. ГРОШОВI КОШТИ 31.12.2017 31.12.2016 Поточнi рахунки 509 91 Iншi рахунки в банках 66 178 Каса 7 7 Грошовi кошти в дорозi 2 3 ВСЬОГО (тис.грн.) 584 279 Найменування банкiвських установ: 31.12.2017 31.12.2016 Поточний рахунок в АТ “УкрСиббанк” 509 91 Рахунок в ПАТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”, м. Київ 53 70 Рахунок в ПАТ “КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК” 8 3 Рахунок в ПАТ “АБК “КИЇВ” (банк лiквiдовано) 5 5 Казначейство України (ел. адм.подат.) (ПДВ) – 100 Всього 575 269 Грошовi кошти Товариства не обмеженi у використанi. Сума залишкiв на рахунках пiдтверджена виписками банкiв станом на останнiй операцiйний день банку у 2017 роцi. Всi грошовi кошти Товариства знаходяться в банкiвських установах з кредитним рейтингом iнвестицiйного рiвня. 5.13. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Довгострокова кредиторська заборгованiсть 2017 2016 Вiдстроченi податковi зобов’язання 147 3 420 Iншi довгостроковi зобов”язання (в т.ч. гарантiйний платiж по орендi ТОВ «Веско Iнвест» 1969 тис. грн) 2 173 147 Всього: 2 320 3 567 5.14. ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Поточна кредиторська заборгованiсть 2017 2016 Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом (в т.ч. в 2017 р. 2212 тис. грн з податку на прибуток) 3 892 1 228 Нарахованi заробiтна плата та компенсацiї 1 467 1 518 Дивiденди до сплати 457 3 413 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, третi сторони* 152 150 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, пов’язанi сторони* 93 90 Iншi поточнi зобов’язання 1 064 2 250 Всього 7 125 8 649 * Торговельна кредиторська заборгованiсть перед постачальниками: в т. ч. за Контрагентами: 2017 2016 Вєнтус ресурс” ТОВ 52 43 АБК СЕРВIС” ТОВ 62 54 АЙПIЛЕНД” ТОВ 37 29 АСНОВА ХОЛДИНГ” ПрАТ 8 18 Ейр Iнжинiрiнг” ПП – 9 Енерго-Iнвест” ТОВ – 10 Київенерго” ПАТ 17 0 САВТОСЕРВIС» ТОВ 44 40 Iншi (менше 10 тис. грн) 25 37 Всього 245 240 5.15. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал як на 31.12.2016 так i на 31.12.2017 р. становить 7 900 тис. грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй – реєстрацiйний № 502/10/1/10 вiд 15.10.2010 р., дата видачi 28.04.2017 року на загальну суму 7 900 000,00 (сiм мiльйонiв дев’ятсот тисяч) гривень, номiнальною вартiстю 5,00 (п’ять) гривень 00 коп., в кiлькостi 1 580 000 штук, форма iснування – без документарна, видане ДКЦПФР. Статутний капiтал станом на 31.12.2017 року сплачений повнiстю. 5.16. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ Звiт грошових коштiв за 2017 рiк складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та не операцiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть – полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати. Iнвестицiйна дiяльнiсть – це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди. Фiнансова дiяльнiсть – це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi отримання та погашення позик. Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рiк (305 тис. грн.) є позитивне значення грошових коштiв в сумi – 584 тис. грн. 5.17. ЗВIТ ПРО ЗМIНИ В КАПIТАЛI Товариство складає Звiт про змiни в капiталi, де розкриває iнформацiю про змiни у власному капiталi вiдповiдно до МСБО 1, а саме про змiни власного капiталу в результатi отриманого прибутку (збитку), переоцiнки основних засобiв та iн. До статей власного капiталу в балансi Товариства входять: 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Статутний капiтал 7 900 7 900 Капiтал у дооцiнках (переоцiнка основних засобiв) 122 300 115 097 Резервний капiтал 1 667 1 667 Нерозподiленi прибутки / непокритi збитки 32 527 12 996 Всього власний капiтал 164 394 137 660 Змiн в статутному капiталi в 2017 роцi порiвняно з 2016 не вiдбулося. Капiтал у дооцiнках збiльшився за рахунок переоцiнки основних засобiв. Змiни по статтi “Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)” на загальну суму 19 531 тис. грн. вiдбулись в наслiдок: – отриманого за результатами 2017 року прибутку в сумi 25 533 тис. грн.( позитивне значення); – виправлення помилок в сумi 72 тис. грн. (вiд’ємне значення); – розподiлу прибутку мiж власниками акцiй в сумi 5 930 тис. грн (вiд’ємне значення). 6. УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 6.1. Судовi позови Проти Товариства клiєнтами не подано жодних судових позовiв. Товариство в 2017 р. було позивачем до: № Вiдповiдач Суть позову Рiшення за позовом 1 ДПI у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Києвi донарахування податку на додану вартiсть в розмiрi 65987,0 грн. та штрафних санкцiй в розмiрi 16596,75 грн Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiд 21 листопада 2017 року у справi № К/800/8929/17 остаточно скасовано донарахування податкових зобов`язань 6.2. Бiзнес середовище Свою дiяльнiсть Товариство повнiстю здiйснює на територiї України. Тому бiзнес-середовищу Товариства притаманнi ризики, що характернi для економiчних та фiнансових ринкiв України, яким притаманнi ознаки ринку, що розвивається. Юридичне й податкове законодавство України нестабiльне, характеризується наявнiстю рiзноманiтних тлумачень i внесенням частих змiн, що поряд з вже iснуючими законодавчими та податковими обмеженнями додатково ускладнює пiдприємницьку справу. 6.3. Оподаткування Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якою податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення та валютного контролю), пiдлягають перевiрцi та вивчанню з боку контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи та пенi у значних розмiрах. Перерахованi фактори визнають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують в країнах з бiльш розвинутою податковою системою. Як правило, податковi декларацiї можуть перевiрятися на протязi трьох рокiв. Однак, на практицi, ризик ретроспективного стягнення податку або застосування фiнансових санкцiй значно зменшується по закiнченнi трьох рокiв. Той факт, що перевiрка за рiк була здiйснена, не означає, що нiяка податкова декларацiя за цей рiк не буде перевiряться в майбутньому. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснюється в повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, яке регулює його дiяльнiсть, та що Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. У тих випадках, коли iснує невiдповiднiсть вiдносно сум податкiв до сплати, нарахування проводиться виходячи з оцiнки керiвництва Товариства на основi аналiзу iнформацiї, яка є у її розпорядженнi. 6.4. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 6.5. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони У данiй фiнансовiй звiтностi пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об’єктом спiльного контролю. Пов’язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж незв’язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж незв’язаними сторонами. Пов’язанi сторони включають: – керуючу компанiю – холдинг (акцiонера); – iнших акцiонерiв; – iншi пiдприємства пiд керiвництвом холдингу; – управлiнський персонал. Директор Хотенко О.Ю. та члени ревiзiйної комiсiї не є акцiонерами Товариства. Посаду Головного бухгалтера не передбачено. Члени Наглядової ради не отримують винагороду за свою дiяльнiсть. У 2017 – 2016 роках до пов’язаних осiб Товариства вiдносились: Iм’я (найменування) пов’язаної сторони Характер вiдносин з Товариством Частка в статутному капiталi Товариства, % АСНОВА ХОЛДИНГ» ПрАТ Акцiонери ПрАТ «ЕСМА» 97.890569 Фiзичнi особи ВСЬОГО, з них члени керiвного органу – Наглядової ради: 2.109431 Баришевський Олег Олександрович 0.000063 Сафонов Максим Едуардович 0.000063 Строган Анатолiй Васильович 0.000063 Шаповалов Володимир Iванович 0.000063 Хотенко Олександр Юрiйович Директор ПрАТ «ЕСМА» ASNOVA INVESTMENTS LTD Пов’язанi компанiї Товариства Komora Finance B.V. Агроiст Бейкiнг енд Мiллiнг” ТОВ АЙПIЛЕНД” ТОВ АЙТI-ВIК” ТОВ БIНАЙС” ТОВ БРОК-С» ТОВ БЮРО ВИН» ТОВ ДЦ ПЛЮС” ТОВ ДИПЛОМАТ АВТО» ТОВ ЕКОЛЬ ЛОГIСТИКС» ТОВ IНТЕКС» ТОВ КАЛИНIВКА ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНТЕРПРАЙЗ” ТОВ ЛА ФАРIНА» ТОВ ОРГАНIК СТАНДАРТ» ТОВ ПСП iм Т. Г. Шевченка ПРОМО СЕРВIС” ПП САВСЕРВIС КАРПАТИ” ДП САВСЕРВIС МОВА” ТОВ САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ” ДП САВСЕРВIС” ТОВ САВТОСЕРВIС” ТОВ САВХОЗ” ТОВ Сiльськогосподарський кооператив iм. Б. Хмельницького» ТОВ ТС ПЛЮС» ТОВ Капетiй Iван Петрович Акцiонери ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», провiдне керiвництво пов’язаних компанiй Товариства Нагурний Вадим Аркадiйович Шаповалов Сергiй Iванович Жестоков Сергiй Володимирович Зборовський Андрiй Олексiйович Метельський Володимир Володимирович Толстой Олександр Миколайович Веренич Роман Миколайович Провiдне керiвництво пов’язаних компанiй Товариства Саєвський Юрiй Юрiйович Таргонський Iгор Сергiйович Василик Володимир Петрович Гулiєв Урфан Рiзванович Власенко Сергiй Володимирович Охрiмович Руслан Юрiйович У 2017 – 2016 роках обсяг послуг з оренди, теплопостачання, водопостачання, електропостачання, охорони, прибирання, тощо, наданих пов’язаним особам ПрАТ «ЕСМА», склав: Пов’язана особа 2017 2016 Оборот без ПДВ, тис. грн. Залишок на 31.12.2017, тис. грн. Оборот без ПДВ, тис. грн. Залишок на 31.12.2016, тис. грн. Агроiст Бейкiнг енд Мiллiнг»ТОВ 352 75 2 1 АЙПIЛЕНД» ТОВ 1 834 460 1 703 344 АСНОВА ХОЛДИНГ» ПрАТ 2 277 295 2 291 264 БIНАЙС» ТОВ 1 650 45 1 126 49 БЮРО ВИН» ТОВ 40 14 39 10 ДИПЛОМАТ АВТО» ТОВ 0 10 3 10 ДЦ ПЛЮС» ТОВ 11 1 6 1 ЕКОЛЬ ЛОГIСТIКС» ТОВ 3 445 164 3 097 153 КАЛИНIВКА ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНТЕРПРАЙЗ” ТОВ – – 4 – ПРОМО СЕРВIС» ПП 223 34 122 28 САВСЕРВIС» ТОВ 6 2 19 1 САВСЕРВIС – МОВА» ТОВ 519 64 1 819 9 САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ» ДП 3 024 109 2 874 152 САВТОСЕРВIС» ТОВ 2 584 616 2 131 2 036 САВХОЗ» ТОВ – – 724 – ТС ПЛЮС» ТОВ 1 578 48 1 094 49 Всього: 17 543 1 935 17 054 3 106 Примiтка: рiзниця з даними таблицi 5.1 на суму згортання транзитних комунальних послуг (компенсацiя водопостачання, електропостачання, теплопостачання, тощо). У 2017 – 2016 роках обсяг реалiзацiї господарських товарiв, канцтоварiв та iнших ТМЦ пов’язаним особам ПрАТ «ЕСМА» склав: Пов’язана особа 2017 2016 Оборот без ПДВ, тис. грн. Залишок на 31.12.2017, тис. грн. Оборот без ПДВ, тис. грн Залишок на 31.12.2016, тис. грн. Агроiст Бейкiнг енд Мiллiнг» ТОВ 7 – – – АЙПIЛЕНД» ТОВ 10 – 18 1 АСНОВА ХОЛДИНГ» ПрАТ 52 8 295 2 БIНАЙС» ТОВ – – – – ЕКОЛЬ ЛОГIСТIКС» ТОВ 77 8 86 10 ПСП iм. Т.Г. Шевченка 4 – – – САВСЕРВIС – МОВА» ТОВ 16 3 75 – САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ» ДП 2 – 2 – САВХОЗ» ТОВ 2 – 6 – ТС ПЛЮС» ТОВ 26 – 12 – Всього: 196 19 494 13 У 2017 – 2016 роках обсяг реалiзацiї необоротних активiв пов’язаним особам ПрАТ «ЕСМА» склав: Пов’язана особа Змiст операцiї 2017 2016 Оборот без ПДВ, тис. грн. Залишок на 31.12.2017 Оборот без ПДВ, тис. грн. Залишок на 31.12.2016 ПСП iм. Т.Г. Шевченка Реалiзацiя необоротних активiв – – 5 327 – ОРГАНIК СТАНДАРТ” ТОВ Реалiзацiя необоротних активiв 1 – – – Всього: 1 – 5 327 – Сума компенсацiї провiдному управлiнському персоналу ПрАТ «ЕСМА» за 2017-2016 роки становила 453 тис. грн. та 669 тис. грн., вiдповiдно. У 2017 – 2016 роки були нарахованi дивiденди згiдно Протоколiв Загальних Зборiв вiд 04.05.16 р. та 13.04.2017 р..: Пов’язана особа 2017 2016 Нараховано, тис. грн. Залишок на 31.12.2017 Нараховано, тис. грн. Залишок на 31.12.2016 ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» 5 805 – 9 274 2 974 Фiзичнi особи ВСЬОГО, з них члени керiвного органу – Наглядової ради: 125 457 206 439 Строган Анатолiй Васильович – Голова НР – – – – Сафонов Максим Едуардович – секретар НР – – – – Баришевський Олег Олександрович – член НР – – – – Шаповалов Володимир Iванович – член НР – – – – ВСЬОГО: 5 930 457 9 480 3 413 Всi операцiї мiж пов’язаними сторонами були проведенi на звичайних комерцiйних умовах. 7. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 7.1 Фiнансовi iнструменти та ризики Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають: торгову дебiторську заборгованiсть, iншу поточну дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi, торгову кредиторську заборгованiсть, гарантiйнi внески по орендi. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Так як пiдприємство має достатньо власних обiгових коштiв, до залучення кредитiв не вдається. Так як пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть в нацiональнiй валютi на територiї України, вплив валютних коливань на його дiяльнiсть визначального впливу не має. Основнi ризики включають: ринковий ризик (ризик непогашення дебiторської заборгованостi, ризик зниження ринкових цiн), ризик лiквiдностi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки гро¬шових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Iнформацiя щодо не дисконтованих платежiв за фiнансовими зобов’язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього Довгостроковi зобов’язання – – – 2 173 – 2 173 Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть – 4 513 1 686 – – 6 199 Iнша поточна заборгованiсть – 926 – – – 926 Всього – 5 439 1 686 2 173 – 9 298 Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього Довгостроковi зобов’язання – – 147 – – 147 Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть – 4 290 913 1 264 – 6 467 Iнша поточна заборгованiсть – 1 911 72 199 – 2 182 Всього – 6 201 1 132 1 463 – 8 796 7.2 Управлiння капiталом Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення таких цiлей, як збереження платоспроможностi i зростання прибутковостi. Керiвництво Товариства аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство приймає рiшення щодо виплати дивiдендiв, а в разi потреби – залучення додаткового капiталу або фiнансування та погашення iснуючих позик. Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2017-2016 рiкр. наведенi нижче: тис. грн. Активи Зобов’язання Власний капiтал (гр. 1 – гр. 2) 2017 173 839 9 445 164 394 2016 149 876 12 216 137 660 Отже, за результатами господарської дiяльностi у 2017 роцi вартiсть чистих активiв Товариства значно бiльша за розмiр Статутного капiталу (7 900 тис. грн), що свiдчить про високу лiквiднiсть i платоспроможнiсть. Вiдповiдно до п. 4.6. статтi 4 Статуту Товариство має право формувати резервний фонд у розмiрi, який визначається Наглядовою радою. Резервний фонд формується за рахунок вiдрахувань вiд чистого прибутку до досягнення фондом затвердженого розмiру. Розмiр щорiчних вiдрахувань до досягнення Резервним фондом встановленого розмiру складає не менше 5% суми чистого прибутку товариства. У 2016 та у 2017 роцi резервний капiтал становив 1 667 тис. грн, вiдрахувань у 2017 роцi не проводилось, так як до цього моменту був нарахований повнiстю. 8. ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ Товариство не застосовує i не розкриває iнформацiю вiдповiдно МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти» оскiльки є товариством, iнструменти власного капiталу Товариства не обертаються на вiдкритому ринку. Також Товариство не планує випуск фiнансових iнструментiв на вiдкритий ринок. Додаток до рiчної фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами» не готувався. 9. IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ. Подiї, що вiдбулися мiж датою складання балансу i датою затвердження фiнансової звiтностi, не вплинули на показники фiнансової звiтностi, пiдготовленої Товариством станом на 31 грудня 2017 року. На зборах учасникiв Товариства, 24 квiтня 2018 р., будуть визначенi порядок розподiлу прибутку 2017 року та напрями дiяльностi Товариства на майбутнє. Директор О.Ю. Хотенко

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ЕСМА».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «24» квітня 2018 року о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 5-го поверху будівлі АБК (літера Ж,К).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 9-00 до 9-40 годин  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «18» квітня 2018 р. станом на 24 годину.    

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПРОЕКТ порядку денного):

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Забродська Ольга Олександрівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна.

2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Циганенко Оксану Сергіївну, Секретарем – Фастовщук Вікторію Анатоліївну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: По всіх питаннях порядку денного, згідно з Статутом товариства, проводити відкрите голосування шляхом підняття рук.

Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, окрім кумулятивного голосування.

Голосування з питання №9 та №12 здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.

 1. 3. Звіт Директора про результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за  2017 рік. Прийняття  рішення  за наслідками  розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

4.Звіт  наглядової  ради за  2017 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  наглядової  ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

 1. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за  2017  рік.

Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту ревізійної  комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

6.Затвердження  річного  звіту  Товариства  за  2017  рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7.Затвердження  порядку   розподілу  прибутку і збитків товариства за  2017  рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік наступним чином: 25 438 000 грн. (двадцять п’ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам.

Затвердити розмір  річних дивідендів в сумі 25 438 000 грн. (двадцять п’ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Строган Анатолiй Васильович

Секретар Наглядової ради – Сафонов Максим Едуардович

Член Наглядової ради – Баришевський Олег Олександрович

Член Наглядової ради  – Шаповалов Володимир Iванович

Член Наглядової ради – Гулiєв Урфан Рiзван огли (представник акціонера Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ»).

 1. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.

10.Про затвердження умов цивільно-правових  або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  цивільно-правових  договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Укласти з головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори про виконання їх функцій та затвердити умови цих договорів.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати повноваження директору Хотенку Олександру Юлійовичу на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії –  Нагурний Вадим Аркадійович;

Член Ревізійної комісії – Шаповалов Сергій Іванович;

Член Ревізійної комісії – Давлатьоров Анатолій Бобоарабович.

 1. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії.
 2. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2018-2019 роках, попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, надання згоди на укладення Товариством кредитних договорів, договорів іпотеки, поруки та інших договорів.

Надати згоду на укладання товариством значного правочину на суму до 200 000 000,0 (двісті мільйонів) грн. та надати повноваження  директору товариства на укланання та підписання такого правочину та на здійснення усіх необхідних дій пов’язаних з укладанням цього правочину.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Забродська Ольга Олександрівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна – припинити.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період Показник

 

Період
поперед

ній 2016 р.

звітний

2017 р.

попередній

2016 р.

звітний

2017 р.

Усього активів 149 875 173 839 Статутний капітал 7 900 7 900
Основні засоби 12 254 15 804 Довгострокові зобов’язання 3 567 2 320
Довгострокові фінансові інвестиції Поточні зобов’язання 8 644 7 125
Запаси 656 883 Нерозподілений прибуток 12 712 32 527
Сумарна дебіторська заборгованість 6 263 4900 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 580 1 580
Грошові кошти та їх еквіваленти 279 584 Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Чистий прибуток / збитки/ 5 933 29 360 Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Власний капітал 137 664 164 394 Чисельність працівників 79 79

 

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного станом на 20.03.2018 р., кількість осіб, включених до переліку – 203 особа, яким належить 1 580 000 штук простих іменних акцій. Кількість акцій, які надають право голосу (голосуючих акцій) для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства – 1 553 911 штук простих іменних акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.esma.kiev.ua

Для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю – акціонер має право призначати свого представника для участі в загальних зборах. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Представник акціонера голосує на загальних зборах кількістю голосуючих акцій, яка зазначена в довіреності.

Кожний  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства,  а  також  щодо  нових  кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції  вносяться  не  пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів  до  складу  органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів відповідно до чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 годин за адресою: м. Київ, Краснова, 27, будівля АБК (літера Ж,К) бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, директор Хотенко Олександр Юлійович.

Довідки за телефоном: (044)  450-52-03

Наглядова рада Товариства