Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «ЕСМА»
2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 450-52-03 (044) 450-52-03
5. Електронна поштова адреса fastovtshuk.v@esma.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.esma.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року:
Голови Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30 жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року:
Секретаря Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (паспорт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05.04.2017 року:
Члена Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi 05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року:
Члена Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (паспорт серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 року:
Члена Наглядової ради Гулiєва Урфана Рiзван огли (паспорт серiї СК 475280 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi 8 лютого 1997 року) представника акцiонера Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ», володiє 97,890569 % статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 06 квiтня 2017 року:
Головою Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30 жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 06 квiтня 2017 року:
Секретарем Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (паспорт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 06 квiтня 2017 року:
Членом Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi 05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 06 квiтня 2017 року:
Членом Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (паспорт серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 06 квiтня 2017 року:
Членом Наглядової ради Гулiєва Урфана Рiзван огли (паспорт серiї СК 475280 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi 8 лютого 1997 року) представника акцiонера Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ», володiє 97,890569% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Хотенко Олександр Юлiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.04.2017
(дата)

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому Читать далее »

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

 

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «ЕСМА».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «05» квітня  2017 року о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 5-го  поверху АБК.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 9-00 до 9-40 годин  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «30» березня 2017 р. станом на 24 Читать далее »

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

 

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «ЕСМА».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «05» квітня  2017 року о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 5-го  поверху АБК.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 9-00 до 9-40 годин  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «30» березня 2017 р. станом на 24 годину.    

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.Обрання лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

 1. 3. Звіт Директора про результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за  2016 рік. Прийняття  рішення  за наслідками  розгляду звіту  Директора.

4.Звіт  наглядової  ради за  2016 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  наглядової  ради.

 1. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за  2016  рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту ревізійної  комісії.

6.Затвердження   річного  звіту   Товариства  за  2016  рік.

7.Затвердження  порядку   розподілу  прибутку і збитків товариства за  2016  рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

 1. Прийняття рішення про зміну типу товариства та зміну найменування.

9.Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 1. Затвердження положень Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноваження осіб на підписання положень.

11.Прийняття рішення про припинення повноважень  членів Наглядової ради.

 1. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради,

13.Про затвердження умов цивільно-правових  або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  цивільно-правових  договорів з членами Наглядової ради.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період Показник

 

Період
поперед

ній 2015 р.

звітний

2016 р.

попередній

2015 р.

звітний

2016 р.

Усього активів 161 029 149 875 Статутний капітал 7 900 7 900
Основні засоби 20 575 12 254 Довгострокові зобов’язання      4 839 3 567
Довгострокові фінансові інвестиції Поточні зобов’язання 14 316 8 644
Запаси 585 656  Нерозподілений прибуток 16 706 12 712
Сумарна дебіторська заборгованість 8 917 6 263 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 580 1 580
Грошові кошти та їх еквіваленти 483 279 Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Чистий прибуток / збитки/ 1 018 5 933 Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Власний капітал 141 874 137 664 Чисельність працівників 81 79

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.esma.kiev.ua

Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства,  а  також  щодо  нових  кандидатів  до  складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції  вносяться  не  пізніше ніж за 20 днів до дати проведення   загальних  зборів  акціонерного  товариства,  а  щодо кандидатів  до  складу  органів товариства — не пізніше ніж за сім днів   до   дати  проведення  загальних  зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів відповідно до чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 годин за адресою: м. Київ, Краснова, 27, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, директор Хотенко Олександр Юлійович.

Довідки за телефоном:(044)  450-52-03

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному Читать далее »

Склад в аренду (600 кв.м.) — литера О

Складские помещения в аренду – литера О

Площадь склада – 312,00 кв.м.

Площадь навеса (зашит профнастилом, неотапливаемый) – 297,00 кв.м.

Высота в литере О – 8,20 кв.м.

Фундамент, цоколь – железобетонный, кирпичный;

Стены – кирпичные, железобетонные, обшиты профнастилом;

Перегородки – железобетонные, кирпичные;

Пол – бетон, непылящий бетон

Инженерные коммуникации: 2 независимых ввода электропитания, водообеспечение, канализация, вентиляция, централизованное водяное  отопление.

Склад оборудован пожарной и охранной сигнализацией.

Территория вокруг здания заасфальтирована, предоставляются места для парковки легкового автотранспорта.

Прямая аренда

Контакты: Тел.: (044) 450-52-03, 050 311 83 59

 

 

Повідомлення про виплату дивідендів за 2015 рік

Публічне акціонерне товариство «ЕСМА».

повідомляє про прийняте рішення про виплату дивідендів.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2016 р., прийнято рішення про виплату дивідендів та затверджено розмір річних дивідендів.

Направити:

Направити 9 480 000 (дев’ять  мільйонів чотириста вісімдесят тисяч) гривень на виплату дивідендів акціонерам та виплатити на одну акцію номіналом 5,00 грн. по 6,00 грн., з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів. 

Визначити:

«22» червня 2016 р. — датою  складення  переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів;

 «01» липня 2016 р. — датою початку виплати дивідендів.

Виплатити дивіденди учасникам товариства протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Дивіденди сплачувати фізичним особам через касу товариства, юридичним особам шляхом перерахування на розрахунковий рахунок. Несплачені дивіденди – депонуються.

Для отримання дивідендів акціонери мають звернутися до емітента за тел.(044)450-52-03 або особисто, щодо визначення конкретної дати виплати дивідендів акціонеру, з метою своєчасного забезпечення наявності в касі товариства належної суми грошей для виплати дивідендів.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій  після  дати складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів,  право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Протокол №20 від 28 квітня 2016 року

Протокол №20

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА»

м. Київ                                                                                                                 28 квітня 2016 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів:

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЕСМА» відкрито 28 квітня 2016 року о 10-00 год. і завершено об 11-40 год. Загальні збори проводилися в приміщенні за адресою: 03115, м.Київ, вул. Миколи Краснова, 27, конференц-зал 5 поверху адмінбудівлі побутової (літера Ж,К).

Голова реєстраційної комісії зачитує протокол №2 засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.04.2016 року

станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 208 акціонерів, яким належить 1 580 000 акцій, що становить 100.00% від Статутного капіталу.

Загальна кількість голосуючих акцій 1 552 469 акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 2 акціонерів – учасників загальних зборів, яким належить 1 545 645 голосуюча акція, що становить 99,5 % від загальної кількості голосів.

Кворум загальних зборів: 99,5%. Відповідно до чинного законодавства наявність кворуму на загальних зборах забезпечена.

Директор Хотенко О.Ю.  доводить до відома загальних зборів акціонерів інформацію про дотримання  порядку скликання загальних зборів та персонального повідомлення акціонерів, держателів іменних акцій.

Згідно з чинним законодавством інформація була опублікована у газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Крім того, письмове персональне повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний та зміни до порядку денного надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, а саме, простим листом. Після публікації зміни до порядку денного загальних зборів не надходили.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.
 2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
 4. Розгляд Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства.
 5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
 8. Затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.
 9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 10. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
 11. Про затвердження внутрішніх Положень Товариства в нових редакціях. Уповноваження осіб на підписання Положень у нових редакціях.
 12. Про встановлення винагороди (заробітної плати та інших виплат) Директору Товариства.

Розгляд питань порядку денного

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.

По першому питанню порядку денного Директор Хотенко О.Ю. запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Фастовщук Вікторія Анатоліївна, члени комісії : Пермінова Галина Володимирівна, Фіношкіна Яна Олегівна. Повноваження обраної лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття Загальних Зборів Акціонерів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Голосували:

ЗА  — 1 545 645 (100%), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Лічильна комісія обрана у складі 3-х осіб, персонально:

Голова лічильної комісії – Фастовщук Вікторія Анатоліївна, члени комісії Пермінова Галина Володимирівна, Фіношкіна Яна Олегівна. Повноваження обраної лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття Загальних Зборів Акціонерів.

 1. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

По другому питанню порядку денного Директор Хотенко О.Ю. запропонував затвердити наступний регламент та порядок проведення загальних зборів:

По всім питанням порядку денного, згідно з законодавством та Статутом товариства, проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів. По питанням обрання Наглядової ради провести кумулятивне голосування.

Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.

Обрати секретаріат зборів у складі 2-х осіб, персонально:

Голову зборів – Стеблянко Ілону Костянтинівну.

Секретаря – Бурдейну Наталію Василівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Голосували:

ЗА  — 1 545 645 (100%), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Обрано Головою зборів – Стеблянко Ілону Костянтинівну.

Секретарем– Бурдейну Наталію Василівну.

Затверджено порядок проведення Загальних зборів.

 1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

По третьому питанню порядку денного виступила Голова зборів Стеблянко І.К.  представник за довіреністю ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», доповіла про результати діяльності Наглядової ради за звітний рік.

По третьому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голова зборів Стеблянко І.К. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Інших пропозицій  не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Голосували:

ЗА  — 1 545 645 (100%), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт Наглядової ради  за 2015 рік затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовільною.

 1. Розгляд Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства.

По четвертому питанню порядку денного слухали директора Хотенка О.Ю., який  доповів зборам про річні результати діяльності Товариства за 2015 рік.

По четвертому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голова зборів Стеблянко І.К. запропонувала затвердити звіт Директора про річні результати діяльності Товариства за 2015 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Інших пропозицій  не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Голосували:

ЗА  — 1 545 645 (100%), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт Директора та річні результати діяльності Товариства за 2015 рік затверджено. Роботу Директора  визнано задовільною.

 1. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.

По п’ятому питанню порядку денного виступила Секретар зборів Бурдейна Н.В. та доповіла про результати перевірки Ревізійною комісією діяльності Товариства за 2015р., про звіт (висновки) Ревізійної комісії щодо підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства.

По п’ятому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голова зборів Стеблянко І.К.  запропонувала затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Інших пропозицій  не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

 Голосували:

ЗА  — 1 545 645 (100%), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затверджено. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною.

 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

По шостому питанню порядку денного слухали Голову зборів Стеблянко І.К., яка звернула увагу на позитивні результати діяльності товариства за звітний період про що свідчить позитивна оцінка діяльності органів управління товариства.

Пропонується органам управління товариства у 2016 році посилити роботу по подальшому удосконаленню організації роботи товариства, продовжити роботу по переведенню підприємства на більш ефективні форми організації роботи для досягнення більшої прибутковості товариства.

По шостому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голова зборів Стеблянко І.К. запропонувала: за наслідками розгляду звіту Директора, Ревізійної комісії, Наглядової ради та, враховуючи позитивну оцінку діяльності органів управління товариства, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій  не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №6.

Голосували:

ЗА  — 1 545 645 (100%), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Річні результати діяльності Товариства за 2015 рік затверджено.

 1. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.По сьомому питанню порядку денного щодо затвердження порядку розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2015 рік слухали Голову зборів Стеблянко І.К. , яка повідомила, що згідно ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати  виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

— звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

— власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

— товариство має зобов’язання про викуп акцій відповідно до статті 68 цього Закону.

Таким чином, враховуючи відповідність встановленим вимогам законодавства, пропонується прийняти рішення щодо виплати дивідендів.

Пропонується затвердити порядок розподілу прибутку за 2015 рік. Направити 9 480 000 (дев’ять  мільйонів чотириста вісімдесят тисяч) гривень на виплату дивідендів акціонерам.

По сьомому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голова зборів Стеблянко І.К. запропонувала затвердити порядок розподілу прибутку за 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

 Голосування проводиться бюлетенем №7.

 Голосували:

ЗА  — 1 545 645 (100%), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Затвердити порядок розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

Направити 9 480 000 (дев’ять  мільйонів чотириста вісімдесят тисяч) гривень на виплату дивідендів акціонерам.

 1. Затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.

По восьмому питанню порядку денного слухали Голову зборів Стеблянко І.К., яка запропонувала направити 9 480 000 (дев’ять  мільйонів чотириста вісімдесят тисяч) гривень на виплату дивідендів акціонерам та виплатити на одну акцію номіналом 5,00 грн. по 6,00 грн., з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Наглядовій раді встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Направити, в порядку встановленому статутом, повідомлення кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями направити повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондовій біржі, у біржовому реєстрі якої перебуває товариство.

 По восьмому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голова зборів Стеблянко І.К. запропонувала затвердити розмір річних дивідендів за 2015 рік.

Інших пропозицій  не надійшло.

 Голосування проводиться бюлетенем №8.

Голосували:

ЗА  — 1 545 645 (100%), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно. 

Направити 9 480 000 (дев’ять  мільйонів чотириста вісімдесят тисяч) гривень на виплату дивідендів акціонерам та виплатити на одну акцію номіналом 5,00 грн. по 6,00 грн., з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів.  

Наглядовій раді встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Направити, в порядку встановленому статутом, повідомлення кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями направити повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондовій біржі, у біржовому реєстрі якої перебуває товариство.

 1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

А. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

По цьому питанню слухали Голову зборів Стеблянко І.К., яка запропонувала припинити з 28 квітня 2016 року повноваження членів Наглядової ради у складі:

Голова Наглядової ради  — Строган Анатолій Васильович,

Секретар Наглядової ради — Сафонов Максим Едуардович,

Член Наглядової ради — Баришевський Олег Олександрович,

Член Наглядової ради — Шаповалов Володимир Іванович.

Член Наглядової ради – Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ». Фізична особа, яка уповноважена представляти інтереси ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» в органі акціонерного товариства – Гулієв Урфан Різван огли, Директор.

Інших пропозицій не надійшло.

 Голосування проводиться бюлетенем №9А.

Голосували:

ЗА  — 1 545 645 (100%), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Достроково припинити з 28 квітня 2016 року повноваження членів Наглядової ради у складі:

Голова Наглядової ради  — Строган Анатолій Васильович,

Секретар Наглядової ради — Сафонов Максим Едуардович,

Член Наглядової ради — Баришевський Олег Олександрович,

Член Наглядової ради — Шаповалов Володимир Іванович,

Член Наглядової ради – Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ». Фізична особа, яка уповноважена представляти інтереси ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» в органі акціонерного товариства – Гулієв Урфан Різван огли, Директор.

 Б. Обрання нових членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА»

 По цьому питанню слухали Голову зборів Стеблянко І.К., яка запропонувала обрати з 29 квітня 2016 року наступний склад Наглядової ради:

Голова Наглядової ради  — Строган Анатолій Васильович,

Секретар Наглядової ради — Сафонов Максим Едуардович,

Член Наглядової ради — Баришевський Олег Олександрович,

Член Наглядової ради – Шаповалов Володимир Іванович,

Член Наглядової ради – Гулієв Урфан Різван огли  представник акціонера Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»).

Строк, на який обирається склад Наглядової ради – один рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №9Б для кумулятивного голосування.

Голосували:

Видано для голосування 1 (один) бюлетень. 

За кандидатуру Строган Анатолій Васильович подано 1 545 645 голос.

За кандидатуру Сафонов Максим Едуардович подано 1 545 645  голос.

За кандидатуру Баришевський Олег Олександрович подано 1 545 645 голос.

За кандидатуру Шаповалов Володимир Іванович подано 1 545 645  голос.

За кандидатуру Гулієв Урфан Різван огли  представник акціонера Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ») подано 1 545 645  голос.

Рішення прийнято одноголосно.

Обрано з 29 квітня 2016 року наступний склад Наглядової ради:

Голова Наглядової ради  — Строган Анатолій Васильович,

Секретар Наглядової ради — Сафонов Максим Едуардович,

Член Наглядової ради — Баришевський Олег Олександрович,

Член Наглядової ради – Шаповалов Володимир Іванович,

Член Наглядової ради – Гулієв Урфан Різван огли  представник акціонера Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»).

Строк, на який обирається склад Наглядової ради – один рік.

В. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

По даному питанню порядку денного слухали Голову зборів Стеблянко І.К., яка запропонувала укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори про виконання обов’язків члена Наглядової ради на безоплатній основі та обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Директора Товариства Хотенка О.Ю.

Запропоновано не укладати (розірвати) трудові договори з членами Наглядової ради та укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради (проект договору розглянутий). Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Статутом товариства та умовами укладеного цивільно-правового договору.

Інших пропозицій не надійшло.

 Голосування проводиться бюлетенем № 9В.

 Голосували:

ЗА  — 1 545 645 (100%), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори про виконання обов’язків члена Наглядової ради на безоплатній основі (проект договору розглянутий). Не укладати (розірвати) трудові договори з членами Наглядової ради.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Директора Товариства Хотенка О.Ю.

Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Статутом товариства та умовами укладеного цивільно-правового договору.

 1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

По десятому питанню порядку денного слухали Голову зборів Стеблянко І.К. , яка запропонувала питання щодо розробки нової редакції Статуту та затвердження  його в новій редакції перенести на наступні збори акціонерів. Голова Зборів Стеблянко І.К. запропонувала не підтримувати пропозицію щодо внесення змін до Статуту.

Інших пропозицій  не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №10.

Голосували:

ЗА  — 0 (0%), ПРОТИ – 1 545 645 (100%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішено не вносити зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Не надавати повноваження  Директору Товариства Хотенку О.Ю. на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 1. Про затвердження внутрішніх Положень Товариства в нових редакціях. Уповноважити Директора Товариства Хотенка О.Ю. на підписання Положень у нових редакціях.

По одинадцятому питанню порядку денного слухали Голову зборів Стеблянко І.К., яка запропонувала затвердити Положення про Наглядову Раду та Положення про Ревізійну комісію в та уповноважити Директора  Товариства Хотенка О.Ю. на підписання Положень у нових редакціях.

Інших пропозицій  не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №11.

Голосували:

ЗА  — 1 545 645 (100%), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Затвердити Положення про Наглядову Раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства та уповноважити Директора Товариства Хотенка О.Ю. на підписання Положень у нових редакціях.

 1. Про встановлення винагороди (заробітної плати та інших виплат) Директору Товариства.

 

По дванадцятому питанню порядку денного слухали Голову зборів Стеблянко І.К., яка запропонувала зменшити посадовий оклад Директору Товариства з 01 травня 2016 року.

Інших пропозицій  не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №12.

Голосували:

ЗА  — 1 545 645 (100%), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ – 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Зменшити посадовий оклад Директору Товариства з 01 травня 2016 року.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів вичерпано.

Загальні збори оголошуються закритими.

 

Голова зборів  ___________________        Стеблянко І.К.

Секретар зборів ___________________     Бурдейна Н.В.

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «ЕСМА»
2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 450-52-03 (044) 450-52-03
5. Електронна поштова адреса fastovtshuk.v@esma.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.esma.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 27 квiтня 2016 року:
Голови Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30 жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 28 квiтня 2016 року:
Секретаря Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (паспорт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 28 квiтня 2016 року:
Члена Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi (05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 28 квiтня 2016 року:
Члена Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (паспорт серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 5 рокiв. Строк, на який призначено особу: 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 28 квiтня 2016 року:
Члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 32252776), володiє 97.8038607594937% статутного капiталу емiтента. Фiзична особа, яка уповноважена представляти iнтереси ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» в органi акцiонерного товариства – Гулiєв Урфан Рiзван огли, Директор.
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 29 квiтня 2016 року:
Головою Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30 жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 29 квiтня 2016 року:
Секретарем Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (паспорт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 29 квiтня 2016 року:
Членом Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi 05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 29 квiтня 2016 року:
Членом Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (паспорт серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
Рiшенням Загальних зборiв обрано з 29 квiтня 2016 року:
Членом Наглядової ради Гулiєва Урфана Рiзван огли (паспорт серiї СК 475280 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi 8 лютого 1997 року) представника акцiонера Приватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ», володiє 97,825632% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Хотенко Олександр Юлiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.04.2016
(дата)

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «ЕСМА»
2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, Київ, Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс 044 490 9770 044 490 9770
5. Електронна поштова адреса fastovtshuk.v@esma.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

25 квiтня 2016 року Емiтент отримав зведений облiковий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв в якому: Приватне акцiонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ» облiковується як власник простих iменних акцiй Емiтента в розмiрi 1 545 645 штук, що становить 97,825632% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi товариства.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Хотенко О.Ю.
Директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.04.2016
(дата)